Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na rok 2019.

2019-01-08 14:51:22
Nowa zakładka dla organizacji OPP na stronie Ministerstwa Finansów

W związku z wprowadzeniem od 15 lutego br. przez Krajową Administrację Skarbową usługi Twój e-PIT, Ministerstwo Finansów uruchomiło z dniem 17.12.2018 r. zakładkę dedykowaną OPP.

Nowa zakładka dostępna jest pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/pit/dla-opp/

Informacje w zakładce podzielone są na trzy sekcje:

• OPP jako beneficjent 1% - czyli jak przekazać 1% podatku w usłudze Twój e-PIT

• OPP jako płatnik – tj. informacje o zmianach od 1 stycznia 2019 r.

• Kontakt.

2019-01-07 13:35:51
Organizacje pozarządowe – pamiętajcie o sprawozdaniach

Stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) powinny co roku sporządzić sprawozdania (finansowe i merytoryczne) oraz złożyć je do różnych urzędów. Pierwsze obowiązki związane ze sprawozdaniami pojawiają się w marcu, ale najwięcej terminów sprawozdawczych przypada na czerwiec i lipiec.

Do pobrania:

2018-07-02 12:51:30
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2016 rok

W dniu 28 października 2015 r. Rada Powiatu w Oławie przyjęła uchwałę Nr XII/61/2015 w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2016.

W programie określono finansowy i pozafinansowy charakter współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Realizacja współpracy o charakterze finansowym:

Na realizację zadań publicznych zaplanowanych na rok 2016 ogłoszono cztery otwarte konkursy ofert.

Pierwszy w dniu 13.11.2015 r. w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na ternie powiatu oławskiego
w 2016 roku, w którym organizacje pozarządowe złożyły 5 ofert.

Drugi w dniu 15.12.2015 r. w czterech zakresach (wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa
i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób), w którym organizacje pozarządowe złożyły 18 ofert.

Trzeci w dniu 29.01.2016 r. w czterech zakresach (edukacji, kultury, ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy), w których organizacje pozarządowe złożyły 8 ofert.

Czwarty w dniu 31.03.2016 r. w trzech zakresach (edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego), w którym organizacje pozarządowe złożyły 2 oferty.

Ostatecznie podpisano 23 umowy na łączną kwotę 349 072 zł z zaplanowanych w budżecie 360 000 zł.

Wysokość środków własnych zaangażowanych w realizację zadań, na które organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie
to kwota w wysokości  42 712,40 zł.

2017-04-20 10:47:51
Wyniki otwartego konkursu ofert

Oława, 11.01.2017 r.

OKZ.524.4.2016

Zarząd Powiatu w Oławie po przeprowadzeniu postępowania konkursowego wybrał do realizacji zgłoszone w otwartym konkursie następujące oferty na realizację zadań Powiatu Oławskiego na rok 2017 w zakresie:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 • organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży,
 • wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych powiatu oławskiego

następujące oferty:

2017-01-12 09:58:36
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2015 rok

W dniu 5 listopada 2014 r. Rada Powiatu w Oławie przyjęła uchwałę Nr L/325/2014 w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

W programie określono finansowy i pozafinansowy charakter współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Realizacja współpracy o charakterze finansowym:

Na realizację zadań publicznych zaplanowanych na rok 2015 ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert.

Pierwszy w dniu 17.12.2014 r. w ośmiu zakresach (wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, kultury, ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób oraz w zakresie zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy), w którym organizacje pozarządowe złożyły 19 ofert.

Drugi w dniu 26.02.2015 r. w pięciu zakresach (kultury, ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy), w którym organizacje pozarządowe złożyły 11 ofert.

Ostatecznie podpisano 20 umów na łączną kwotę 242 000 zł z zaplanowanych w budżecie 250 000 zł.

Jedna umowa na kwotę 8 000 zł z zakresu kultury została podpina na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.zm.). Razem 21 umów na 250 000 zł.

2016-05-16 08:14:37
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Oława, 15.12.2015 r.

OKZ.524.3.2015

Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin  i osób, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Powiatu Oławskiego w roku 2016.

