Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2016 rok 

 

W dniu 28 października 2015 r. Rada Powiatu w Oławie przyjęła uchwałę Nr XII/61/2015 w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2016.

W programie określono finansowy i pozafinansowy charakter współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Realizacja współpracy o charakterze finansowym:

Na realizację zadań publicznych zaplanowanych na rok 2016 ogłoszono cztery otwarte konkursy ofert.

Pierwszy w dniu 13.11.2015 r. w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na ternie powiatu oławskiego
w 2016 roku, w którym organizacje pozarządowe złożyły 5 ofert.

Drugi w dniu 15.12.2015 r. w czterech zakresach (wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa
i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób), w którym organizacje pozarządowe złożyły 18 ofert.

Trzeci w dniu 29.01.2016 r. w czterech zakresach (edukacji, kultury, ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy), w których organizacje pozarządowe złożyły 8 ofert.

Czwarty w dniu 31.03.2016 r. w trzech zakresach (edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego), w którym organizacje pozarządowe złożyły 2 oferty.

Ostatecznie podpisano 23 umowy na łączną kwotę 349 072 zł z zaplanowanych w budżecie 360 000 zł.

Wysokość środków własnych zaangażowanych w realizację zadań, na które organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie
to kwota w wysokości  42 712,40 zł.

 

 W poniższej tabeli podano dane zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. c-e Programu współpracy:

L.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania

Liczba adresatów

Wysokość środków własnych zaangażowanych w realizację zadania

Zakres osobowy organizacji

Zakres rzeczowy organizacji

Kwota wykorzystanej dotacji

1

 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

w Oławie

 

Organizacja mistrzostw powiatu dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych               w wybranych dyscyplinach sportowych

32 000

2134

(nie dotyczy – umowa powierzenia)

nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół powiatu oławskiego, instruktorzy sportu, sędziowie związkowi, pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz wolontariat

obiekty sportowe, sprzęt sportowy

32 000

2

Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych                   w Oławie

XVII Dolnośląskie Igrzyska LZS                     i Mieszkańców Wsi

29 000

1052

2 730

15 trenerów i instruktorów, 76 działaczy społecznych

obiekty urządzenia

i sprzęt sportowy

29 000

3

Fundacja Akademia Talentu

Organizacja imprez sportowych

o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży

4 000

161

500

Trener/instruktor/nauczyciel w-f, instruktor/nauczyciel w-f, instruktor

Użyczony lokal, nagłośnienie, aparat, sprzet biurowy, komputer, środki transportu, 10 piłek, 50 znaczników, 7 stołów do tenisa stołowego, 30 piłeczek do tenisa stołowego

4 000

4

Ludowy Klub Piłki Ręcznej                „MOTO – JELCZ OŁAWA”

Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę ręczną w Handball Academy oraz udział drużyn w rozgrywkach ligowych w piłkę ręczną prowadzoną przez Związek Piłki Ręcznej

w Polsce i Dolnośląski Związek Piłki Ręcznej

25 000

150

13 741,86

trenerzy, instruktorzy, sędziowie, nauczyciele 

w-f, porządkowi, opieka medyczna, fizjoterapeuci

i wolontariusze

Piłki, siatki, sprzęt treningowy, tablice wyników, pomiary czasów, sprzęt sportowy, mobilna reklama,  sprzęt nagłośnieniowy

25 000

5

Stowarzyszenie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom niepełnosprawnym „Iskierka nadziei”

Rekreacyjno-krajoznawcze wędrówki po ziemi oławskiej

3 000

203

200

osoby prowadzące wycieczki z uprawnieniami do ratownictwa medycznego

rowery własne uczestników i kijki Nordic Walking

2 994,17

Wakacyjny sposób na nudę

4 000

13

220

osoby z kwalifikacjami                 pedagogicznymi oraz terapii zajęciowej

Materiały instruktażowe, scenariusze zajęć, środki dydaktyczne

3998,12

Zwiedzam Doświadczam Pamiętam

2 000

30

100

osoby prowadzące warsztaty

z przygotowaniem pedagogicznym                         

Karta wycieczki, użyczona sala stowarzyszenia

1999,75

Twórcze działania – zrobisz to sam III

6 000

126

626,05

Osoby z przygotowaniem pedagogicznym

i kwalifikacjami

do powodzenia zajęć artystycznych

siedziba stowarzyszenia z wyposażeniem do zajęć

5 943,57

6

Fundacja Laboratorium Futurum

Festiwal Organowy 2016

8 000

Ok. 1 000

0

koordynator projektu, księgowa, wolontariusze

komputer, drukarka, aparat fotograficzny

8 000

7

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie

Dam radę – zajęcia hipoterapeutyczne

24 000

30

5 250

hipoterapeuta, księgowa, koordynator projektu

(nie dotyczy)

24 000

Dom moje życie – rehabilitacja domowa

6 000

5

4125

Fizjoterapeuci, koordynator, księgowy

(nie dotyczy)

