Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pedagoga

                                                                                     1234

 Oława, 14.11.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
ogłasza nabór na stanowisko pedagoga

 

w ramach projektu p.n. „Piecza zastępcza w powiecie oławskim” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2  Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych- konkursy horyzontalne

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

I. Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

 • Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pomocy społecznej, funkcjonowania samorządu terytorialnego.

II. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 • Doświadczenie w pracy z rodziną i dzieckiem na stanowisku pedagoga.
 • Kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej.
 • Doświadczenie w pracy w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność.
 • Wyrozumiałość, cierpliwość.
 • Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność.
 • Dyspozycyjność.
 • Prawo jazdy kat. B.
2018-11-15 08:09:41
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Oławie - Inspektor ds. kadr w Wydziale Organizacyjnym

Starosta Oławski
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Oławie
Inspektora ds. kadr w Wydziale Organizacyjnym

 

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • niekaralność,
 • wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, prawo, administracja,
 • doświadczenie: minimum pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku obejmującym zagadnienia kadrowe,
 • znajomość przepisów prawa pracy oraz aktów wykonawczych, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, samorządu powiatowego, ustawy o pracownikach samorządowych, finansów publicznych,
 • znajomość programów: PŁATNIK ZUS, R2 Płatnik – system kadrowo-płacowy,
 • wysoka kultura osobista, dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne, kreatywność i samodzielność, pełna dyspozycyjność i zaangażowanie w wykonywaniu zadań.

2. Wymagania dodatkowe:

 • studia podyplomowe z dziedziny prawa pracy lub zarządzania zasobami ludzkimi,
 • doświadczenie na stanowisku kadrowym w administracji samorządowej lub rządowej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Realizacja zadań  zgodna z przepisami kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie powiatowym w zakresie spraw osobowych pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Oławskiego.

2018-11-15 08:00:47
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Oława, 14.11.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

I. Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

 • Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 z późn.zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
   • ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
   • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
   • ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
  • pedagogika,
  • pedagogika specjalna,
  • politologia,
  • polityka społeczne,
  • psychologia,
  • socjologia,
  • nauki o rodzinie,
 • Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • Kandydat posiada obywatelstwo polskie;
 • Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię;
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kodeksu postępowania administracyjnego, funkcjonowania samorządu terytorialnego.

II. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 • Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność,
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • Wyrozumiałość, cierpliwość,
 • Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność,
 • Umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji,
 • Dyspozycyjność (gotowość do pracy w godzinach popołudniowych),
 • Umiejętność interpretacji przepisów,
 • Doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej,
 • Bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu,
 • Obowiązkowość, rzetelność, punktualność,
 • Prawo jazdy kat. B
2018-11-14 16:41:16
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Oława, 14.11.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – umowa na zastępstwo

 

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

I. Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

 • Wykształcenie:
  • wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
  • wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
 • Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
 • Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • Kandydat posiada obywatelstwo polskie;
 • Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię;
 • Kandydat posiada co najmniej dwuletni staż pracy;
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 • Prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem.

II. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 • Umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej, samodzielność;
 • Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność;
 • Umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji;
 • Dyspozycyjność (gotowość do wyjazdów służbowych i do pracy w godzinach popołudniowych);
 • Umiejętność interpretacji przepisów;
 • Doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej;
 • Bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu;
 • Znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do niej;
 • Znajomość ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
2018-11-14 16:22:37
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Oława, 13.11.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że nabór na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ogłoszony dnia 10.10.2018 r., nie został rozstrzygnięty w związku z brakiem ofert.

Małgorzata Trybułowska

2018-11-14 16:14:38
Nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Oławie - podinspektor w Biurze Zarzadzania Kryzysowego

Oława, dnia 05 listopada 2018 r.

Starosta Oławski
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Starostwie Powiatowym w Oławie
Podinspektora w Biurze Zarzadzania Kryzysowego

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • niekaralność,
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie: minimum trzyletni staż pracy,
 • znajomość przepisów prawa pracy oraz aktów wykonawczych z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o powszechnym obowiązku obrony, ustawy o zarządzaniu kryzysowym, kodeksu postępowania administracyjnego,  
 • wysoka kultura osobista, dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne, kreatywność i samodzielność, pełna dyspozycyjność i zaangażowanie w wykonywaniu zadań,
 • dyspozycyjność.

2. Wymagania dodatkowe:

 • studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa narodowego,
 • doświadczenie w administracji publicznej oraz znajomość trybów postępowania administracyjnego.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Realizacja przepisów dotyczących spraw obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego.

2018-11-05 15:28:19
Informacja o wyniku naboru

Starosta Oławski informuje, iż w wyniku naboru na wolne stanowisko Pomoc administracyjna w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, do zatrudnienia wybrana została Pani Agata Świętach zamieszkała w Oławie

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

2018-09-24 10:26:39
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁAWIE

Zarząd Powiatu w Oławie informuje, że w wyniku ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Oławie do zatrudnienia wybrana została Pani Joanna Kruk-Gręziak zamieszkała w Oławie.

Uzasadnienie wyboru:

 W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Joanna Kruk-Greziak uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Pani Joanna Kruk-Gręziak spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego, pomocy społecznej, ochrony zdrowia psychicznego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

/-/ Zdzisław Brezdeń
Starosta Oławski

 

2018-09-11 12:03:14
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty – doradcy ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, do zatrudnienia została wybrana Pani Ewelina Harasymowicz, zamieszkała w Oławie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewelina Harasymowicz spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze Sepcjalisty – doradcy ds. osób niepełnosprawych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Zarówno wykształcenie, doświadczenie, jak i już nabyte umiejętności dają szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku. Ponadto własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
Małgorzata Trybułowska

2018-09-05 10:30:45
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na  stanowisko pracy pracownika socjalnego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że nabór na stanowisko pracy pracownika socjalnego nie został rozstrzygnięty w związku z brakiem ofert spełniających wymagania niezbędne

2017-12-12 07:47:01