Zgłoszenie robót rozbiórkowych 

 
 

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Zgłoszeniu właściwemu organowi podlega rozbiórka, budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych opieką konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości
Zgłoszenia, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.
Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przd ich zgłoszeniem, jeśli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

Wypełnione i skompletowane dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta na parterze przy wejściu głównym.

Dokumenty do pobrania:

 
Liczba odwiedzin : 958
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamil Mrówczyński
Czas wytworzenia: 2009-12-28 09:59:19
Czas publikacji: 2017-01-11 13:55:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych