Wpis do ewidencji: klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej; uczniowskich klubów sportowych 

 
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława
Wydział Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia
III piętro, pokój 315, nr telefonu: 071-301 15 53

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie;
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach;
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011r. w sprawie ewidencji klubów sportowych;
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowe.

 Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek.
 2. Lista minimum 7 członków założycieli klubu (stowarzyszenia), obywateli polskich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych z danymi wymaganymi przez ustawę Prawo o stowarzyszeniach tj. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy obecnych na Zebraniu Założycieli.
 3. Protokół z zebrania założycielskiego zawierający:2 egzemplarze statutu, podpisane przez wszystkich członków Komitetu Założycielskiego.2 egzemplarze statutu, podpisane przez wszystkich członków Komitetu Założycielskiego.
  1. uchwałę o przyjęciu statutu,
  2. uchwałę o wyborze Komitetu Założycielskiego,
  3. podpisy przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 4. 2 egzemplarze statutu, podpisane przez wszystkich członków Komitetu Założycielskiego.
 5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 6. Oświadczenie właściciela lokalu – dokument, z treści którego wynika, że klub posiada prawo do korzystania z adresu siedziby. Z treści oświadczenia musi wynikać jakie prawo do korzystania z lokalu posiada osoba udostępniająca lokal. Jeżeli osoba udostępniająca lokal nie jest właścicielem lokalu (jest np. najemcą lokalu) należy wskazać umowę, z treści której wynika, że taka osoba posiada prawo do oddania w używanie lokalu (takim dokumentem może być np. umowa najmu danego lokalu).

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w biurze obsługi klienta Starostwa Powiatowego w Oławie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa.

Termin i sposób załatwienia:

Decyzję o wpisie wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.

Opłaty:

10 zł - opłata skarbowa od decyzji w przedmiocie wpisu klubu do ewidencji.

Opłaty skarbowej dokonać można w kasie Starostwa Powiatowego w Oławie oraz na konto Urzędu Miejskiego w Oławie. Nr konta: 49 9585 0007 0010 0016 7716 0028

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Oławskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Postępowanie po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji:

Po otrzymaniu decyzji o wpisie Klubu do ewidencji prowadzonej przez Starostę Oławskiego należy zwołać Walne Zebranie oraz dokonać wyboru władz Klubu zgodnie z zapisami w Statucie. Po Walnym Zebraniu w ciągu 14 dni należy przesłać na adres Starostwa kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem protokołu i podjętych uchwał.

Zmiany dotyczące władz, adresu siedziby oraz Statutu Klubu należy zgłaszać w Starostwie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

 UWAGA

Zebranie Założycieli musi dokonać wyboru członków Komitetu Założycielskiego. Komitet Założycielski winien liczyć minimum trzech członków. Członkami Komitetu Założycielskiego mogą być wyłącznie osoby, które są członkami Założycielami klubu. 

Uchwały Zebrania Założycieli winny być podejmowane jednogłośnie, z uwagi na treść art. 9 ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 

Zebranie Założycieli może dokonać wyboru (obok Komitetu Założycielskiego) członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu. Członkowie władz klubu muszą być członkami Założycielami Klubu.

Do pobrania:

 

Liczba odwiedzin : 826
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2008-05-27 23:38:00
Czas publikacji: 2018-09-10 14:29:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych