Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyniku naboru

Oława, dnia 17.12.2018r.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze
WICEDYREKTORA
w Domu Pomocy Społecznej w Oławie ul. Lwowska 6

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani URSZULA ZIAJA zamieszkała w Oławie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Urszula Ziaja spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko kierownicze - urzędnicze – Wicedyrektora w Domu Pomocy Społecznej w Oławie.
Posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe dają szanse prawidłowego i skutecznego realizowania zadań określonych dla stanowiska pracy.
Własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Oławie
Joanna Kruk-Gręziak

2018-12-18 10:57:54
Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Projekt „Piecza zastępcza w powiecie Oławskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
ogłasza nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

w ramach projektu p.n. „Piecza zastępcza w powiecie oławskim” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych- konkursy horyzontalne

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

Do pobrania:

 

2018-12-12 10:42:58
Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

Projekt „Piecza zastępcza w powiecie Oławskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
ogłasza nabór na stanowisko psychologa

w ramach projektu p.n. „Piecza zastępcza w powiecie oławskim” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych- konkursy horyzontalne

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

Do pobrania:

 

2018-12-12 10:35:18
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

PZ.110.10.2018.MK

Oława, 07.12.2018 r.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

 

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Magdalena Salomońska, zamieszkała w Kamieńcu Wrocławskim.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Magdalena Salomońska spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Zarówno wykształcenie, doświadczenie, jak i już nabyte umiejętności dają szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku. Ponadto własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
Małgorzata Trybułowska

2018-12-08 13:59:52
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

PZ.110.9.2018.MK

Oława, 06.12.2018 r.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

 

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Paulina Bagińska, zamieszkała w Jelczu - Laskowicach.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Paulina Bagińska spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Zarówno wykształcenie, doświadczenie, jak i już nabyte umiejętności dają szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku. Ponadto własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
Małgorzata Trybułowska

Do pobrania:

2018-12-07 07:36:18
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pedagoga w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

Projekt „Piecza zastępcza w powiecie Oławskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

PZ.110.8.2018.MK

Oława, 06.12.2018 r.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pedagoga w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

w ramach projektu p.n. „Piecza zastępcza w powiecie oławskim” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Paweł Stępień, zamieszkały w Karłowicach.

Uzasadnienie wyboru:

Pan Paweł Stępień spełnił wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pedagoga w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Zarówno wykształcenie, doświadczenie, jak i już nabyte umiejętności dają szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku. Ponadto własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
Małgorzata Trybułowska

2018-12-07 07:32:07
Nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Oławie - Podinspektora w Wydziale Komunikacji

Starosta Oławski
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w  Starostwie Powiatowym w Oławie

Podinspektora
w Wydziale Komunikacji

1.    Wymagania niezbędne :

a) obywatelstwo polskie,
b) niekaralność,
c) wykształcenie wyższe oraz minimum dwuletni staż pracy w urzędach administracji publicznej,
d) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
e) znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego (ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o pracownikach samorządowych, Statut Powiatu Oławskiego, Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Oławie), znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość prawa o ruchu drogowym, znajomość ustawy o kierujących pojazdami,
f) dyspozycyjność, kreatywność, konsekwencja w wykonywaniu zadań, nieposzlakowana opinia w aspekcie moralnym na co składa się kultura osobista i życzliwość w kontaktach z klientami.

2.    Wymagania dodatkowe :

a) umiejętność pracy w systemach między innymi Pojazd, Kierowca,
b) umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i jej poszerzania, otwartość na zmiany, elastyczność, umiejętności organizacyjne na stanowisku pracy,
c) odpowiedzialność za podjęte decyzje i działania,
d) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i stresu,
e) odbyte szkolenia w zakresie obsługi systemów Pojazd i Kierowca oraz inne związane z wprowadzanymi zmianami w zakresie wydziału komunikacji. 

2018-12-05 10:54:45
Ogłoszenie o naborze

Dyrektor ogłasza nabór na stanowisko Wicedyrektora
w Domu Pomocy Społecznej w Oławie.

 

1. Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku Wicedyrektora Domu Pomocy Społecznej,
 • udokumentowany 5 letni staż pracy w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie organizacji pomocy społecznej lub specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej (zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., Dz. U. Z 2017, poz 1769),
 • znajomość przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie pomocy społecznej i samorządu powiatowego, w tym w szczególności: ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., ustawa  o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r., ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r., kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r., ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., ustawa prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r.,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Wicedyrektora.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień należących do zadań Domu Pomocy Społecznej wynikających w szczególności z zapisów ustawy o pomocy społecznej,KPA , Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i zespołowej
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa, wyciąganie wniosków, szybkiej i efektywnej pracy, pracy w stresie, kierowania zespołem, analizy i pozyskiwania informacji, zdolności informacyjne i interpersonalne,
 • umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej
 • kreatywność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, obiektywizm oraz rzetelność,
 • obsługa komputera, programów komputerowych, znajomość pakietu Office,
 • pożądane cechy osobowościowe tj. zdecydowanie, empatia, kreatywność, komunikatywność.
2018-11-30 13:47:56
Informacja o wyniku naboru

Starosta Oławski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oławie ul. 3 Maja 1,55-200 Oława, do zatrudnienia na stanowisku Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

wybrana została Pani Katarzyna Łabowska zamieszkała w Oławie.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Katarzyna Łabowska uzyskała wysoką liczbę punktów.
Katarzyna Łabowska spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych wymaganych na tym stanowisku pracy.

2018-11-20 14:44:51
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pedagoga

                                                                                     1234

 Oława, 14.11.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
ogłasza nabór na stanowisko pedagoga

 

w ramach projektu p.n. „Piecza zastępcza w powiecie oławskim” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2  Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych- konkursy horyzontalne

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

I. Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

 • Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pomocy społecznej, funkcjonowania samorządu terytorialnego.

II. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 • Doświadczenie w pracy z rodziną i dzieckiem na stanowisku pedagoga.
 • Kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej.
 • Doświadczenie w pracy w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność.
 • Wyrozumiałość, cierpliwość.
 • Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność.
 • Dyspozycyjność.
 • Prawo jazdy kat. B.
2018-11-15 08:09:41