Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o naborze

Oława, 04.08.2017r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
ogłasza nabór na stanowisko Pracownika socjalnego

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

I. Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.930 z późn.zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

  • ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
  • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  • ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d)
polityka społeczne,

e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie,

2. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

4. Kandydat posiada obywatelstwo polskie;

5. Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię;

6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

7. Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

II. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1. Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność,

2. Umiejętność radzenia sobie ze stresem,

3. Wyrozumiałość, cierpliwość,

4. Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność,

5. Umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji,

6. Dyspozycyjność (gotowość do pracy w godzinach popołudniowych),

7. Umiejętność interpretacji przepisów,

8. Doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej,

9. Bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu,

10. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność,

11. Prawo jazdy kat. B.

2017-10-17 07:45:39
Informacja o wyniku naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Starosta Oławski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, do zatrudnienia na stanowisku Podinspektora (ds. projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG”)  w Wydziale GiK-PODGiK

wybrany został Pan Damian Kubicki zamieszkały w Chobienicach.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pan Damian Kubicki uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Damian Kubicki spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych wymaganych na tym stanowisku pracy.

2017-10-11 13:55:39
Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Głównego księgowego
w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie.

Dyrektor Zespołu Placówek Resocjoalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybr Pani Magdalena Kiełanabus zamieszkała w Brzegu.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Magdalena Kiełbus spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dużą wiedzą merytoryczną i bardzo dobrą znajomością przepisów wymaganych na tym stanowisku pracy.

Małgorzata Mrozińska
Dyrektor Zespołu Placówek
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
w Oławie

2017-10-06 14:07:03
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy jednostki – 1/5 etatu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

– główny księgowy jednostki – 1/5 etatu

1. Wymagania niezbędne:

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie

- co najmniej 5 letni staż pracy w księgowości,

- posiada łącznie co najmniej pięcioletni staż pracy:

na stanowiskach urzędniczych w jednostkach o których mowa w art. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, lub w służbie cywilnej, lub w służbie zagranicznej, za wyjątkiem stanowisk obsługi, lub w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub na kierowniczych stanowiskach państwowych,

- znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy budżetowej,

Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

- znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rachunkowości i finansów publicznych – znajomość zasad księgowości budżetowej,

- praktyczna znajomość obsługi komputera i znajomość programów finansowo-księgowych,

- odpowiedzialność, dyspozycyjność, kreatywność, wysoki poziom kultury osobistej.

2017-10-05 11:08:29