Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2014 rok 

 

W dniu 30 października 2013 r. Rada Powiatu w Oławie przyjęła uchwałę Nr XXXVI/254/2013 w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

W programie określono finansowy i pozafinansowy charakter współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Realizacja współpracy o charakterze finansowym:

Na realizację zadań publicznych zaplanowanych na rok 2014 ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert.

Pierwszy w dniu 05.12.2013 r. w ośmiu zakresach (wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, kultury, ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób oraz w zakresie zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy), w którym organizacje pozarządowe złożyły 28 ofert.

Drugi w dniu 05.02.2014 r. w dwóch zakresach (edukacji oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy), w którym organizacje pozarządowe złożyły 2 oferty.

Ostatecznie podpisano 23 umowy na łączną kwotę 250 000 zł z zaplanowanych w budżecie 250 000 zł.

Wysokość środków własnych zaangażowanych w realizację zadań, na które organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie to kwota w wysokości 51 864,30 zł.

 

W poniższej tabeli podano dane zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. c-e Programu współpracy:

L.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Liczba adresatów

Zakres osobowy organizacji

Zakres rzeczowy organizacji

Kwota przyznanej dotacji

Kwota wykorzystanej dotacji

1

 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oławie

 

Organizacja mistrzostw powiatu dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wybranych dyscyplinach sportowych

1731

nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół powiatu oławskiego, instruktorzy sportu, wolontariat

obiekty sportowe, sprzęt sportowy

33 000,00

32 880,00

2

Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Oławie

XV Dolnośląskie Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi

1936

trenerzy, instruktorzy, działacze społeczni

obiekty i sprzęt sportowy

27 500,00

27 500,00

3

Stowarzyszenie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom niepełnosprawnym „Iskierka nadziei”

Pieszo i rowerem po ziemi oławskiej

350

osoby prowadzące wycieczki z uprawnieniami do ratownictwa medycznego

rowery własne uczestników

5 000,00

 

5 000,00

 

Odkryj swoje zdolności

9

osoby prowadzące warsztaty z kwalifikacjami z arteterapii i uprawnieniami pedagogicznymi oraz psychologicznymi

siedziba stowarzyszenia

4 000,00

4 000,00

Artystyczny kramik - II

178

osoby prowadzące warsztaty

siedziba stowarzyszenia piec do wypalania gliny

8 000,00

7 977,96

Gimnastyka mózgu i ciała - II

4

terapeuta kinezjologii edukacyjnej, terapeuta SI

siedziba stowarzyszenia sprzęt do ćwiczeń

2 000,00

2 000,00

4

Miejsko Gminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy          „Boks Team” Oława

 

Turnieje sportowe BOKS TEAM – spędzaj czas na sportowo

174

sędziowie, obsługa ringu i turniejów koszykówki

hala sportowa, ring bokserski, boisko do koszykówki

2 500,00

2 500,00

5

Ludowy Klub Piłki Ręcznej                „MOTO – JELCZ OŁAWA”

Handball Academy (całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w  piłkę ręczną oraz udział drużyn w rozgrywkach dolnośląskiej Ligii w piłkę ręczną prowadzoną przez Dolnośląski Związek Piłki Ręcznej we Wrocławiu)

150

trenerzy, instruktorzy, sędziowie, nauczyciele  w-f

tablice wyników, pomiary czasów, sprzęt sportowy, mobilna reklama,  sprzęt nagłośnieniowy

24 000,00

24 000,00

6

Stowarzyszenie „Zawsze Kobieta”

Zajęcia profilaktyczne oraz rehabilitacyjne dla mieszkanek Powiatu Oławskiego - II edycja

25

instruktor/rehabilitant/ terapeuta

komputer, drukarka, telefon

5 500,00

5 500,00

Zdrowe piersi, marsz różowej wstążki, II Dolnośląski bieg po zdrowie – profilaktyka raka piersi

300

lekarz ginekolog, wolontariusze

komputer, drukarka, telefon

9 000,00

9 000,00

Zdrowie dzięki wodzie!

