http://bip.gov.pl
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Pozwolenia wodnoprawne
 

1. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy.

Agnieszka Truskawiecka – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska.

2. Rozstrzygnięcie administracyjne (sposób załatwienia sprawy).

 • pozwolenie wodnoprawne w formie decyzji,
 • odmowa wydania pozwolenia w formie decyzji.

3. Podstawa prawna rozstrzygnięcia administracyjnego.

 • art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

4. Opłata skarbowa za załatwienie sprawy.

 • 217 zł za wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 • 17 zł za składane pełnomocnictwo albo upoważnienie.
  Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Oławie lub na właściwy rachunek bankowy tego organu podatkowego. 

5. Termin załatwienia sprawy.

Zgodnie z art. 35 kpa, lecz nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

6. Tryb odwoławczy.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

 

Pozwolenia wodnoprawne wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej korzystaniem z wód lub wykonywaniem urządzeń wodnych
Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołącza się:

 • operat wodnoprawny,
 • decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy jeżeli jest ona wymagana –, w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,
 • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
 • do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokajania potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja,
 • do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzenie wynika z przepisów odrębnych,
 • do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1, oprócz odpowiednich dokumentów, o których mowa w pkt 1-3, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.
Ilość odwiedzin2516
Osoba wprowadzającaAleksander Kruk
Osoba wprowadzająca
Kontakt: 71 301 15 46
Opis: pok. 405, IV piętro
Osoba odpowiedzialna za informacjęAleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 071 3011546
Opis:
Data utworzenia2007-01-29
Data ukazania się2007-01-29
Ostatnia zmiana2013-07-04
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Starostwo Powiatowe w Oławie
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława
Tel. (+48 71) 301 15 22
fax (+48 71) 301 15 62


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...