Zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego  

 
 

Zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U 2017, poz. 210)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia ( pok. 315)  tel. 0 71 301 15 53

Kto może wystąpić z wnioskiem

Komitet założycielski stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej, ale może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego, bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie zwykłe musi uzyskać numer REGON (Główny Urząd Statystyczny)

Stowarzyszenie zwykłe nie może:

 • powoływać terenowych jednostek organizacyjnych
 • zrzeszać osób prawnych
 • prowadzić działalności gospodarczej
 • prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Co najmniej 3 osoby fizyczne zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, spotykają się na Zebraniu Założycielskim, z którego sporządzają protokół wraz z uchwałami, listą założycieli oraz uchwalają regulamin działalności.

Opłaty:

za wydanie zaświadczenia o wpisie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji - 17 zł

Regulamin musi określać w szczególności: 

 • nazwę stowarzyszenia
 • cel lub cele stowarzyszenia
 • teren i środki działania stowarzyszenia
 • siedzibę stowarzyszenia
 • przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo zarząd
 • zasady dokonywania zmian regulaminu działalności
 • sposób nabycia i utraty członkostwa
 • sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu oraz jego kompetencje. Następnie przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie albo zarząd składają na piśmie do Starostwa Powiatowego w Oławie wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych dołączając:

 • regulamin działalności
 • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków Zarządu
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej o ile regulamin działalności przewiduje ten organ
 • adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

Wniosek o wpis złożony przez Zarząd powinien zostać podpisany przez wszystkich członków zarządu.

Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia:

 1. wpływu wniosku o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia;
 2. uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego;

Jeżeli wniosek zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

Organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.

Tryb odwoławczy:

Skarga na bezczynność do sądu administracyjnego

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • protokół wraz z uchwałami z zebrania założycielskiego
 • lista założycieli
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe/członków Zarządu/członków organu kontroli wewnętrznej
 • regulamin działalności
 • adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

Do pobrania:


 

Liczba odwiedzin : 843
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2008-05-27 23:51:00
Czas publikacji: 2017-10-31 07:41:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych