Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 – główny księgowy jednostki – 1 etat

1. Wymagania niezbędne:

 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie
 • co najmniej 5 letni staż pracy w księgowości,
 • posiada łącznie co najmniej pięcioletni staż pracy:
  na stanowiskach urzędniczych w jednostkach o których mowa w art. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, lub w służbie cywilnej, lub w służbie zagranicznej, za wyjątkiem stanowisk obsługi, lub w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub na kierowniczych stanowiskach państwowych,
 • znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: 
  Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rachunkowości i finansów publicznych – znajomość zasad księgowości budżetowej,
 • praktyczna znajomość obsługi komputera i znajomość programów finansowo-księgowych,
 • odpowiedzialność, dyspozycyjność, kreatywność, wysoki poziom kultury osobistej.

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego,
 • znajomość programu księgowego firmy Vulcan,
 • znajomość zagadnień płacowych w jednostkach budżetowych,
 • znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
 • umiejętność tworzenia wewnętrznych aktów prawnych,
 • praktyczna znajomość obsługi komputera (pakiet Office),
 • znajomość programu Płatnik,
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • umiejętność sporządzania list płac, deklaracji ZUS i podatkowych,
 • znajomość gospodarki kasowej,
 • znajomość przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych oraz nauczycieli, znajomość przepisów prawa miejscowego,
 • komunikatywność, samodzielność, systematyczność, umiejętność sprawnej organizacji pracy na stanowisku, rzetelność, odpowiedzialność,
2019-03-20 16:17:20
Informacja o wyniku naboru

Starosta Oławski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, do zatrudnienia na stanowisku Inspektora ds. kadr w Wydziale Organizacyjnym.

wybrana została Pani Beata Gąsior zamieszkała w miejscowości: Gęsiniec.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Beata Gąsior uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Beata Gąsior spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów prawnych wymaganych na tym stanowisku pracy.

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

2019-03-07 10:35:57
Informacja o wyniku naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starosta Oławski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, do zatrudnienia na stanowisku Podinspektora w Wydziale Komunikacji

wybrana została Pani Justyna Hurkała zamieszkała w Oławie.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Justyna Hurkała  uzyskała najwyższą liczbę punktów. Justyna Hurkała spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów prawnych wymaganych na tym stanowisku pracy.

/-/ Zdzisław Brezdeń
Starosta Oławski

2019-01-03 14:10:46
Informacja o wyniku naboru

PZ.110.3.2018.MK

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Specjalisty – doradcy ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, do zatrudnienia została wybrana Pani Ewelina Harasymowicz, zamieszkała w Oławie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewelina Harasymowicz spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze Sepcjalisty – doradcy ds. osób niepełnosprawych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Zarówno wykształcenie, doświadczenie, jak i już nabyte umiejętności dają szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku. Ponadto własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
Małgorzata Trybułowska

2018-12-01 10:05:25
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na  stanowisko pracy pracownika socjalnego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że nabór na stanowisko pracy pracownika socjalnego nie został rozstrzygnięty w związku z brakiem ofert spełniających wymagania niezbędne

2017-12-12 07:47:01