6 000

Psychoterapia psychodynamiczna szansą na eliminację zaburzeń psychicznych               o podłożu emocjonalnym II

4 000

21

800

koordynator projektu, psychoterapeuta, księgowa, projektowanie graficzne, promocja projektu

siedziba stowarzyszenia, sprzęt komputerowy, drukarka, ksero, telefon, Internet, telefon

4 000

Rehabilitacja domowa

7 172

2

2,62

Fizjoterapeuci, koordynator, księgowy, promocja projektu

(nie dotyczy)

7 172

8

Stowarzyszenie Planszoaktywni

Edukacja poprzez zabawę – spotkanie             z grami planszowymi

4 000

8-30 osób na każdym spotkaniu

0

Animatorzy

Gry planszowe własne

3 904,70

9

Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji ARAWASHI

Powiatowa Liga Karate

7 000

200

256,99

Trener koordynator, 5 instruktorów, wolontariusze

Ochraniacze, pasy, chorągiewki, stopery, nagłośnienie, komputer, drukarki, aparat fotograficzny, kamera cyfrowa

7 000

10

Fundacja

„Pomaluj mi świat”

Punkt Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców powiatu oławskiego

50 000

Ok. 1012

8736,93

Kierownik/osoba pierwszego kontaktu, psycholog/osoba pierwszego kontaktu, prawnik, księgowy, specjaliści

Meble, 4 laptopy, odkurzacz, radiomagnetofon, zestaw do muzykoterapii, oprogramowanie

50 000

Akademia kształtowania wartości

7 000

12

1023,37

Koordynator, psycholog, terapeuta zajęciowy i 2 wolontariuszy

3 laptopy, projektor i ekran projekcyjny

6 917

Cykl szkoleniowo-edukacyjny III

5 000

8

1073,87

Koordynator/asystent osoby niepełnosprawnej, psycholog, terapeuta zajęciowy, trener pracy doradca zawodowy, pedagog specjalny

(nie dotyczy)

4 979,70

11

Fundacja                  „Krok po kroku”

Lepsze Jutro

20 000

32

950

Fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, koordynator, wolontariat

siedziba fundacji, komputer, drukarka, telefon, strona internetowa

20 000

Ja – człowiek V

15 000

71

1 500

Psychiatra, psychiatra dziecięcy, psycholog, koordynator, wolontariat

Własne pomieszczenia, strona internetowa

14 998,40

12

Rzymsko-Katolicka Parafia pw. NMP Matki Pocieszenia           w Oławie

 

 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Oławie

25 000

369

875,71

psycholog, prawnik, doradca życia rodzinnego, duszpasterz, księgowy, dyrektor

siedziba parafii

24 999,99

13

Stowarzyszenie Wsparcia „Pokolenia”

Poznaj Kresy – niezwykli ludzie, miejsca, wydarzenia

2 000

Ok. 400

0

Wolontariat, pedagodzy ze Stowarzyszenia

Stoły, namiot, komputer, drukarka

1999,58

14

Fundacja

W Służbie Wsi

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

na terenie powiatu oławskiego 2016 r.

65 000

151

(nie dotyczy – powierzenie)

Doświadczeni prawnicy, administrator,

Komputery przenośne

58 917,07

 

 

Łącznie wykorzystano kwotę dotacji w wysokości

347 824,05

                     

 

Zakresy

Ujęto w budżecie

Zawarte umowy

Zostało

Sport

100 000

100 000

 

Edukacja

12 000

12 000

 

Kultura

10 000

10 000

 

Zdrowie

25 000

22 172

2 828

Bezpieczeństwo

3 000

 

3 000

Niepełnosprawność

65 000

65 000

 

Pomoc społeczna

75 000

75 000

 

Promocja zatrudnienia

5 000

5 000

 

Nieodpłatne poradnictwo prawne

65 000

59 900

5 100

RAZEM

360 000

349 072

10 928

 

Realizacja współpracy o charakterze pozafinansowym:

1)    na stronie internetowej prowadzony jest wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu oławskiego,

2)    przy rejestracji nowopowstałych organizacji udzielana jest pomoc w zakresie formalnym i merytorycznym przez pracownika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. W roku 2016 zarejestrowano: 5 stowarzyszeń kultury fizycznej, 9 stowarzyszeń wpisane do KRS oraz 5 fundacji.

3)    przeprowadzono procedurę konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 na podstawie Uchwały LII/265/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego,

4)    na stronie www.bip.starostwo.olawa.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” zamieszczane są ważne informacje dot. organizacji m.in.: otwarte konkursy ofert, wyniki konkursów, wyniki konsultacji, obowiązujące wzory ofert  i sprawozdań dot. otwartych konkursów, obowiązujące uchwały Rady Powiatu, sprawozdania ze współpracy z NGO,

5)    uczestniczenie w monitoringu prowadzonym przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

6)    organizacja i prowadzenie otwartych konkursów ofert.

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

 
Liczba odwiedzin : 164
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamil Mrówczyński
Czas wytworzenia: 2017-04-20 10:47:51
Czas publikacji: 2017-04-20 10:47:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych