Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor ds. kadr w Wydziale Organizacyjnym 

 

Starosta Oławski
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w  Starostwie Powiatowym w Oławie
Inspektora ds. kadr w Wydziale Organizacyjnym

1. Wymagania niezbędne :
a) obywatelstwo polskie,
b) niekaralność,
c) wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, prawo, administracja,
d) doświadczenie: minimum pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku obejmującym zagadnienia kadrowe,
e) znajomość przepisów prawa pracy oraz aktów wykonawczych, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, samorządu powiatowego, ustawy o pracownikach samorządowych, finansów publicznych,
f) znajomość programów: PŁATNIK ZUS, R2 Płatnik – system kadrowo-płacowy,
g) wysoka kultura osobista, dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne, kreatywność i samodzielność, pełna dyspozycyjność i zaangażowanie w wykonywaniu zadań.

2.Wymagania dodatkowe :
a) studia podyplomowe z dziedziny prawa pracy lub zarządzania zasobami ludzkimi,
b) doświadczenie na stanowisku kadrowym w administracji samorządowej lub rządowej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
Realizacja zadań  zgodna z przepisami kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie powiatowym  w zakresie spraw osobowych pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Oławskiego.

 

4. Warunki pracy na stanowisku:

a) miejsce pracy zlokalizowane w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie przy ul. 3 Maja 1 w Oławie, budynek wyposażony w windę,
b) warunki szkodliwe na stanowisku: oddziaływanie pola elektromagnetycznego (praca urządzeń zasilanych energią elektryczną),
c) stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze
i przemieszczaniem się wewnątrz budynku,
d) praca administracyjno-biurowa, wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami jak również kontaktu telefonicznego, częsta komunikacja werbalna i pisemna
e) większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej (obciążenie statyczne)
f) częstotliwość wyjazdów służbowych: nienormowana w zależności od potrzeb.

5.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Oławie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

6.Wymagane dokumenty :
a) ist motywacyjny,
b) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz
z następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Starostę Oławskiego  z siedzibą
w Oławie, ul. 3 Maja 1 dla potrzeb rekrutacji na stanowisko inspektora ds. kadr. Dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym
z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania”,
c) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
d) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,                 
g) kserokopie świadectw pracy,
h) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
i) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
j) w przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Oławie Oława ul. 3 Maja 1 lub za pośrednictwem poczty na adres Starostwo Powiatowe w Oławie ul. 3 Maja 1 55-200 Oława z dopiskiem : „Nabór na stanowisko  Inspektora ds. kadr w Wydziale Organizacyjnym,” w terminie do dnia 11 stycznia 2019 r. do godziny 14.00.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Oławie po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty, decyduje data wpływu do Starostwa.
Kandydaci spełniający wymogi formalne, będą informowani indywidualnie o terminie i zastosowanych technikach naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.starostwo.olawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku  Starostwa Powiatowego w Oławie.


Do pobrania:

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

 

 

Liczba odwiedzin : 115
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamil Mrówczyński
Czas wytworzenia: 2018-12-31 10:27:21
Czas publikacji: 2018-12-31 10:44:19
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-01
Data realnego wytworzenia informacji: 2018-12-31 00:00:00