IZP.272.1.2019 - „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie” 

 
 

Ogłoszenie nr 501528-N-2019 z dnia 2019-01-08 r. 

Powiat Oławski„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak

Nazwa projektu lub programu 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oławski, krajowy numer identyfikacyjny 93193472700000, ul. ul. 3 Maja  1 55200   Oława, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 301 15 22, e-mailkrzysztof.petrykiewicz@starostwo.olawa.pl, faks 71 301 15 62
Adres strony internetowej (URL): https://starostwo.olawa.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
bip.starostwo.olawa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie” 
Numer referencyjny: IZP.272.1.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
nie dotyczy 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
nie dotyczy 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie. 2. Zakres zadania obejmuje nw. zakres prac: a. ocieplenie ścian zewnętrznych, b. ocieplenie stropodachu, c. wymiana podokienników d. wymiana stolarki okiennej e. modernizację instalacji c.o. f. wymianę opraw oświetleniowych, g. wykonanie zasilania central wentylacyjnych i wentylatorów wywiewnych 3. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej pn. „PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ORAZ DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR2 W OŁAWIE” opracowanym przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski, 50-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11, stanowiącym Załącznik nr 9 do niniejszej Specyfikacji. 4. Załączone przedmiary są materiałem pomocniczym (wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego). Przedmiary robót, wchodzące w skład Załącznika nr 9 do Specyfikacji, określają wyłącznie zakres i wielkość zadania. 5. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego z zastrzeżeniem, iż kosztorys ten nie będzie stanowił przedmiotu oceny, stanowić będzie wyłącznie dokument pomocniczy służący do zbadania złożonych ofert, pod kątem rażąco niskiej ceny, w oparciu o wycenę określonych grup robót. 6. Kosztorys złożony przez Wykonawcę wraz z ofertą, stanowić będzie również podstawę do rozliczenia ewentualnych robót uzupełniających. 7. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, jak również wszystkie pozostałe koszty bez których nie można wykonać przedmiotowego zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę ryczałtową zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 8. Dokładne dane, niezbędne do wyceny zadania i obliczenia ceny należy określić na podstawie dokumentacji projektowej. 9. W ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej harmonogram rzeczowo – finansowy robót. 10. W związku z wykonywaniem robót w obiekcie szkolnym, harmonogram rzeczowo – finansowy robót powinien być dostosowany do okresów prowadzonych w szkole zajęć 11. Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z póź. zm.). a. Roboty izolacyjne b. Roboty murarskie c. Roboty instalatorskie 12. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w ramach realizacji przedmiotu z wyjątkiem: a. kierowania czy nadzoru nad tymi robotami, b. obsługi geodezyjnej, c. badań polegających na sprawdzeniu i określeniu właściwości gruntu oraz materiałów, budowlanych użytych podczas budowy, d. niezbędnych ekspertyz technicznych wymaganych do wykonania prowadzonej inwestycji, e. najmu sprzętu budowlanego niezbędnego podczas realizacji przedsięwzięcia. 13. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 14. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności. 15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 16. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 17. RÓWNOWAŻNOŚĆ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ: a. W sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. b. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i szczegółowych specyfikacjach technicznych pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach. c. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. d. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. e. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. f. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. 3.2 Szczegółowo i łącznie przedmiot zamówienia określa Załącznik nr 9 do SIWZ – Dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia: • Projekt Budowlany • Projekt Wykonawczy • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót • Przedmiary Robót Jeżeli, któryś z ww. elementów dokumentacji projektowej pomija zakres uwzględniony w jednym z pozostałych dokumentów wymienionych powyżej, dokumentację projektową należy odczytywać i uwzględniać w najszerszym zakresie, w jakim została ona opracowana. 3.3 Informacje szczegółowe: 1) Dalszy opis przedmiotu zamówienia wraz z technologią wykonania robót budowlanych określony został w dokumentach opisanych w punkcie 3.3. SIWZ. 2) W ramach niniejszego zamówienia oraz ceny oferty Wykonawca zobligowany będzie do wykonania oraz zapewnienia: a) sprawnej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, tj. zorganizowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości), b) zgodnych z przepisami prawa warunków bhp i ppoż., c) w przypadku korzystania z podwykonawców, koordynowania robót podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność, d) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, e) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy, f) zabezpieczenia przed zniszczeniem punktów osnowy geodezyjnej znajdujących się na terenie inwestycji, a w przypadku gdy ulegną zniszczeniu / uszkodzeniu Wykonawca zobowiązany będzie do ich odtworzenia na własny koszt, g) przywrócenia należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie z korzystania) dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, h) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez Inspektora Nadzoru oraz przekazywanie Inspektorowi Nadzoru na bieżąco: dokumentów potwierdzających zgodność zastosowanych materiałów z polską lub europejską normą podpisanych przez Kierownika budowy, z adnotacją o miejscu wbudowania. W przypadku zamiaru zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych dodatkowo wymagana jest akceptacja Projektanta, i) przy realizacji zamówienia zagwarantowania, aby wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy posiadały dopuszczenie do obrotu oraz dokumenty potwierdzające ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie normami. Wykonawca, w/w dokumenty dostarczy Zamawiającemu przy odbiorze końcowym. Wyklucza się montaż jakichkolwiek materiałów i sprzętu nie posiadających potwierdzenia ich zgodności z obowiązującymi normami i dopuszczenia do obrotu j) dostarczenie Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników robót branżowych oraz uwierzytelnionych kopii zaświadczeń właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzających wpis ww. osób na listę członków tej izby i uwierzytelnionych kopii uprawnień budowlanych, k) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U.2002r. Nr 108, poz. 953 ze zm.), oraz dokonywanie stosownych zmian w treści tablicy, l) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zalecaniami inspektora nadzoru Zamawiającego, oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i wytycznymi niniejszej Specyfikacji, a także z pozostałymi załącznikami, m) przestrzegania jako wytwarzający odpady przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 – tekst jednolity ze zmianami) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy. n) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, o) dostarczanie gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń, w przypadku, gdy gwarancja producenta jest dłuższa niż okres gwarancji i rękojmi udzielony przez Wykonawcę robót. 3) W terminie nie późniejszym niż 7 dni po dacie podpisania umowy, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy (w formie pisemnej i elektronicznej), przedstawiający planowane wykonanie robót i ich finansowanie. Zakres robót do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo – finansowym musi być rozbity na elementy robót, czas realizacji, koszty finansowe. 4) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca bezzwłocznie ma obowiązek informowania Zamawiającego o szczególnych, prawdopodobnych, nie tylko o aktualnych ale i o przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na realizację umowy lub ją opóźnić. W tym wypadku, lub jeśli Zamawiający stwierdzi, że harmonogram nie odpowiada możliwemu do dotrzymania postępowi prac (zgodnego z przyjętym harmonogramem), Wykonawca ma obowiązek przedstawić nowy harmonogram uwzględniający stan faktyczny zaangażowania prac i uzgodnione z Zamawiającym nowe terminy wykonania i płatności. 5) Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy robót. 6) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych zakupionych przez siebie. 7) Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą (zgodną z wymogami zawartymi w STWiOR), opracowanie oraz uzgodnienie czasowej organizacji ruchu i koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy robót. 8) W trakcie prowadzenia prac Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej dostawy wody, energii oraz odbiorów nieczystości ciekłych i umożliwienia odbioru nieczystości stałych jeśli jego prace będą miały wpływ na możliwość realizacji w/w dostaw/usług. 9) Koszt zabezpieczenia terenu robót musi być wliczony w cenę oferty. 10) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie i dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z poźn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. 11) Wykonawca ma obowiązek przedstawienia dokumentów, potwierdzających, że wbudowane materiały zgodne są z obowiązującymi normami i przepisami prawa. 12) Wykonawca przygotuje oraz złoży u Zamawiającego podczas odbioru końcowego robót (2 kpl. w formie pisemnej trwale spięte oraz 2 kopie zapisane na nośniku CD) wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a w szczególności: a) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, b) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania, c) projekt powykonawczy, d) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (zgodną z wymogami w STWiOR), e) pozostałe dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia realizacji robót. Wszystkie dokumenty o których mowa powyżej (lit. a-e) mają być uporządkowane, a ich wersja papierowa ma być tożsama z wersją zapisaną na nośniku CD (taka sama numeracja i nazewnictwo). 13) Po stronie Wykonawcy leży prowadzenie dokumentacji audiowizualnej z realizacji inwestycji (przed rozpoczęciem robót i w ich trakcie) w odstępach tygodniowych w ilości niezbędnej w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia powinny być szczegółowo opisane ( z automatycznym datownikiem) i z archiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD – w ilości 2 egz.). 14) Po zakończeniu przez Wykonawcę robót objętych niniejszym zamówieniem, w przypadku chęci wykonania przyłączy infrastrukturalnych lub naprawy sieci przez „osoby trzecie”, Wykonawca zostanie zwolniony z udzielenia gwarancji na wykonane roboty, na odcinku, na którym prace te będą wykonywane. Na takim obszarze gwarancja będzie obowiązywać inwestora lub Wykonawcę tych prac. 

II.5) Główny kod CPV: 45300000-0 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45320000-6
45210000-2
45321000-3
45324000-4
45331000-6
45331100-7
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Ewentualny zakres robót może dotyczyć wszystkich robót (wraz z usługami i dostawami koniecznymi do wykonania tych robót) zawartych w przedmiocie zamówienia. Warunkiem udzielenie zamówienia jest przedstawienie pisemnego uzasadnienia. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2019-06-10 2019-09-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia tj., że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli: a. co najmniej dwie odrębne roboty budowlane w zakresie termomodernizacji, o wartości nie niższej niż 1 000 000,00 zł brutto dla każdej z robót, polegające na ociepleniu budynków a. Min. 2 roboty polegające na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania obejmującą wymianę instalacji c.o. i grzejników, o wartości nie niższej niż 300 000,00 zł dla każdej z robót Zamawiający dopuszcza również wykazanie łącznego wykonania robót dociepleniowych oraz instalatorskich jak wyżej, zrealizowanych w ramach jednego zadania kompleksowej termomodernizacji budynku 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a. jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (kierownik budowy); • kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b. jedną osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych (kierownik robót sanitarnych). • kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, c. jedną osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych (kierownik robót elektrycznych). • kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
A) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał a. co najmniej dwie odrębne roboty budowlane w zakresie termomodernizacji, o wartości nie niższej niż 1 000 000,00 zł brutto dla każdej z robót, polegające na dociepleniu budynków b. co najmniej 2 roboty polegające na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania obejmującą wymianę instalacji c.o. i grzejników, o wartości nie niższej niż 300 000,00 zł dla każdej z robót przy czym Zamawiający dopuszcza również wykazanie łącznego wykonania robót dociepleniowych oraz instalatorskich jak wyżej, zrealizowanych w ramach jednego zadania kompleksowej termomodernizacji budynku Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz). B) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe na każde z n/w stanowisk: a) Kierownik budowy – minimalne wymagania: • kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b) Kierownik robót sanitarnych - minimalne wymagania: • kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, c) Kierownik robót elektrycznych - minimalne wymagania: • kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
nie dotyczy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
1. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: - 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, Bank Spółdzielczy w Oławie 05 9585 0007 0010 0018 0542 8091 z adnotacją na blankiecie przelewu: „Wadium – Przetarg nieograniczony p.n. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie”. 4. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaleca się w interesie wykonawcy, w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w siedzibie Zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, pok. 218, przed upływem terminu składania ofert. Nie ma obowiązku załączać dokumentu wadium wniesionego w formie niepieniężnej do oferty (w przypadku, gdy wadium zostanie zdeponowane w oryginale w siedzibie Zamawiającego, o czym mowa w pkt 8.4.). Jeśli Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej zostanie jednak złożone w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty, zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 5. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. Jeśli treść wnoszonego wadium będzie ograniczać w jakikolwiek sposób bezwarunkowy i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego wypłatę wadium Zamawiający uzna, że wadium zostało nieskutecznie wniesione i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) Pzp odrzuci ofertę wykonawcy. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji / poręczeń o których mowa w punkcie 8.2. niniejszej SIWZ, gwarancja/poręczenie ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) oznaczenie postępowania, c) określenie przedmiotu postępowania, d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji. W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako zobowiązanego należy oznaczyć wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6.1. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie niepieniężnej, jako Beneficjenta należy oznaczyć Powiat Oławski, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława 7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 8. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 3) Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4) W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 
nie dotyczy 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 
nie dotyczy 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
nie dotyczy 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Wydłużenie okresu gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
nie dotyczy 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
nie dotyczy 
Informacje dodatkowe 
nie dotyczy 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
nie dotyczy 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
nie dotyczy 
Wstępny harmonogram postępowania: 
nie dotyczy 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
nie dotyczy 

Informacje dodatkowe: 
nie dotyczy 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
nie dotyczy 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 
nie dotyczy 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
nie dotyczy
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
nie dotyczy

Informacje dodatkowe: 
nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy w następujących przypadkach: 1) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako okoliczności, które zaistniały niezależnie od Wykonawcy, bądź Zamawiającego, a których Strony przy dołożeniu należytej staranności nie mogły w dniu podpisywania Umowy przewidzieć ani im (również po tym dniu) zapobiec, a w tym: a) katastrofy naturalne, b) nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne utrzymujące się nie krócej niż 5 dni, c) zamieszki społeczne, d) konieczność wykonania prac archeologicznych, e) sprzeczne z przepisami działania osób trzecich; 2) w razie wystąpienia siły wyższej strony będą mogły zmienić termin realizacji zamówienia poprzez jego wydłużenie o czas, w jakim trwała siła wyższa; 3) w razie zaprzestania produkcji wskazanych przez Zamawiającego do realizacji zamówienia materiałów, jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nastąpi zaniechanie produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, lub nastąpi inna konieczność zastosowania materiałów zamiennych, na które Zamawiający nie wyraża zgody – poprzez zastąpienie ich innymi o analogicznych lub lepszych parametrach technicznych i użytkowych; 4) możliwość wykonania robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego - tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy; 5) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) na usługi określone w przedmiocie zamówienia, poprzez dostosowanie stawki podatku VAT do stawki wynikającej ze zmienionych przepisów prawa, a tym samym dokonanie zmiany wynagrodzenia umownego brutto; 6) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego - w szczególności osób nadzorujących prowadzenie prac - poprzez wskazanie nowych osób będących kluczowym personelem Wykonawcy i Zamawiającego; 7) zmiany podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu robót, bądź wprowadzenia podwykonawcy, jeżeli będzie to wskazane dla zapewnienia prawidłowości realizacji zamówienia i nie spowoduje dla Zamawiającego szkody. 2. W pozostałym zakresie mają zastosowanie zapisy w brzmieniu określonym w art. 144 ust. 1 pkt 2,3,4,5,6 oraz ust. 1a-1e oraz ust. 2 i 3 Ustawy. 3. Strona dążąca do zmiany treści Umowy jest obowiązana przedstawić na piśmie argumenty przemawiające za zmianą. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
nie dotyczy 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
nie dotyczy 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-02-11, godzina: 10:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
nie dotyczy 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1. administratorem danych osobowych wykonawcy będącego osobą fizyczną jest: Zdzisław Brezdeń - Starosta Oławski Adres: ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława Adres poczty elektronicznej: info@starostwo.olawa.pl Numer telefonu: (71) 301 15 22 Numer faksu: (71) 301 15 62 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, tel: 71 301 15 33, e-mail: iod@starostwo.olawa.pl 3. dane osobowe wykonawcy będącego osobą fizyczną przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego IZP.272.1.2019 „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie” - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 1. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną, będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018); 2. Dane osobowe Wykonawcy będącego osobą fizyczną, będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 3. Obowiązek podania przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną, danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 4. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 5. Wykonawca będący osobą fizyczną posiada: 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 6. Nie przysługuje Wykonawcy będącemu osobą fizyczną: 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
 
 

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Data: 2019-03-20 07:38:30 Rozmiar: 205.04k Format: .pdf Pobierz

Wyjaśnienie treści SIWZ 07-02-2019.pdf

Data: 2019-02-07 11:57:16 Rozmiar: 120.46k Format: .pdf Pobierz

Wyjaśnienie treści SIWZ 01-02-2019.pdf

Data: 2019-02-01 16:56:31 Rozmiar: 154.25k Format: .pdf Pobierz

Wyjaśnienie treści SIWZ 31-01-2019_2.pdf

Data: 2019-01-31 10:28:07 Rozmiar: 162.69k Format: .pdf Pobierz

Wyjaśnienie treści SIWZ 31-01-2019.pdf

Data: 2019-01-31 09:30:23 Rozmiar: 240.81k Format: .pdf Pobierz

Decyzja konserwatorska - pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych.pdf

Data: 2019-01-31 09:30:23 Rozmiar: 381.17k Format: .pdf Pobierz

Wyjaśnienie treści SIWZ 14-01-2019.pdf

Data: 2019-01-14 10:49:31 Rozmiar: 238.04k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2019-01-08 12:16:30 Rozmiar: 251.53k Format: .pdf Pobierz

Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia.pdf

Data: 2019-01-08 12:16:30 Rozmiar: 712k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 7A do SIWZ - Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach.pdf

Data: 2019-01-08 12:16:30 Rozmiar: 336.21k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.pdf

Data: 2019-01-08 12:16:30 Rozmiar: 564.19k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf

Data: 2019-01-08 12:16:30 Rozmiar: 455.04k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu.pdf

Data: 2019-01-08 12:16:30 Rozmiar: 444.1k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie - podstawy wykluczenia.pdf

Data: 2019-01-08 12:16:30 Rozmiar: 543.49k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - Podwykonawcy.pdf

Data: 2019-01-08 12:16:30 Rozmiar: 343.12k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa.pdf

Data: 2019-01-08 12:16:30 Rozmiar: 544.89k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf

Data: 2019-01-08 12:16:30 Rozmiar: 351.43k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób.pdf

Data: 2019-01-08 12:16:30 Rozmiar: 347.63k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 7A do SIWZ - Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach.doc

Data: 2019-01-08 12:16:30 Rozmiar: 45k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.doc

Data: 2019-01-08 12:16:30 Rozmiar: 167.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 4 do umowy.pdf

Data: 2019-01-08 12:16:30 Rozmiar: 327.37k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc

Data: 2019-01-08 12:16:30 Rozmiar: 72k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu.doc

Data: 2019-01-08 12:16:30 Rozmiar: 56k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie - podstawy wykluczenia.doc

Data: 2019-01-08 12:16:30 Rozmiar: 56.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - Podwykonawcy.doc

Data: 2019-01-08 12:16:30 Rozmiar: 51k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa.doc

Data: 2019-01-08 12:16:30 Rozmiar: 55.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc

Data: 2019-01-08 12:16:30 Rozmiar: 61.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób.doc

Data: 2019-01-08 12:16:30 Rozmiar: 62k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 4 do umowy.doc

Data: 2019-01-08 12:16:30 Rozmiar: 47k Format: .doc Pobierz

P.W.zip

Data: 2019-01-08 12:16:30 Rozmiar: 7.69M Format: .zip Pobierz

Przedmiary.zip

Data: 2019-01-08 12:16:30 Rozmiar: 159.82k Format: .zip Pobierz

STWiORB.zip

Data: 2019-01-08 12:16:30 Rozmiar: 583.65k Format: .zip Pobierz

P.B.zip

Data: 2019-01-08 12:16:30 Rozmiar: 5.69M Format: .zip Pobierz

Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf

Data: 2019-02-11 13:47:57 Rozmiar: 113.94k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 589
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Petrykiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Petrykiewicz
Czas wytworzenia: 2019-01-08 12:02:24
Czas publikacji: 2019-03-20 07:38:30
Data przeniesienia do archiwum: 2019-03-31
Data realnego wytworzenia informacji: 2019-01-08