Informacja 

 

Oława, dnia 7 lutego 2019 r.

  GN.6822.2.2019 

D e c y z j a  Nr 12/2019

 Na podstawie:

- art. 9 ust. 2b i ust. 2j w związku z art. 9 ust. 2a, 2i Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.),

- art. 104 i 107 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Starosta Oławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

 s t w i e r d z a

nabycie z dniem 1 stycznia 2016 r. przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Wrocławia nieodpłatnie z mocy prawa niżej wymienionego mienia pozostałego po przedsiębiorcy o firmie PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI RÓŻNEJ HANDLU I USŁUG "ELEGANTEX" INTERCONTINENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z ostatnią siedzibą we Wrocławiu,uznanego za wykreślony z rejestru sądowego (zamkniętego) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze RHB 318:

  1. prawo własności gruntu nieruchomości  w udziale 1/3,  położonej  na terenie  gminy Oława, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1166 AM – 22 obręb Bystrzyca o pow. 0,25 ha, dla  której Sąd Rejonowy w  Oławie prowadzi  księgę wieczystą  nr  WR1O/00014285/6, 
  2. prawo własności nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie gminy Oława, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 388/1 AM – 1, nr 1003/1 AM-2, nr 1138/2 AM-2, 
    nr 1139 AM-2, nr 1145 AM-2, nr 1149/2 AM-2, nr 1162 AM-2 obręb Bystrzyca, o łącznej
    pow. 9,8887 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oławie prowadzi księgę wieczystą
    nr  WR1O/00004051/4.

U z a s a d n i e n i e

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. nr 121, poz. 770 z późn. zm.) uregulowała sytuację prawną podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i ich mienia.

Zgodnie z art. 9 ust. 2a tej ustawy podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 687 z późn. zm.) i które do dnia 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do rejestru, uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r. W przypadku gdy wniosek o wpis złożony przed dniem 1 stycznia 2016 r. został po tej dacie zwrócony, odrzucony, oddalony albo postępowanie   o wpis zostało umorzone, skutek ten powstaje z dniem następującym po dniu zwrotu, odrzucenia, oddalenia albo umorzenia postepowania.

Art. 9 ust. 2b pow. wyżej ustawy stanowi, że Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie podmiotów, które nie dopełniły obowiązku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie  z przepisami ustawy i ponosi odpowiedzialność z nabytego mienia,
za zobowiązania tych podmiotów, a prawa wspólników, członków spółdzielni i innych osób uprawnionych do udziału w majątku likwidacyjnym wygasają z chwilą wykreślenia z rejestru.

Z art. 9 ust. 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że  nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości stwierdza, w drodze decyzji starosta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

W postępowaniach dotyczących mienia i zobowiązań pozostałych po podmiotach wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego oraz w innych sprawach dotyczących gospodarowania tym mieniem właściwy jest Skarb Państwa reprezentowany przez starostę, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, właściwy ze względu na ostatnią siedzibę podmiotu, zgodnie z treścią uregulowań zawartych w art. 9 ust. 2 i cyt. ustawy.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego (pismo z dnia 08.11.2018 r.) wynika,
że PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI RÓŻNEJ HANDLU I USŁUG "ELEGANTEX" INTERCONTINENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z ostatnią siedzibą we Wrocławiu, wpisana pod nr RHB 318, do chwili obecnej nie została ujawniona w KRS,  a  ostatnią aktywnością Spółki  w rejestrze był wniosek z dnia 4.12.2001 r. o zmianę danych.

Z dodatkowej informacji zawartej w cyt. wyżej piśmie wynika, że prowadzenie dalszych działań zmierzających do wykreślenia podmiotu z rejestru handlowego nie jest możliwe, albowiem rejestr ten został „zamknięty” w dniu 1 stycznia 2001 r. (data wejścia w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym), a w nowym KRS podmiot ten nie został ujawniony. Ostatecznie – wobec treści art. 9 ust. 2a Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (…) należy uznać, że podmiot ten utracił osobowość prawną na mocy ww. przepisu z dniem 1 stycznia 2016 r. Jak wyjaśnił Sąd w powyższym piśmie, w wyżej wskazanych okolicznościach brak jest podstaw do podejmowania przez sąd rejestrowy dalszych działań zmierzających do zakończenia bytu prawnego tej spółki i wykreślenia z rejestru handlowego.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, iż w skład mienia  po podmiocie PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI RÓŻNEJ HANDLU I USŁUG"ELEGANTEX" INTERCONTINENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z ostatnią siedzibą we Wrocławiu wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr RHB 318,  wchodzi:

- prawo własności gruntu nieruchomości  w udziale 1/3,  położonej  na terenie  gminy Oława, oznaczonej  geodezyjnie jako działka nr 1166 AM – 22 obręb  Bystrzyca o  pow.  0,25 ha,  dla  której Sąd Rejonowy w  Oławie prowadzi  księgę wieczystą  nr  WR1O/00014285/6, 

- prawo własności nieruchomości zabudowanej,  położonej  na terenie  gminy Oława, oznaczonej  geodezyjnie jako działki nr 388/1 AM – 1, nr 1003/1 AM-2, nr 1138/2 AM-2, 
nr 1139 AM-2, nr 1145 AM-2, nr 1149/2 AM-2, nr 1162 AM-2 obręb Bystrzyca  o  łącznej
pow. 9,8887 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oławie prowadzi księgę wieczystą
nr  WR1O/00004051/4.

W wyniku badania księgi wieczystej nr WR1O/00014285/6 ustalono, że w dziale IV księgi wieczystej brak jest wpisów.

Również w wyniku badania księgi wieczystej nr  WR1O/00004051/4 ustalono, że w dziale IV księgi wieczystej widnieje hipoteka umowna zwykła na rzecz Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu oraz hipoteka przymusowa zwykła i hipoteka przymusowa na rzecz Gminy Oława.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe nieruchomości położone są w gminie Oława, w obrębie Bystrzyca, na terenie Powiatu Oławskiego, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 9 ust. 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym organem właściwym do wydania deklaratoryjnej decyzji stwierdzającej nabycie
z mocy prawa przez Skarb Państwa własności tej nieruchomości jest Starosta Oławski.

Natomiast, z uwagi na fakt, że ostatnia siedziba podmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI RÓŻNEJ HANDLU I USŁUG"ELEGANTEX" INTERCONTINENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ mieściła się we Wrocławiu, w postępowaniach dotyczących mienia i zobowiązań oraz w innych sprawach dotyczących gospodarowaniem tym mieniem w myśl art. 9 ust. 2j  cyt. wyżej ustawy, jest Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Wrocławia, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej.

W tym stanie faktycznym i prawnym należy uznać, że w przedmiotowej sprawie zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 9 ust.2a – 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.) i objęte niniejszą decyzją  nieruchomości z dniem 1 stycznia 2016 r.  stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Wrocławia.

W tych okolicznościach orzeczono jak w rozstrzygnięciu.

Ostateczna decyzja o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej nr WR1O/00014285/6 i w księdze wieczystej
nr WR1O/00004051/4.

Od niniejszej decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego,  za pośrednictwem Starosty Oławskiego w terminie 14  dni od dnia otrzymania decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI RÓŻNEJ HANDLU I USŁUG"ELEGANTEX" INTERCONTINENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z ostatnią siedzibą we Wrocławiu
2. Prezydent Miasta Wrocławia Urząd Miejski Wrocławia pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław (+1 egz. Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych)
3. Ewidencja gruntów i budynków w/m
4. a/a

Do wiadomości:

1. Gmina Miasto Oława pl. Zamkowy 15 55-200 Oława
2. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ul. Wołowska 8 51-116 Wrocław
 
Opublikowano przez okres 14 dni:
1. Na stronie internetowej www.starostwo.olawa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej
2. Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oławie.

 
 
Liczba odwiedzin : 5
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamil Mrówczyński
Czas wytworzenia: 2019-02-08 13:30:46
Czas publikacji: 2019-02-08 13:30:47
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-25
Data realnego wytworzenia informacji: 2019-02-08 00:00:00