Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Zarząd Powiatu w Oławie w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w zakresie edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób kończących edukację, pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracyoraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) do udziału w składzie komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

W przypadku większej liczby zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe zostanie przeprowadzony w drodze losowania.


Prosimy o dokonywanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: ela.semko@starostwo.olawa.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława z dopiskiem „Komisja Konkursowa NGO 2019 – III konkurs” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2019 r. do godz. 14.00.

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

2019-02-25 15:23:37
Uchwała Nr 50/2019 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 25 lutego 2019

Uchwała Nr 50/2019 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 25 lutego 2019
w srawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Oławskiego w zakresie edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.), promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób kończących edukację, pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku.

2019-02-25 15:14:36
Informacja w sprawie wyboru oferty

Uchwała Nr 28/2019 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Powiatu Oławskiego w zakresie wspierania i upowrzechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Powiatu Oławskiego w 2019 roku.

2019-02-12 12:53:51
Informacja

Uprzejmie informujemy, że Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD rozpoczął II nabór ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Marszałkowskich Regionalnych Punktów Doradztwa Pozarządowego w 2019 r.

Oferty w II naborze można składać do dnia 25 stycznia br. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3–5, parter
50-413 Wrocław

Link do ogłoszenia konkursowego: http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/konkursy-oglaszane-przez-wydzial-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/informacja-o-ii-naborze-ofert-konkursowych-3/

Z poważaniem
Iwona Łyp
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Departament Spraw Społecznych
ul. Walońska 3-5, pok. 701A
50-413 Wrocław
tel. 71 770 41 88

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
http://www.dolnyslask.pl

 

2019-01-16 11:11:45
Zaproszenie

Zaproszenie Marszałka Województwa Dolnośkąskiego Marcina Krzyżanowskiego na konsultacje w sprawie zadań, na które zostanie ogłoszony konkurs ze środków budżetu Województwa Dolnoślaśkiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku.

2019-01-16 11:10:19
PRACA DLA DORADCY W REGIONALNYM PUNKCIE DORADCZYM DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (WROCŁAW) – WYDŁUŻENIE OKRESU SKŁADANIA OFERT

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) wydłuża okres składania ofert i zwraca się z prośbą o wycenę zadań doradcy w Regionalnym Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych. Do zadań doradcy będzie należało:


1) doradzanie na etapie przygotowania wniosków aplikacyjnych, ofert na realizację zadań publicznych, właściwej konstrukcji budżetu projektu, zarządzania projektem oraz doradzanie w trakcie jego realizacji;
2) doradztwo w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego;
3) doradztwo w zakresie prawidłowości opisywania dokumentów finansowo-księgowych;
4) pomoc w przygotowaniu finansowych dokumentów sprawozdawczych według zasad obowiązujących w UMWD oraz w obowiązującym prawie;
5) doradztwo na etapie przygotowania wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji zadań publicznych, projektów;
6) doradztwo w zakresie zakładania i likwidowania organizacji pozarządowych, prowadzenia bieżącej działalności organizacji oraz wspierania współpracy między organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi;
7) informowanie o możliwościach korzystania ze źródeł zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz ze środków publicznych;
8) sporządzanie raz w miesiącu artykułu na temat aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych oraz na temat rozliczania projektów i zasad finansowania;
9) przekazywanie na bieżąco wszystkich maili do Koordynatora Punktu Doradczego, na adres: doradztwo_ngo@dolnyslask.pl;
10) przygotowywanie raz w miesiącu analizy w zakresie udzielanego poradnictwa na potrzeby Regionalnego Punktu Doradczego dla organizacji pozarządowych.

Zadania ww. dotyczą w szczególności projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych m.in.: z Unii Europejskiej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, z budżetu państwa, z budżetów samorządów.

Usługa będzie realizowana stacjonarnie oraz mobilnie (wyjazdowo) od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2019 roku.

1. Doradztwo stacjonarne odbywać się będzie w siedzibie UMWD przy ul. Walońskiej 3-5 we Wrocławiu, w następujący sposób:

a) dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki,
b) min. 5 godzin każdego z ww. dni, w godzinach od 9.00 do 14.00,
c) min. 35 godzin w miesiącu, przy czym w pierwszym miesiącu kalendarzowym pracy ilość godzin może być odpowiednio mniejsza i liczona będzie od pierwszego dnia po podpisaniu umowy natomiast w grudniu min. 20 godzin,
d) ilość doradztwa stacjonarnego w trakcie trwania umowy – maks. 465 godzin.

2. Doradztwo mobilne (wyjazdowe) odbywać się będzie w następujący sposób:

a) doradztwo mobilne (wyjazdowe) będzie się odbywało w promieniu do 150 km od Wrocławia,
b) każde doradztwo mobilne (wyjazdowe) będzie trwało min. 3 godziny maks. 5 godzin w miejscu jego świadczenia,
c) ilość godziny doradztwa mobilnego (wyjazdowego) w trakcie trwania umowy – maks. 25.
d) doradztwo mobilne (wyjazdowe) będzie odbywało się poza godzinami doradztwa stacjonarnego,
e) koszty dojazdu na miejsce doradztwa mobilnego (wyjazdowego) oraz powrotu nie będą zwracane.

Wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w formie osobistej, telefonicznej, faksowej
i e-mailowej. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania kart ewidencji porad i konsultacji z każdego udzielonego doradztwa/konsultacji. Forma zatrudnienia: umowa-zlecenia.
Osoby zainteresowane proszę o przesłanie:

1) CV, które powinno zawierać następujące oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Województwo Dolnośląskie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” poświadczone podpisem. W przypadku podmiotów gospodarczych proszę przysłać dotychczasowe doświadczenie.
2) informacji czy zostanie złożony wniosek o ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (nie dotyczy osób, które chcą realizować zlecenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej),
3) wypełnionej tabeli oferty znajdującej się w załączonym pliku

Wyżej wymienione dokumenty i informacje proszę przesłać na adres: mateusz.makarewicz@umwd.pl do dnia 21 stycznia 2019 r.

Odpowiedź na zapytanie nie oznacza obowiązku zawarcia umowy.

1) Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
2) Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Doradcy w Regionalnym Punkcie Doradczym na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (np. w celu archiwizacji);
4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji, tym samym jest Pani/Pan zobowiązana/ny do podania danych osobowych, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji z Pani/Pana udziałem.

Do pobrania:

2019-01-15 10:02:27
ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ

 OKZ.524.2.2018

Zarząd Powiatu w Oławie w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) do udziału w składzie komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

W przypadku większej liczby zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe zostanie przeprowadzony w drodze losowania.


Prosimy o dokonywanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: ela.semko@starostwo.olawa.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława z dopiskiem „Komisja Konkursowa NGO 2019 – II konkurs” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2019 r. do godz. 14.00.

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

2018-12-20 15:08:01
Ogłoszenie

                      Oława, 20.12.2018 r.

OKZ.524.2.2018

Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin  i osób, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Powiatu Oławskiego w roku 2019.

Do pobrania:

2018-12-20 14:58:44
Informacja

Uchwałą Nr 900/2018 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2018r.
w sprawie zmiany treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu oławskiego w 2019 roku.

2018-11-19 08:08:39
Informacja

Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu oławskiego w 2019 roku

2018-10-31 14:43:08