Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 

 

Oława, 15.12.2015 r.

OKZ.524.3.2015

Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin  i osób, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Powiatu Oławskiego w roku 2016.

I. RODZAJE ZADAŃ ORAZ ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA ICH REALIZACJĘ

W zakresie powierzenia lub wspierania:

1. Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 • organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży,
 • wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych powiatu oławskiego,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 100 000 zł

W zakresie wspierania:

1. Zadanie z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 3 000 zł

2. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • rehabilitacja ruchowa,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji np. w formie półkolonii,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 65 000 zł

3. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

 • poradnictwo i terapia rodzinna,
 • prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców powiatu oławskiego,

Łączna  przeznaczona kwota na realizację zadania – 75 000 zł

 

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);

2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.):

 • organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie;
 • podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Kompletne oferty realizacji zadania zawierające informacje określone w art.14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), należy składać na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25) w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30 do 15.30, środa od 7.30 do 17.00, piątek od 7.30 do 14.00, do dnia 8 stycznia 2016 r. Druki, na których należy składać oferty dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej http://www.bip.starostwo.olawa.pl– zakładka organizacje pozarządowe.

4. Do oferty należy załączyć:

 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub zaświadczenie z ewidencji,
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
 • informację o sposobie promowania Powiatu Oławskiego w zakresie realizowanego zadania publicznego.
  Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

5. Każda oferta musi być umieszczona w oddzielnej, zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS-...(wpisać odpowiednio SPORT, BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POMOC SPOŁECZNA) wraz z danymi oferenta.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z jej przyjęciem.

7. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób może spowodować przyznanie dotacji w kwocie innej niż w ofercie, a nawet nieprzyjęcie oferty.

8. W sytuacji, gdy oferent wnosi do realizacji zadania oprócz wkładu finansowego wkład niefinansowy w postaci świadczenia wolontariusza, konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:

 • zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),
 • wolontariusz musi prowadzić na bieżąco ewidencję potwierdzającą wykonanie powierzonej do realizacji pracy.

 

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Konkurs obejmuje zadania realizowane do dnia 31.12.2016 r.

2. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

4. Podmiot, który zostanie wybrany do realizacji zadania zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

 

IV. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi do dnia 22 stycznia 2016 r.

2. Oferty wypełnione na niewłaściwych drukach, nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie, niekompletne nie będą rozpatrywane. Za kompletność oferty wraz z załącznikami odpowiada wnioskodawca. Oferta nie może być uzupełniania.

3. Przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą następujące kryteria:

 • merytoryczne (atrakcyjność programowa oferty, sposób wyłaniania i informowania odbiorców, zasięg terytorialny, ilość wolontariuszy) 1-10 pkt,
 • finansowe (szczegółowe koszty realizacji planowanego zadania np. koszt wynajmu lokalu, wynagrodzenie trenera, koszty biurowe – papier, toner itd., ocena kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania, udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowych) 1-10 pkt,
 • organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe – szczegółowy opis, rzeczowe oraz doświadczenie, rzetelność i terminowość rozliczenia dotacji w latach ubiegłych) 1-10 pkt,
 • społeczne (dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu, trwałość realizacji zadania) 1-10 pkt.

4. Komisja konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu w Oławie, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej sporządza protokół i wykaz ofert, którym Komisja rekomenduje przyznanie dotacji oraz wykaz ofert, którym nie rekomenduje przyznanie dotacji z podaniem przyczyny.

5. Komisja przedstawia Zarządowi Powiatu protokół wraz z załącznikami.

6. Decyzję o wyborze ofert i wysokości przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Oławie po zapoznaniu się z opinią powołanej przez siebie Komisji. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.

7. Od uchwały Zarządu odwołanie nie przysługuje.

8. Informacja o podmiotach, których oferty zostały wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oławie a także na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie.

9. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji wówczas, gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

V. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU 2014 I 2015 ZADANIACH PUBLICZNYCH

Wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynosiła:

Zakres zadania publicznego

Rok 2014

Rok 2015

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

100 000 zł

100 000 zł

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

3 000 zł

3 000 zł

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

65 000 zł

65 000 zł

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

25 000 zł

25 000 zł

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do zamieszczania na drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych, reklamach, itp.) informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Powiat Oławski.

2. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

3. Zarząd Powiatu w Oławie zastrzega sobie możliwość unieważnienia ogłoszonego otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

4. Informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Oławie lub telefonicznie pod numerem: 71 301 15 49, 71 301 15 68.

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

 

 
Liczba odwiedzin : 417
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2015-12-16 06:57:59
Czas publikacji: 2015-12-16 06:59:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych