Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Oławskiego na lata 2017-2018 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Oławskiego 2017-2018

 

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie około 1 315 342 kWh.

2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy sprzedaży energii elektrycznej - załącznik nr 2 do ogłoszenia. Załączniki nr 1 i 2 publikowane są na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.starostwo.olawa.pl

3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101, 1662, z 2015 r. poz. 151, 478, 942, 1618, 1893, 1960, 2365, z 2016 r. poz. 266.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692).

4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. TAURON Dystrybucja S.A.

5. Wymagania stawiane Wykonawcy: Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:

5.1 powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej, oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.

5.2 złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej w trybie zgodnego porozumienia stron dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z harmonogramem wypowiadania umów zawartym w załączniku nr 1 do umowy.

5.3 w przypadku zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej - do upoważnienia wskazanego Operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu Mocodawcy umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej na warunkach określonych we wzorze umowy o świadczenie usług dystrybucji zamieszczonym na stronie internetowej wskazanego Operatora Systemu Dystrybucyjnego na wypadek zaprzestania dostarczania tej energii przez sprzedawcę wybranego przez Mocodawcę (przy czym poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji rozumieć należy także złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego) na warunkach wynikających z:

a) wzoru umowy o świadczenie usług dystrybucji zamieszczonego na stronie internetowej wskazanego Operatora Systemu Dystrybucyjnego;

b) obowiązującej taryfy wskazanego Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego;

c) dotychczasowej umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji, w zakresie warunków technicznych świadczenia usług dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego - o ile postanowienia dotychczasowej umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji w tym zakresie nie są sprzeczne z postanowienia taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz wzorem umowy, o którym mowa w pkt a) powyżej; z możliwością zmiany grupy taryfowej lub mocy umownej. Wskazany Operator Systemu Dystrybucyjnego będzie wówczas upoważniony do udzielania dalszego upoważnienia w tym zakresie swoim pracownikom i innym osobom, które łączy z nim stosunek prawny.

5.4 uzyskania, w razie potrzeby, od dotychczasowego sprzedawcy informacji o numerze, dacie zawarcia, terminie obowiązywania i okresie wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej.

5.5 reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem przez Zamawiającego umowy o świadczenie usług dystrybucji na warunkach dotychczas obowiązującej umowy, w szczególności ustalić treść i przedłożyć Odbiorcy końcowemu do akceptacji i parafowania niezbędne dokumenty, pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zmianę Sprzedawcy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego właściwego Zamawiającemu

5.6 reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego podczas procesu zawierania Umów Dystrybucyjnych w tym podpisania i złożenia w imieniu Klienta wniosku o zawarcie Umowy Dystrybucyjnej

5.7 reprezentowania Zamawiającego przed Operatorem Sieci Dystrybucyjnej w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji dla nowego przyłączenia (brak dotychczasowej umowy) w tym podpisania i złożenia w imieniu Klienta wniosku o przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci.

5.8 wystąpienia do OSD z wnioskiem o zmianę płatnika, danych adresowych ppe, grupy taryfowej dla punktów poboru energii elektrycznej określonych w załączniku nr 1 do umowy podczas realizacji umowy na wcześniejszy wniosek Zamawiającego.

5.9 reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy dotyczy punktów poboru zamieszczonych w załączniku nr 1 do umowy.

6. W załączniku nr 1 do ogłoszenia informacyjnie wskazano parametry dystrybucyjne (grupa taryfowa), które różnić się mogą od aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na sprzedaż energii elektrycznej.

7. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy o kolejne 30% ilości zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwośćskorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do ppe w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Prawoopcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym poprzez niego zakresie. Zamawiający po wyłonieniu Wykonawcy przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy. Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą korespondencyjną.

 

Załączniki

Załącznik nr 5 - Niepodleganie wykluczeniu.docx

Data: 2016-07-13 12:06:21 Rozmiar: 17.05k Format: .docx Pobierz

ogłoszenie L-149-2016.pdf

Data: 2016-07-13 12:06:21 Rozmiar: 823.36k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie BZP - 133045-2016.pdf

Data: 2016-07-13 12:06:21 Rozmiar: 8.97M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 6 - Grupa Kapitałowa.docx

Data: 2016-07-13 12:06:21 Rozmiar: 18.12k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 4 - Spełnienie warunków.docx

Data: 2016-07-13 12:06:21 Rozmiar: 17.29k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.xlsx

Data: 2016-07-13 12:06:21 Rozmiar: 17.43k Format: .xlsx Pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy sprzedaży.doc

Data: 2016-07-13 12:06:21 Rozmiar: 176k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 3 - Wniosek o dopuszczenie.doc

Data: 2016-07-13 12:06:21 Rozmiar: 40k Format: .doc Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Data: 2016-07-28 13:13:09 Rozmiar: 557.4k Format: .pdf Pobierz

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą.pdf

Data: 2016-08-12 12:45:51 Rozmiar: 206.65k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 494
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Petrykiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Petrykiewicz
Czas wytworzenia: 2016-07-13 11:52:31
Czas publikacji: 2016-08-12 12:45:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych