Pozwolenie na rozbiórkę 

 
 

POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ


Na podstawie art. 28 ust.1 Prawa budowlanego - roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę z zastrzeżeniem art. 29-31.
Nie wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych z naruszeniem art. 28 ust.1 Prawa budowlanego!

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

1) zgodę właściciela obiektu,
2) szkic usytuowania obiektu budowlanego (mapa do celów opiniodawczych)
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu 

Dodatkowe informacje:

Uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków
Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.
W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Adres:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
ul. Władysława Łokietka 11
50-243 Wrocław
tel. (071) 343 65 01, (071) 344 38 92
fax. (071) 344 14 49 (071) 3958010
e-mail: wosozwr@rubikon.pl
http://wosoz.ibip.wroc.pl

Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przez uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przez ich zgłoszeniem, jeśli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego

Wypełnione i skompletowane dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta na parterze przy wejściu głównym.

Dokumenty do pobrania:

 
Liczba odwiedzin : 1397
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamil Mrówczyński
Czas wytworzenia: 2009-12-28 09:21:15
Czas publikacji: 2016-12-19 11:02:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych