Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja

Oława, 13.09.2018 r.

OKZ.523.1.2018

Informujemy, że od dnia 25.09.2018 r. do dnia 10.10.2018 r. na stronie internetowej http://www.bip.starostwo.olawa.pl (zakładka „Aktualności”) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oławie zostanie umieszczony projekt Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, w celu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Oławie w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego (Uchwała Nr LII/265/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 sierpnia 2010 r.).

Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażania opinii lub składania uwag na piśmie. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie nazwy i adresu organizacji oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania tej organizacji.

W celu uzyskania bliższych informacji proszę o kontakt z następującymi osobami:

 1. Małgorzata Łagowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (tel. 71 301 15 49)
 2. Elżbieta Semko – inspektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (tel. 71 301 15 68).

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

2018-09-14 13:23:05
Organizacje pozarządowe – pamiętajcie o sprawozdaniach

Stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) powinny co roku sporządzić sprawozdania (finansowe i merytoryczne) oraz złożyć je do różnych urzędów. Pierwsze obowiązki związane ze sprawozdaniami pojawiają się w marcu, ale najwięcej terminów sprawozdawczych przypada na czerwiec i lipiec.

Do pobrania:

2018-07-02 12:51:30
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2016 rok

W dniu 28 października 2015 r. Rada Powiatu w Oławie przyjęła uchwałę Nr XII/61/2015 w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2016.

W programie określono finansowy i pozafinansowy charakter współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Realizacja współpracy o charakterze finansowym:

Na realizację zadań publicznych zaplanowanych na rok 2016 ogłoszono cztery otwarte konkursy ofert.

Pierwszy w dniu 13.11.2015 r. w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na ternie powiatu oławskiego
w 2016 roku, w którym organizacje pozarządowe złożyły 5 ofert.

Drugi w dniu 15.12.2015 r. w czterech zakresach (wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa
i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób), w którym organizacje pozarządowe złożyły 18 ofert.

Trzeci w dniu 29.01.2016 r. w czterech zakresach (edukacji, kultury, ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy), w których organizacje pozarządowe złożyły 8 ofert.

Czwarty w dniu 31.03.2016 r. w trzech zakresach (edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego), w którym organizacje pozarządowe złożyły 2 oferty.

Ostatecznie podpisano 23 umowy na łączną kwotę 349 072 zł z zaplanowanych w budżecie 360 000 zł.

Wysokość środków własnych zaangażowanych w realizację zadań, na które organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie
to kwota w wysokości  42 712,40 zł.

2017-04-20 10:47:51
Wyniki otwartego konkursu ofert

Oława, 11.01.2017 r.

OKZ.524.4.2016

Zarząd Powiatu w Oławie po przeprowadzeniu postępowania konkursowego wybrał do realizacji zgłoszone w otwartym konkursie następujące oferty na realizację zadań Powiatu Oławskiego na rok 2017 w zakresie:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 • organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży,
 • wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych powiatu oławskiego

następujące oferty:

2017-01-12 09:58:36
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2015 rok

W dniu 5 listopada 2014 r. Rada Powiatu w Oławie przyjęła uchwałę Nr L/325/2014 w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

W programie określono finansowy i pozafinansowy charakter współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Realizacja współpracy o charakterze finansowym:

Na realizację zadań publicznych zaplanowanych na rok 2015 ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert.

Pierwszy w dniu 17.12.2014 r. w ośmiu zakresach (wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, kultury, ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób oraz w zakresie zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy), w którym organizacje pozarządowe złożyły 19 ofert.

Drugi w dniu 26.02.2015 r. w pięciu zakresach (kultury, ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy), w którym organizacje pozarządowe złożyły 11 ofert.

Ostatecznie podpisano 20 umów na łączną kwotę 242 000 zł z zaplanowanych w budżecie 250 000 zł.

Jedna umowa na kwotę 8 000 zł z zakresu kultury została podpina na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.zm.). Razem 21 umów na 250 000 zł.

2016-05-16 08:14:37
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Oława, 15.12.2015 r.

OKZ.524.3.2015

Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin  i osób, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Powiatu Oławskiego w roku 2016.

I. RODZAJE ZADAŃ ORAZ ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA ICH REALIZACJĘ

W zakresie powierzenia lub wspierania:

1. Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 • organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży,
 • wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych powiatu oławskiego,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 100 000 zł

W zakresie wspierania:

1. Zadanie z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 3 000 zł

2. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • rehabilitacja ruchowa,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji np. w formie półkolonii,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 65 000 zł

3. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

 • poradnictwo i terapia rodzinna,
 • prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców powiatu oławskiego,

Łączna  przeznaczona kwota na realizację zadania – 75 000 zł

2015-12-16 06:59:02
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Oława, 15.12.2015 r.

OKZ.524.2.2015

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu w Oławie po przeprowadzeniu postępowania konkursowego na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku wybrał do realizacji zgłoszoną w otwartym konkursie ofertę Nr 5 Fundacji w Służbie Wsi z Wrocławia pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oławskiego w 2016 r.” - przyznana kwota dotacji 59 900 zł.

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

2015-12-15 15:16:26
Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr XII/61/2015 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

2015-12-09 14:35:55
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2014 rok

W dniu 30 października 2013 r. Rada Powiatu w Oławie przyjęła uchwałę Nr XXXVI/254/2013 w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

W programie określono finansowy i pozafinansowy charakter współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Realizacja współpracy o charakterze finansowym:

Na realizację zadań publicznych zaplanowanych na rok 2014 ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert.

Pierwszy w dniu 05.12.2013 r. w ośmiu zakresach (wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, kultury, ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób oraz w zakresie zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy), w którym organizacje pozarządowe złożyły 28 ofert.

Drugi w dniu 05.02.2014 r. w dwóch zakresach (edukacji oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy), w którym organizacje pozarządowe złożyły 2 oferty.

Ostatecznie podpisano 23 umowy na łączną kwotę 250 000 zł z zaplanowanych w budżecie 250 000 zł.

Wysokość środków własnych zaangażowanych w realizację zadań, na które organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie to kwota w wysokości 51 864,30 zł.

2015-04-22 07:37:06
Wyniki otwartego konkursu ofert

Oława, 31.03.2015 r.

OKZ.524.1.2015

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu w Oławie po przeprowadzeniu postępowania konkursowego wybrał do realizacji zgłoszone w otwartym konkursie następujące oferty na realizację zadań Powiatu Oławskiego na rok 2015 w zakresie:

1. Ochrony i promocji zdrowia:

 • prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia,
 • podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej osób niesamodzielnych, przewlekle, nieuleczalnie i terminalnie chorych, przebywających w opiece stacjonarnej lub środowisku domowym,
 • realizacja programów promocji zdrowia psychicznego oraz organizowanie wsparcia, szczególnie środowiskowego dla osób z problemami zdrowia psychicznego,
 • realizacja programu uczenia dzieci i młodzieży radzenia sobie w sytuacjach trudnych (np. przemoc w szkole, depresja, stres i inne),

następujące oferty:

 1. Oferta Nr 5 Fundacja „Krok po kroku” na zadanie pn „Ja-człowiek IV” - kwota przyznana 12 000 zł,
 2. Oferta Nr 6 Stowarzyszenie Pomocy dzieciom „Tęcza” w Oławie na zadanie pn „Psychoterapia psychodynamiczna szansą na eliminację zaburzeń psychicznych o podłożu emocjonalnym” - kwota przyznana 4 000 zł.

2. Bezpieczeństwa i porządku publicznego:

 • wspieranie edukacji mieszkańców powiatu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,

następującą ofertę:

Oferta Nr 2 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Oławie na zadanie pn „Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole i w środowisku”- kwota przyznana 3 000 zł.

3. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • rehabilitacja ruchowa,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji np. w formie półkolonii,

następującą ofertę:

Oferta Nr 7 Fundacja „Pomaluj mi świat” na zadanie pn „Półkolonie na wsi”- kwota przyznana 12 000 zł.

4. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy:

 • objęcie poradnictwem zawodowym i szkoleniami osób z zaburzeniami psychicznymi w celu pomocy w wytyczeniu ich ścieżki zawodowej,

następującą ofertę:

Oferta Nr 9 Fundacja „Pomaluj mi świat” na zadanie pn „Cykl szkoleniowo-edukacyjny II”- kwota przyznana 5 000 zł.

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

 

2015-04-01 08:00:03