Pozwolenia na budowę 

 
 

POZWOLENIA NA BUDOWĘ i WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 28 ust.1 Prawa budowlanego - roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę z zastrzeżeniem art. 29-31.
Nie wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych z naruszeniem art. 28 ust.1 Prawa budowlanego!

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o wpisie projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu budowlanego; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzonego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, 
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4) pozwolenie o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991r o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeśli jest ono wymagane
5) postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 4 ustawy - Prawo budowlane (dotyczy obiektów zakładów górniczych, obiektów na terenach zamkniętych oraz terenach usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej a także innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego)

Dodatkowe informacje:

  • Projekt budowlany (zgodnie z art. 34, 35 - Prawa budowlanego)
  • Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a przypadku istnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projekt budowlany powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

Projekt budowlany powinien zawierać:

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich
2) projekt architektoniczno - budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 4 - Prawa budowlanego, również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych
3) stosownie do potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno - inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
5) informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Pkt. 1 nie stosuje się do projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków

Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
 
W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

 

Adres:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
ul. Władysława Łokietka 11
50-243 Wrocław
tel. (071) 343 65 01, (071) 344 38 92
fax. (071) 344 14 49 (071) 3958010
e-mail: wosozwr@rubikon.pl
http://wosoz.ibip.wroc.pl

Wypełnione i skompletowane dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta na parterze przy wejściu głównym.

Dokumenty do pobrania:

 
Liczba odwiedzin : 9708
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamil Mrówczyński
Czas wytworzenia: 2003-12-01 12:52:16
Czas publikacji: 2017-08-11 11:37:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych