Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ

 OKZ.524.2.2018

Zarząd Powiatu w Oławie w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) do udziału w składzie komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

W przypadku większej liczby zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe zostanie przeprowadzony w drodze losowania.


Prosimy o dokonywanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: ela.semko@starostwo.olawa.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława z dopiskiem „Komisja Konkursowa NGO 2019 – II konkurs” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2019 r. do godz. 14.00.

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

2018-12-20 15:08:01
Ogłoszenie

                      Oława, 20.12.2018 r.

OKZ.524.2.2018

Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin  i osób, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Powiatu Oławskiego w roku 2019.

Do pobrania:

2018-12-20 14:58:44
Informacja

Uchwałą Nr 900/2018 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2018r.
w sprawie zmiany treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu oławskiego w 2019 roku.

2018-11-19 08:08:39
Informacja

Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu oławskiego w 2019 roku

2018-10-31 14:43:08
ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Zarząd Powiatu w Oławie w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu oławskiego w 2019 roku zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) do udziału w składzie komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

W przypadku większej liczby zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe zostanie przeprowadzony w drodze losowania.


Prosimy o dokonywanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: ela.semko@starostwo.olawa.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława z dopiskiem „Komisja Konkursowa NGO 2018” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2018 r. do godz. 12.00.

 

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

 

2018-10-31 14:38:08
Informacja

WYNIKI  KONSULTACJI

DOTYCZĄCE

PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU OŁAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019

Od dnia 25.09.2018 r. do dnia 10.10.2018 r. został przekazany do konsultacji projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Nie wpłynęły żadne propozycje zmian w projekcie.

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

2018-10-23 12:50:27
Informacja

Oława, 13.09.2018 r.

OKZ.523.1.2018

Informujemy, że od dnia 25.09.2018 r. do dnia 10.10.2018 r. na stronie internetowej http://www.bip.starostwo.olawa.pl (zakładka „Aktualności”) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oławie zostanie umieszczony projekt Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, w celu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Oławie w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego (Uchwała Nr LII/265/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 sierpnia 2010 r.).

Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażania opinii lub składania uwag na piśmie. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie nazwy i adresu organizacji oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania tej organizacji.

W celu uzyskania bliższych informacji proszę o kontakt z następującymi osobami:

  1. Małgorzata Łagowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (tel. 71 301 15 49)
  2. Elżbieta Semko – inspektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (tel. 71 301 15 68).

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

2018-09-14 13:23:05
Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych.

Do pobrania:

  • Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: Lipiec 2018r.

Informacje o aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego znajdziecie Państwo na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/index,idmp,127,r,r oraz na FB: Pozarządowy Dolny Śląsk – profil na FB: https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask/

Inne adresy:

2018-07-02 13:20:13
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2017 rok

W dniu 26 października 2016 r. Rada Powiatu w Oławie przyjęła uchwałę Nr XXV/125/2016 w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

2018-05-17 13:44:59
Ogłoszenie

Oława, 07.12.2017 r.

OKZ.524.3.2017

 Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin  i osób, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Powiatu Oławskiego w roku 2018.

Do pobrania:

2017-12-07 15:14:50