Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2015 rok 

 

W dniu 5 listopada 2014 r. Rada Powiatu w Oławie przyjęła uchwałę Nr L/325/2014 w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

W programie określono finansowy i pozafinansowy charakter współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Realizacja współpracy o charakterze finansowym:

Na realizację zadań publicznych zaplanowanych na rok 2015 ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert.

Pierwszy w dniu 17.12.2014 r. w ośmiu zakresach (wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, kultury, ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób oraz w zakresie zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy), w którym organizacje pozarządowe złożyły 19 ofert.

Drugi w dniu 26.02.2015 r. w pięciu zakresach (kultury, ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy), w którym organizacje pozarządowe złożyły 11 ofert.

Ostatecznie podpisano 20 umów na łączną kwotę 242 000 zł z zaplanowanych w budżecie 250 000 zł.

Jedna umowa na kwotę 8 000 zł z zakresu kultury została podpina na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.zm.). Razem 21 umów na 250 000 zł.

 

Wysokość środków własnych zaangażowanych w realizację zadań, na które organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie to kwota w wysokości  45 403,75 zł.

W poniższej tabeli podano dane zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. c-e Programu współpracy:

L.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Liczba adresatów

Zakres osobowy organizacji

Zakres rzeczowy organizacji

Kwota przyznanej dotacji

Kwota wykorzystanej dotacji

1

 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy                 w Oławie

 

Organizacja mistrzostw powiatu dla szkół podstawowych, gimnazjalnych                        i ponadgimnazjalnych              w wybranych dyscyplinach sportowych

1880

nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół powiatu oławskiego, instruktorzy sportu, wolontariat

obiekty sportowe, sprzęt sportowy

32 000,00

32 000,00

2

Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych                   w Oławie

XVI Dolnośląskie Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi

2438

trenerzy, instruktorzy, działacze społeczni

obiekty i sprzęt sportowy

29 000,00

29 000,00

3

Ochotnicza Straż Pożarna w Domaniowie

Wydanie płyty przez Orkiestrę Dętą przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaniowie z okazji jubileuszu 50-lecia Orkiestry

2000

członkowie orkiestry Dętej OSP Domaniów, kapelmistrz, koordynator

Instrumenty muzyczne, sala prób

7 000,00

6 815,83

4

Ludowy Klub Piłki Ręcznej                „MOTO – JELCZ OŁAWA”

Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę ręczną w Handball Academy oraz udział drużyn w rozgrywkach ligowych w piłkę ręczną prowadzoną przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce            i dolnośląski Związek Piłki Ręcznej

160

trenerzy, instruktorzy, sędziowie, nauczyciele  w-f

tablice wyników, pomiary czasów, sprzęt sportowy, mobilna reklama,  sprzęt nagłośnieniowy

25 500,00

25 500,00

5

Stowarzyszenie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom niepełnosprawnym „Iskierka nadziei”

Rowerem i pieszo po ziemi oławskiej

280

osoby prowadzące wycieczki                                     z uprawnieniami do ratownictwa medycznego

rowery własne uczestników

3 000,00

 

2 995,86

 

Odkryj swoje zdolności II

10

osoby prowadzące warsztaty                                      z kwalifikacjami                 pedagogicznymi oraz terapii zajęciowej

siedziba stowarzyszenia

2 000,00

1 913,70

Twórcze działania                    – zrobisz to sam

148

osoby prowadzące warsztaty z przygotowaniem pedagogicznym                          i kwalifikacjami do prowadzenia zajęć artystycznych               

siedziba stowarzyszenia wraz z wyposażeniem wymaganym do prowadzenia zajęć

6 000,00

5 859,76

Gimnastyka mózgu                    i ciała - III

4

terapeuta SI                          z uprawnieniami      pedagogicznymi                      i oligofrenopedagogicznymi

siedziba stowarzyszenia sprzęt do ćwiczeń

4 000,00

3 825,00

6

Fundacja Laboratorium Futurum

Mistrzostwa koszykówki 3x3 Powiatu Oławskiego 2015

75

koordynator projektu, księgowa, wolontariusze

komputer, drukarka, aparat fotograficzny, nagłośnienie

5 000,00

           5 000,00

Festiwal Organowy 2015

1000

koordynator projektu, księgowa, wolontariusze

komputer, drukarka, aparat fotograficzny

8 000,00

8 000,00

Klub Futurum                     Gra o przyszłość

100

koordynator projektu, księgowa, wolontariusze

komputer, drukarka, aparat fotograficzny

4 000,00

3 994,44

7

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie

Ruch to zdrowie

32

fizjoterapeuci, księgowa, koordynator projektu

siedziba stowarzyszenia

40 000,00

39 984,00

Psychoterapia psychodynamiczna szansą na eliminację zaburzeń psychicznych o podłożu emocjonalnym

30

koordynator projektu, psychoterapeuta, księgowa, projektowanie graficzne, promocja projektu

siedziba stowarzyszenia, sprzęt komputerowy, drukarka, ksero, telefon,internet

4 000,00

4 000,00

8

Stowarzyszenie „Zawsze Kobieta”

Zdrowe piersi, marsz różowej wstążki – profilaktyka raka piersi

300

lekarz ginekolog, wolontariusze

komputer, drukarka, telefon

9 000,00

8 935,20

9

ZHP

Hufiec w Oławie

Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole          i w środowisku

1700

wolontariusze

tablica sucho-ścieralna nobo,          3 apteczki AP 20,         1 apteczka AP 30, deska ortopedyczna, fantom typu Preston,                   3 kołnierze ortopedyczne,             3 szyny Kramera, kamizelki

3 000,00

3 000,00

10

Fundacja

„Pomaluj mi świat”

Talasoterapia nad morzem

20

4 opiekunów w tym psycholog i fizjoterapeuta, kierowca

środek transportu

9 000,00

8 697,00

Półkolonie na wsi

14

2 wychowawców półkolonii

-

12 000,00

         11 997,70

Cykl szkoleniowo-edukacyjny II

9

koordynator projektu, psycholog, asystent zawodowy, doradca zawodowy

-

5 000,00

5 000,00

11

Fundacja                  „Krok po kroku”

Ja – człowiek IV

50

psychiatra, psychiatra dziecięcy, psycholog, koordynator

siedziba fundacji

12 000,00

11 544,39

12

Rzymsko-Katolicka Parafia pw. NMP Matki Pocieszenia           w Oławie

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Oławie

510

psycholog, prawnik, doradca życia rodzinnego, księgowy, dyrektor

siedziba parafii

25 000,00

25 000,00

13

Klub Biegacza Harcownik Jelcz-Laskowice

Propagowanie biegania             – zdrowy styl życia wraz             z wyznaczaniem tras biegowych

193

członkowie klubu biegacza

samochody, telefony

5 500,00

5 500,00

 

Łącznie wykorzystano kwotę dotacji w wysokości

250 000,00

248 562,88

 

Realizacja współpracy o charakterze pozafinansowym:

1)    na stronie internetowej prowadzony jest wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu oławskiego,

2)    przy rejestracji nowopowstałych organizacji udzielana jest pomoc w zakresie formalnym i merytorycznym przez pracownika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. W roku 2015 zarejestrowano: 5 stowarzyszeń kultury fizycznej, 2 stowarzyszenia wpisane do KRS oraz 5 fundacji.

3)    przeprowadzono procedurę konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 na podstawie Uchwały LII/265/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego,

4)    na stronie www.bip.starostwo.olawa.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” zamieszczane są ważne informacje dot. organizacji m.in.: otwarte konkursy ofert, wyniki konkursów, wyniki konsultacji, obowiązujące wzory ofert  i sprawozdań dot. otwartych konkursów, obowiązujące uchwały Rady Powiatu, sprawozdania ze współpracy z NGO,

5)    uczestniczenie w monitoringu prowadzonym przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społeczne,

6)    organizacja i prowadzenie otwartych konkursów ofert.

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

 
Liczba odwiedzin : 331
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamil Mrówczyński
Czas wytworzenia: 2016-05-16 08:12:13
Czas publikacji: 2016-05-16 08:14:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych