Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

 
 

Podstawa prawna:

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
  2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe-poświadczone kopie.
  3. Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego zawierający uzasadnienie-poświadczona kopia.
  4. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

- wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu
- dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela
- dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także ocenę za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

Opłaty: 

Brak

Termin załatwienia spraw:

  1. W przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z dokumentacją do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę lub placówkę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
  2. W przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z dokumentacją do dnia 31 października danego roku organ prowadzący szkołę, placówkę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia, pok. 315, tel. 071-30-115-53

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Kuratora Oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Do pobrania:

 

Liczba odwiedzin : 899
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2008-06-26 08:54:00
Czas publikacji: 2017-10-31 07:38:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych