Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie oławskim 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2030) Starosta Oławski utworzył punkty, w których poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, jest udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych

 

Pierwszy punkt znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oławie, pl. Zamkowy 15 (pokój nr 13).

Pomoc prawna świadczona będzie w dni powszednie, w godzinach od 14.00 do 18.00.

Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni.


Drugi punkt
jest zlokalizowany w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jelczu - Laskowicach przy ul. Witosa 41, (pokój 21).

Harmonogram przyjęć: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 8.00 do 13.00 oraz we wtorki: od godz. 13.00 do 18.00.

Punkt prowadzi Organizacja Pozarządowa. Porad prawnych udziela radca prawny.


Trzeci punkt działa w dwóch miejscach.

 Harmonogram przyjęć jest następujący:

  1. dla mieszkańców gminy Domaniów - w budynku Urzędu Gminy Domaniów, Domaniów 56, pokój nr 1a, w piątki: od godz. 09.00 do 14:00,
  1. dla mieszkańców gminy Oława - w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. św Rocha 3, pok. nr 10  – poniedziałki i wtorki od godz. 10.30 do 15.30, środy: od godz. 8.00 do 13.00 i czwartki: od godz. 8.30 do 13.30.

Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej (osoby uprawnionej) o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym

w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatna pomoc prawna przysługiwać będzie osobie fizycznej, która:

1) nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

2) jest w ciąży,

3) jest członkiem zarządu koła gospodyń wiejskich działającego na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. poz. 2212)

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje informacje w zakresie: Prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, Prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje natomiast spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust 2).

 

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Oławskiego

( art. 8a ust.1 ustawy z dnia 15 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej        

 oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2030)

 

1)     222 500 115 – INFOLINIA DLA OBYWATELI

dzwoniąc pod ten numer telefonu można uzyskać informacje, gdzie powinno się załatwić konkretną sprawę urzędową

www.obywatel.gov.pl

poniedziałek – piątek  8:00 – 16:00

 

2)     800 676 676 INFOLINIA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

www.brpo.gov.pl

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

poniedziałek: 10:00–18:00.

wtorek - piątek: 8:00–16:00.

 

3)     22 556 44 40 - HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA

apolityczna organizacja działająca na rzecz ochrony i promocji praw człowieka

www.hfhr.pl,

 e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl,

 

4)     22 498 15 26 - POLSKIE STOWARZYSZENIE PRAWA ANTYDYSKRYMINACYJNEGO

organizacja pozarządowa prawników i prawniczek, specjalizująca się w przeciwdziałaniu dyskryminacji, współpracująca z siecią organizacji krajowych i zagranicznych

www.ptpa.org.pl

e-mail: biuro@ptpa.org.pl,

porady prawne: maszprawo@ptpa.org.pl

 

5)     800 190 590 INFOLINIA RZECZNIKA PRAW PACJENTA

www.bpp.gov.pl

 poniedziałek- piątek  9.00–21.00.

 

6)     801 888 448 - TELEFON ZAUFANIA AIDS (połączenie płatnetylko za pierwszą minutę)

www.aids.gov.pl

e-mail: aids@aids.gov.pl

 

7)     800 121 212 DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

www.brpd.gov.pl

e-mail: rpd@brpd.gov.pl

Telefon działa całodobowo

 

8)     116 111 TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

7 dni w tygodniu w godzinach 12:00–22:00 z wyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy

www.116111.pl umożliwia przesłanie anonimowej wiadomości online do konsultantów przez cała dobę.

 

9)     800 100 100 – TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

http://800100100.pl/napisz

e-mail: pomo@800100100.pl

poniedziałek -  piątek  12:00 - 18:00

 

10)  116 000 TELEFON W SPRAWIE ZAGINIONEGO DZIECKA I NASTOLATKA

Poniedziałek - Piątek: 8.00-21.00.

Sobota - Niedziela: 9.00-16.00.

 

11)  800 120 148 BEZPIECZEŃSTWO, ZATRZYMAJ PRZEMOC

 

12)  800 156 032 POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA

 

13)  800 120 002 OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”

codziennie przez 24 godziny na dobę.

w tym:

- dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18.00–22.00

- dyżur w języku rosyjskim – wtorki w - godzinach 18.00–22.00

 

14)  801 19 99 90 OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA NARKOTYKI – NARKOMANIA

 

15)  (22) 6359509, (22) 6351326, (22)6359437 -  TELEFON  ZAUFANIA UZALEŻNIEŃ STOWARZYSZENIA  „MONAR”

e-mail: pomoc@monar.org

poniedziałek - piątek w godz. 9.00-21.00

 

16)  801 14 00 68 POMARAŃCZOWA LINIA DLA MŁODZIEŻY i RODZICÓW

w dni powszechne w godz. 14.00-20.00

 

17)  GMINNA KOMISJA PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 ul. Św. Rocha 3 w Oławie  - I piętro , pokój nr 11

konsultacje ze specjalistami w zakresie pomocy i poradnictwa dla:

-  osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu 

-  osób przyjmujących narkotyki oraz ich rodzin

Konsultacje prowadzi Starszy Specjalista Pracy Socjalnej z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków Alicja Rataj - Łuczkiewicz  

czwartek 15.30 - 17.00

 

18)   KONSULTACJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DOTKNIĘTEJ ZJAWISKIEM PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ I RODZINNEJ

 Gminne Gimnazjum nr 3 Oława ul. Lwowska 10 w Oławie

konsultacje prowadzi psycholog Karolina Choma

czwartek 14.00 - 16.00 (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym  791 914 231) 

 

19)  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁAWIE

ul. Św. Rocha 3 w Oławie

bezpłatne  konsultacje psychologiczne  prowadzi psycholog Małgorzata Bożyk

środa 15.00 – 17.00 ( po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym  724 067 339)

 

20)  POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. 3 Maja 1 , Oława tel. 71 303 29 71

 - poradnictwo psychologiczne w tym poradnictwo dla ofiar przemocy w rodzinie,

 - udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach ofiar przemocy w rodzinie

 

21)  SPECJALISTYCZNA PORADNIA RODZINNA PRZY PARAFII NMP POCIESZENIA

W OŁAWIE

pl. Św. M. M. Kolbe 4, 55-200 Oława  tel. 71/740 00 49

- porady prawne

- porady psychologiczne, psychoterapeutyczne

 

22)  PUNKT KONSULTACYJNY PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

ul. Młyńska 12a, 55-200 Oława , tel. 71 313 25 17

 

23)  PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

ul. 1 Maja 44, 55-200 Oława  tel. 731 998 456

 

24)  PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

Pl. Zamkowy 17, 55- 200 Oława  tel. 519 185 180

 

25)  POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW I PEŁNOMOCNIK DO SPRAW PACJENTA

ul. 3 Maja 1 ( Starostwo Powiatowe w Oławie) pok. nr 108 , tel. 71 301 15 08

 e-mail: barbara.wojtasik@starostwo.olawa.pl

 - w poniedziałki: od godz. 9.00 do 15.30

- we wtorki (drugi, czwarty i piąty w miesiącu): od godz. 9.00 do 15.30;

- w środy: od godz. 9.30 do 17.00;

- w piątki: od godz. 9.00 do 14.00

- w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jelczu-Laskowicach, przy ulicy Witosa 46, w godz. od 8.15 do 15.00; tel. 71-318-43-76

 

Liczba odwiedzin : 2135
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Petrykiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamil Mrówczyński
Czas wytworzenia: 2016-01-26 11:06:40
Czas publikacji: 2019-01-10 09:32:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2019-01-07