Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu w Oławie
ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej w obrębie Miłoszyce (gmina Jelcz-Laskowice, powiat oławski, woj. dolnośląskie), oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 37/2 AM-1 o pow. 0,5686 ha,
stanowiącej własność Powiatu Oławskiego

 

1. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Oławie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00049634/2.

2. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jelcz-Laskowice nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym na rysunku „studium” jako: M - tereny mieszkaniowe-zainwestowane (w części przy drodze) i M - tereny mieszkaniowe-projektowane oraz KDL – projektowane drogi i ulice klasy „L”.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2018 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie ul. 3 Maja 1 pokój nr 300, III piętro.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 400 000 zł. Nabywca zobowiązany jest do uregulowania podatku VAT zgodnie z przepisami prawa.

2018-09-14 08:16:09
IZP.272.25.2018 - „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie”

2018-08-28 10:06:19
USŁUGA UBEZPIECZENIA POWIATU OŁAWSKIEGO - 77/2018/N/OŁAWA

2018-08-03 13:24:12
Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Oławskiego na lata 2017-2018

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Oławskiego 2017-2018

2016-08-12 12:45:51
Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
„Dostawę wyżywienia dla Zespołu Placówek resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie”

Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt. 1 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz.907 z późn. zm.) informujemy, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę złożoną przez:

„ SEZAM ” Przedsiębiorstwo Gastronomiczne Helena Kapka, 57-100 Strzelin, ul. Wrocławska 37.

Oferowana przez dostawcę cena dziennego posiłku (brutto): 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych) oraz 14 - dniowy termin płatności faktury.

Uzasadnienie wyboru: jest to jedyna złożona oferta i spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

2015-12-15 10:22:12