Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Doposażenie bazy technologiczno-dydaktycznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Oławskiego w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-272/17

2019-02-16 13:34:11
Informacja w sprawie wyboru oferty

Uchwała Nr 28/2019 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Powiatu Oławskiego w zakresie wspierania i upowrzechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Powiatu Oławskiego w 2019 roku.

2019-01-31 14:09:05
IZP.272.36.2018/2 - Doposażenie bazy technologiczno-dydaktycznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Oławskiego w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-272/17

2018-12-12 08:37:10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Oława, dnia 04.12.2018 r.

ZPR-S/ZP/1/2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych (ujednolicony tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą” Zamawiający – Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę całodziennego wyżywienia dla wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Alfa-catering Fabryka Imprez, Marek Rączkowski , ul. Wrocławska 2 , Śliwice/k. Wrocławia 55-093 Kiełczów.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta wyłonionego Wykonawcy stanowiła jedyną ofertę złożoną w terminie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz treści SIWZ. Przedmiotowa oferta spełnia warunki stawiane przez

Zamawiającego, jak również spełnia jego oczekiwania względem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu/specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:
a) cena oferty – waga 60 pkt
b) jakość( jadłospis) - waga 40 pkt.

Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu uzyskały następującą punktację:

Numer
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja w
kryterium cena
oferty

Punktacja w
kryterium jakość
(jadłospis)

Łączna
punktacja

1.

 Alfa-catering Fabryka Imprez
 Marek Rączkowski
 ul. Wrocławska 2,
 Śliwice/k. Wrocławia
 55-093 Kiełczów

60,00

40,00

100,00

 

Jednocześnie działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 Ustawy Zamawiający zawiadamia, że w postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Ponadto działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Ustawy zamawiający zawiadamia, że z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Stosownie do art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a, Ustawy Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Małgorzata Mrozińska
/Dyrektor ZPR- S w Oławie/

2018-12-06 07:43:39
Informacja z otwarcia ofert

Oława, dnia 03.12.2018 r.

Numer sprawy: ZPR-S/01/2018

Informacja z otwarcia ofert

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy ZPR-S/ZP/091/2018

Zamawiający na mocy art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze.zm ) Zespół Placówek Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznych w Oławie przekazuje poniżej informacje:

W dniu 03.12.2018 r. do godziny 10:00 komisja przetargowa powołana do rozstrzygnięcia postepowania w trybie przetargu nieograniczonego dokonała otwarcia ofert na zadanie pn. Dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie .

1. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 199 000 zł tj. cena jednostkowa dziennego wyżywienia jednej osoby – 19,00 zł

2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Lp.

Nazwa oferenta i adres

Cena brutto

Termin realizacji

Warunki płatności

1.

Marek Rączkowski
55-093 Kiełczów
Ul. Wrocławska 2,
Śliwice k. Wrocławia

Cena jednostkowa
dziennego wyżywienia
jednej osoby – 19,00 zł

od 01.01.2019 roku
do 31.12.2019 roku

Zgodnie z istotnymi
warunkami umowy
wskazanymi
w SIWZ

 

Sporządziła:
Barbara Markiewicz
przewodnicząca komisji przetargowej

2018-12-04 07:15:13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Oława, dnia 23.11.2018 r.

Numer ogłoszenia: BZP nr 652433-N-2018 z dnia 23.11.2018 roku

 

Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych  w Oławie

ogłasza przetarg nieograniczony pn.

„Dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie”

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie

KOD CPV:55321000-6 –usługi przygotowywania posiłków

KOD CPV: 55520022-1 – usługi dostarczania posiłków

Nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Placówek  Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie
ul. ks. F. Kutrowskiego 31A
55-200 Oława
Tel/fax (71) 313 – 37 -44

Do pobrania:

2018-11-23 13:47:08
Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu w Oławie
ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej w obrębie Miłoszyce (gmina Jelcz-Laskowice, powiat oławski, woj. dolnośląskie), oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 37/2 AM-1 o pow. 0,5686 ha,
stanowiącej własność Powiatu Oławskiego

 

1. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Oławie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00049634/2.

2. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jelcz-Laskowice nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym na rysunku „studium” jako: M - tereny mieszkaniowe-zainwestowane (w części przy drodze) i M - tereny mieszkaniowe-projektowane oraz KDL – projektowane drogi i ulice klasy „L”.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2018 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie ul. 3 Maja 1 pokój nr 300, III piętro.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 400 000 zł. Nabywca zobowiązany jest do uregulowania podatku VAT zgodnie z przepisami prawa.

2018-09-14 08:16:09
Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Oławskiego na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

2018-09-12 09:33:32
IZP.272.25.2018 - „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie”

2018-08-28 10:06:19
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Oławie

2018-08-14 08:43:09