Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
IZP.272.36.2017 - Budowa profesjonalnych warsztatów przy Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Kutrowskiego 31 w Oławie.

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku warsztatów dydaktycznych, wraz z układem komunikacji wewnętrznej (drogi dojazdowej oraz ścieżek pieszych), a także wykonanie sieci i przyłączy dla projektowanego obiektu oraz likwidacja kolidujących z inwestycją    sieci wewnętrznej oświetlenia zewnętrznego z lampą zewnętrzną, trzech drzew oraz nasypu ziemnego, zlokalizowanych w obrębie terenu przeznaczonego pod zabudowę projektowanym budynkiem.

Na terenie objętym inwestycją planuje się wzniesienie wolno stojącego dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego. Budynek zostanie wzniesiony na terenie rekreacyjnym przylegającym do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego . Budynek warsztatów zostanie posadowiony w bezpośrednim sąsiedztwie boisk rekreacyjnych oraz południowej i zachodniej granicy działki. Wokół obiektu zaprojektowano natomiast chodniki i place komunikacyjne.

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo i realizowany będzie w oparciu o dokumentację projektową, w tym między innymi o :

  • przedmiar robót – stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ
  • projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ

 

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 16.10.2017 r. do godziny 10.30 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Oławie -parter.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 16.10.2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Sali nr 12 Starostwa Powiatowego w Oławie.

2017-10-16 12:58:33
Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Oławskiego na lata 2017-2018

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Oławskiego 2017-2018

2016-08-12 12:45:51
Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
„Dostawę wyżywienia dla Zespołu Placówek resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie”

Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt. 1 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz.907 z późn. zm.) informujemy, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę złożoną przez:

„ SEZAM ” Przedsiębiorstwo Gastronomiczne Helena Kapka, 57-100 Strzelin, ul. Wrocławska 37.

Oferowana przez dostawcę cena dziennego posiłku (brutto): 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych) oraz 14 - dniowy termin płatności faktury.

Uzasadnienie wyboru: jest to jedyna złożona oferta i spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

2015-12-15 10:22:12