Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Oławie - Podinspektora w Wydziale Komunikacji

Starosta Oławski
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w  Starostwie Powiatowym w Oławie
Podinspektora
w Wydziale Komunikacji

1.    Wymagania niezbędne:
 a) obywatelstwo polskie,
b) niekaralność,
c) wykształcenie wyższe oraz minimum roczny staż pracy w urzędzie administracji publicznej,
d) najomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
e) najomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego (ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o pracownikach samorządowych, Statut Powiatu Oławskiego, Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Oławie), znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość prawa o ruchu drogowym, znajomość ustawy o kierujących pojazdami,
f) dyspozycyjność, kreatywność, konsekwencja w wykonywaniu zadań, nieposzlakowana opinia w aspekcie moralnym na co składa się kultura osobista i życzliwość w kontaktach z klientami.

2. Wymagania dodatkowe :
a) umiejętność pracy w systemach między innymi Pojazd, Kierowca,
b) umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i jej poszerzania, otwartość na zmiany, elastyczność, umiejętności organizacyjne na stanowisku pracy,
c) odpowiedzialność za podjęte decyzje i działania,
d) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i stresu,
e) odbyte szkolenia w zakresie obsługi systemów Pojazd i Kierowca oraz inne związane z wprowadzanymi zmianami w zakresie wydziału komunikacji. 

2019-01-24 10:13:57
Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor ds. kadr w Wydziale Organizacyjnym

Starosta Oławski
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w  Starostwie Powiatowym w Oławie
Inspektora ds. kadr w Wydziale Organizacyjnym

1. Wymagania niezbędne :
a) obywatelstwo polskie,
b) niekaralność,
c) wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, prawo, administracja,
d) doświadczenie: minimum pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku obejmującym zagadnienia kadrowe,
e) znajomość przepisów prawa pracy oraz aktów wykonawczych, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, samorządu powiatowego, ustawy o pracownikach samorządowych, finansów publicznych,
f) znajomość programów: PŁATNIK ZUS, R2 Płatnik – system kadrowo-płacowy,
g) wysoka kultura osobista, dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne, kreatywność i samodzielność, pełna dyspozycyjność i zaangażowanie w wykonywaniu zadań.

2.Wymagania dodatkowe :
a) studia podyplomowe z dziedziny prawa pracy lub zarządzania zasobami ludzkimi,
b) doświadczenie na stanowisku kadrowym w administracji samorządowej lub rządowej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
Realizacja zadań  zgodna z przepisami kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie powiatowym  w zakresie spraw osobowych pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Oławskiego.

2018-12-31 10:44:19
Informacja o wyniku naboru

Oława 14 grudnia 2018 r.

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Oławie

Starosta Oławski informuje, iż w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. kadr w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Oławie nie wybrano żadnego kandydata.

/-/ Zdzisław Brezdeń
Starosta Oławski

2018-12-27 09:59:47
Informacja o wyniku naboru

Oława, dnia 17.12.2018r.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze
WICEDYREKTORA
w Domu Pomocy Społecznej w Oławie ul. Lwowska 6

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani URSZULA ZIAJA zamieszkała w Oławie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Urszula Ziaja spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko kierownicze - urzędnicze – Wicedyrektora w Domu Pomocy Społecznej w Oławie.
Posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe dają szanse prawidłowego i skutecznego realizowania zadań określonych dla stanowiska pracy.
Własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Oławie
Joanna Kruk-Gręziak

2018-12-18 10:57:54
Informacja o wyniku naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starosta Oławski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, do zatrudnienia na stanowisku Podinspektora w Biurze Zarządzania Kryzysowego

wybrana została Pani Monika Barabasz zamieszkała w Zakrzowie.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Monika Barabasz  uzyskała wymaganą  liczbę punktów.

Monika Barabasz spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów prawnych wymaganych na tym stanowisku pracy.

/-/ Zdzisław Brezdeń
Starosta Oławski

2018-12-13 14:26:39
Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Projekt „Piecza zastępcza w powiecie Oławskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
ogłasza nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

w ramach projektu p.n. „Piecza zastępcza w powiecie oławskim” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych- konkursy horyzontalne

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

Do pobrania:

 

2018-12-12 10:42:58
Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

Projekt „Piecza zastępcza w powiecie Oławskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
ogłasza nabór na stanowisko psychologa

w ramach projektu p.n. „Piecza zastępcza w powiecie oławskim” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych- konkursy horyzontalne

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

Do pobrania:

 

2018-12-12 10:35:18
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

PZ.110.10.2018.MK

Oława, 07.12.2018 r.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

 

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Magdalena Salomońska, zamieszkała w Kamieńcu Wrocławskim.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Magdalena Salomońska spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Zarówno wykształcenie, doświadczenie, jak i już nabyte umiejętności dają szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku. Ponadto własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
Małgorzata Trybułowska

2018-12-08 13:59:52
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

PZ.110.9.2018.MK

Oława, 06.12.2018 r.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

 

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Paulina Bagińska, zamieszkała w Jelczu - Laskowicach.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Paulina Bagińska spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Zarówno wykształcenie, doświadczenie, jak i już nabyte umiejętności dają szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku. Ponadto własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
Małgorzata Trybułowska

Do pobrania:

2018-12-07 07:36:18
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pedagoga w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

Projekt „Piecza zastępcza w powiecie Oławskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

PZ.110.8.2018.MK

Oława, 06.12.2018 r.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pedagoga w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

w ramach projektu p.n. „Piecza zastępcza w powiecie oławskim” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Paweł Stępień, zamieszkały w Karłowicach.

Uzasadnienie wyboru:

Pan Paweł Stępień spełnił wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pedagoga w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Zarówno wykształcenie, doświadczenie, jak i już nabyte umiejętności dają szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku. Ponadto własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
Małgorzata Trybułowska

2018-12-07 07:32:07