Wersja archiwalna

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pedagoga w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie 

 

Projekt „Piecza zastępcza w powiecie Oławskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

PZ.110.8.2018.MK

Oława, 06.12.2018 r.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pedagoga w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

w ramach projektu p.n. „Piecza zastępcza w powiecie oławskim” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Paweł Stępień, zamieszkały w Karłowicach.

Uzasadnienie wyboru:

Pan Paweł Stępień spełnił wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pedagoga w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Zarówno wykształcenie, doświadczenie, jak i już nabyte umiejętności dają szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku. Ponadto własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
Małgorzata Trybułowska

 

Do pobrania:

 

Liczba odwiedzin : 15
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2018-12-07 07:24:11
Czas publikacji: 2018-12-07 07:32:07
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-13
Data realnego wytworzenia informacji: 2018-12-06 00:00:00