10

instruktor/rehabilitant/ terapeuta

komputer, drukarka, telefon

4 500,00

4 500,00

7

Fundacja Laboratorium Futurum

Mistrzostwa koszykówki 3x3 Powiatu Oławskiego 2014

180

koordynator projektu, księgowa, wolontariusze

komputer, drukarka, aparat fotograficzny

4 500,00

 

4 480,75

8

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie

Rehabilitacja ruchowa Tęczowo i zdrowo

40

fizjoterapeuci, księgowa, koordynator projektu

siedziba stowarzyszenia

45 000,00

44 999,00

9

ZHP

Hufiec w Oławie

Festiwal Powstańczy

2100

wolontariusze

zasoby materiałowe

15 000,00

15 000,00

Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole i w środowisku

2800

wolontariusze

tablica sucho-ścieralna nobo, 3 apteczki AP 20, 1 apteczka AP 30, deska ortopedyczna, fantom typu Preston,               3 kołnierze ortopedyczne, 3 szyny Kramera, kamizelki

3 000,00

3 000,00

10

Fundacja „Krok po kroku”

Ja – człowiek III

78

psychiatra, psychiatra dziecięcy, psycholog, koordynator

siedziba fundacji

10 000,00

10 000,00

Lepsze jutro – aktywne wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych

39

lekarze specjaliści, koordynator

siedziba fundacji

6 860,00

6 860,00

11

Rzymsko-Katolicka Parafia pw. NMP Matki Pocieszenia w Oławie

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Oławie

445

psycholog, prawnik, doradca życia rodzinnego, księgowy, dyrektor

siedziba parafii

25 000,00

25 000,00

Poradnia Psychologiczna Przystań w Oławie

28

psycholodzy, księgowa

siedziba parafii

2 500,00

2 500,00

12

Fundacja Akademia Talentu

Organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży

291

trener, nauczyciel w-f, instruktor piłki nożnej i tenisa stołowego

sprzęt biurowy, komputer, aparat fotograficzny, piłki, stoły tenisowe

3 500,00

3 442,00

13

Fundacja

„Pomaluj mi świat”

3-dniowy wyjazd integracyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi w czerwcu 2014

20

kierownik, psycholog, pracownik socjalny, fizjoterapeuta, kierowca

środek transportu

3 500,00

3 500,00

Rehabilitacja ruchowa dla 30 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Oławskiego w postaci zajęć terapeutycznych na basenie krytym w Oławie w terminie marzec-listopad 2014

30

fizjoterapeuta, terapeuta

środek transportu

1 140,00

1 080,00

Cykl szkoleniowo-edukacyjny

16

psycholog, pracownik socjalny, instruktor, doradca zawodowy

-

5 000,00

5 000,00

 Łącznie wykorzystano kwotę dotacji w wysokości

250 000,00

249 719,71


Realizacja współpracy o charakterze pozafinansowym:

  1. na stronie internetowej prowadzony jest wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu oławskiego,
  2. przy rejestracji nowopowstałych organizacji udzielana jest pomoc w zakresie formalnym i merytorycznym przez pracownika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. W roku 2014 zarejestrowano: 3 stowarzyszenia zwykłe, 2 stowarzyszenia kultury fizycznej, 4 stowarzyszenia wpisane do KRS oraz 2 fundacje.
  3. przeprowadzono procedurę konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 na podstawie Uchwały LII/265/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego,
  4. na stronie www.bip.starostwo.olawa.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” zamieszczane są ważne informacje dot. organizacji m.in.: otwarte konkursy ofert, wyniki konkursów, wyniki konsultacji, obowiązujące wzory ofert i sprawozdań dot. otwartych konkursów, obowiązujące uchwały Rady Powiatu, sprawozdania ze współpracy z NGO, zaproszenie na Dolnośląskie Forum Organizacji Pozarządowych, III Edycja Konkursu „zDolne NGO”, Akcja „Sprzęt za sprzęt”, zaproszenie na Forum Inicjatyw Pozarządowych w Jeleniej Górze oraz informacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
  5. uczestniczenie w monitoringu prowadzonym przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społeczne,
  6. organizacja i prowadzenie otwartych konkursów ofert.

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

  
Liczba odwiedzin : 555
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2015-04-22 07:37:06
Czas publikacji: 2015-04-22 07:37:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych