Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Sesja Rady Powiatu

Rada Powiatu w Oławie
BR.0002.4.2019

MIESZKAŃCY
POWIATU OŁAWSKIEGO

Zapraszam do udziału w sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 30 stycznia 2019 r. o godz. 1300 w sali posiedzeń Rady Powiatu, Starostwa Powiatowego w Oławie, przy ul. 3 Maja 1 /budynek A, parter, sala nr 1/.

Porządek obrad:

1. Informacja na temat porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Oławie z 19 grudnia br.
3. Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oławie dotycząca działalności oraz udzielonych świadczeń medycznych za rok 2018.
4. Sprawozdanie Starosty Oławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2018 rok.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2019,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oławskiego,
 3. w sprawie powołania Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie, który działa w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
 4. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie,
 5. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/272/2018 Rady Powiatu w Oławie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Oławskiego,
 6. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023” w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
 7. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Oławie,
 8. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Oławie,
 9. w sprawie rozpatrzenia petycji dzierżawców gruntu położonego w Oławie przy ul. 3 Maja 4,
 10. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 sierpnia 2018 roku na działania Starosty Oławskiego.


7. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu w Oławie.
8. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu w Oławie
/-/ Tadeusz Kułakowski

2019-01-28 07:54:30
Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu

KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
- posiedzenie 22 stycznia 2019 r. o godz. 16 00 

 

KOMISJA FINANSÓW, PROMOCJI, ROZWOJU GOSPODARCZEGO i POMOCY SPOŁECZNEJ
- posiedzenie 23 stycznia 2019 r. o godz. 16 00   

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
- posiedzenie 24 stycznia 2019 r. o godz. 16 00

 2019-01-18 12:12:42
Informacja

U W A G A !!!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.12.2018 r. Wydział Komunikacji będzie przyjmował klientów tylko do godz: 11°°. Zmiana podyktowana jest obowiązkiem przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania.

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

2018-12-21 11:43:14
ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ

 OKZ.524.2.2018

Zarząd Powiatu w Oławie w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) do udziału w składzie komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

W przypadku większej liczby zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe zostanie przeprowadzony w drodze losowania.


Prosimy o dokonywanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: ela.semko@starostwo.olawa.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława z dopiskiem „Komisja Konkursowa NGO 2019 – II konkurs” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2019 r. do godz. 14.00.

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

2018-12-20 15:08:01
Ogłoszenie

                      Oława, 20.12.2018 r.

OKZ.524.2.2018

Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin  i osób, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Powiatu Oławskiego w roku 2019.

Do pobrania:

2018-12-20 14:58:44
Informacja

Szanowni Państwo,

ustawa z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając się na stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się podmioty organizujące m.in. loterie fantowe bez względu na formę prawną prowadzonej działalności.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2– 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 20– 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Wydział Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia pełniąc w imieniu Starosty Oławskiego, funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru):

1. czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji,

2. czy Państwa organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się m.in. loterie fantowe.

Informacje w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście, (dodatkowo oświadczenie proszę przesłać drogą elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia na adres: malgorzata.blach@starostwo.olawa.pl),  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2018 r. Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt telefoniczny do Starostwa Powiatowego w Oławie tel. 71-30-115-53

Do pobrania:

2018-12-18 10:57:40
Sesja Rady Powiatu

                                                                                         Oława, 12 grudnia 2018 r.

Rada Powiatu w Oławie
BR.0002.2.2018

MIESZKAŃCY
POWIATU OŁAWSKIEGO

Zapraszam do udziału w sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 19 grudnia 2018 r. o godz. 13 00  w sali posiedzeń Rady Powiatu, Starostwa Powiatowego w Oławie, przy ul. 3 Maja 1 /budynek A, parter, sala nr 1/.

 

Porządek obrad:

I.   Informacja na temat porządku obrad.
II.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Oławie z 28 listopada br.
III. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.
IV.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2018,
2) w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oławskiego,
3) Uchwała budżetowa Powiatu Oławskiego na rok 2019,

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu,
b) odczytanie opinii komisji stałych, wniosków radnych,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,
e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz ich przegłosowanie,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej,

4) zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Oławie Nr XLII/231/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2018 roku,
5) w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet przysługujących radnemu Powiatu Oławskiego.

V.  Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu w Oławie.
VI. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Tadeusz Kułakowski

 

2018-12-12 12:54:59
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu w Oławie po przeprowadzeniu postępowania konkursowego na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Oławskiego w 2019 roku wybrał do realizacji zgłoszoną w otwartym konkursie ofertę Nr 4 Fundacja w Służbie Wsi, ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu oławskiego w 2019 r.” - przyznana kwota dotacji 126 060 zł.

Do pobrania:

2018-12-04 10:03:02
Sesja Rady Powiatu

Oława, 21 listopada 2018 r.

Rada Powiatu w Oławie
BR.0002.1.2018

MIESZKAŃCY
POWIATU OŁAWSKIEGO

 

Zapraszam do udziału w sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 28 listopada 2018 r. o godz. 1300 w sali posiedzeń Rady Powiatu, Starostwa Powiatowego w Oławie, przy ul. 3 Maja 1 /budynek A, parter, sala nr 1/.

Porządek obrad:

I. Informacja na temat  porządku obrad.

II. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Oławie z 20 listopada br.

III. Wybór wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Oławie.

IV. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.

V. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

 1. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Oławie,
 2. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Oławie
 3. w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady Powiatu w Oławie,
 4. w sprawie zadań i składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu w Oławie,
 5. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2018,
 6. w sprawie programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
 7. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
 8. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oławskiego.

VI. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu w Oławie
/-/ Tadeusz Kułakowski

 

2018-11-21 15:31:47
Informacja

Uchwałą Nr 900/2018 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2018r.
w sprawie zmiany treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu oławskiego w 2019 roku.

2018-11-19 08:08:39