I. RODZAJE ZADAŃ ORAZ ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA ICH REALIZACJĘ

W zakresie powierzenia lub wspierania:

1. Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 • organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży,
 • wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych powiatu oławskiego,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 100 000 zł

W zakresie wspierania:

1. Zadanie z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 3 000 zł

2. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • rehabilitacja ruchowa,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji np. w formie półkolonii,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 65 000 zł

3. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

 • poradnictwo i terapia rodzinna,
 • prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców powiatu oławskiego,

Łączna  przeznaczona kwota na realizację zadania – 75 000 zł

2015-12-16 06:59:02
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Oława, 15.12.2015 r.

OKZ.524.2.2015

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu w Oławie po przeprowadzeniu postępowania konkursowego na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku wybrał do realizacji zgłoszoną w otwartym konkursie ofertę Nr 5 Fundacji w Służbie Wsi z Wrocławia pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oławskiego w 2016 r.” - przyznana kwota dotacji 59 900 zł.

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

2015-12-15 15:16:26
Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr XII/61/2015 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

2015-12-09 14:35:55
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2014 rok

W dniu 30 października 2013 r. Rada Powiatu w Oławie przyjęła uchwałę Nr XXXVI/254/2013 w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

W programie określono finansowy i pozafinansowy charakter współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Realizacja współpracy o charakterze finansowym:

Na realizację zadań publicznych zaplanowanych na rok 2014 ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert.

Pierwszy w dniu 05.12.2013 r. w ośmiu zakresach (wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, kultury, ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób oraz w zakresie zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy), w którym organizacje pozarządowe złożyły 28 ofert.

Drugi w dniu 05.02.2014 r. w dwóch zakresach (edukacji oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy), w którym organizacje pozarządowe złożyły 2 oferty.

Ostatecznie podpisano 23 umowy na łączną kwotę 250 000 zł z zaplanowanych w budżecie 250 000 zł.

Wysokość środków własnych zaangażowanych w realizację zadań, na które organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie to kwota w wysokości 51 864,30 zł.

2015-04-22 07:37:06
Wyniki otwartego konkursu ofert

Oława, 31.03.2015 r.

OKZ.524.1.2015

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu w Oławie po przeprowadzeniu postępowania konkursowego wybrał do realizacji zgłoszone w otwartym konkursie następujące oferty na realizację zadań Powiatu Oławskiego na rok 2015 w zakresie:

1. Ochrony i promocji zdrowia:

 • prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia,
 • podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej osób niesamodzielnych, przewlekle, nieuleczalnie i terminalnie chorych, przebywających w opiece stacjonarnej lub środowisku domowym,
 • realizacja programów promocji zdrowia psychicznego oraz organizowanie wsparcia, szczególnie środowiskowego dla osób z problemami zdrowia psychicznego,
 • realizacja programu uczenia dzieci i młodzieży radzenia sobie w sytuacjach trudnych (np. przemoc w szkole, depresja, stres i inne),

następujące oferty:

 1. Oferta Nr 5 Fundacja „Krok po kroku” na zadanie pn „Ja-człowiek IV” - kwota przyznana 12 000 zł,
 2. Oferta Nr 6 Stowarzyszenie Pomocy dzieciom „Tęcza” w Oławie na zadanie pn „Psychoterapia psychodynamiczna szansą na eliminację zaburzeń psychicznych o podłożu emocjonalnym” - kwota przyznana 4 000 zł.

2. Bezpieczeństwa i porządku publicznego:

 • wspieranie edukacji mieszkańców powiatu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,

następującą ofertę:

Oferta Nr 2 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Oławie na zadanie pn „Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole i w środowisku”- kwota przyznana 3 000 zł.

3. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • rehabilitacja ruchowa,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji np. w formie półkolonii,

następującą ofertę:

Oferta Nr 7 Fundacja „Pomaluj mi świat” na zadanie pn „Półkolonie na wsi”- kwota przyznana 12 000 zł.

4. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy:

 • objęcie poradnictwem zawodowym i szkoleniami osób z zaburzeniami psychicznymi w celu pomocy w wytyczeniu ich ścieżki zawodowej,

następującą ofertę:

Oferta Nr 9 Fundacja „Pomaluj mi świat” na zadanie pn „Cykl szkoleniowo-edukacyjny II”- kwota przyznana 5 000 zł.

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

 

2015-04-01 08:00:03
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.

Oława, 21.01.2015 r.

OKZ.524.2.2014

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu w Oławie po przeprowadzeniu postępowania konkursowego wybrał do realizacji zgłoszone w otwartym konkursie następujące oferty na realizację zadań Powiatu Oławskiego na rok 2015 w zakresie:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 • organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży,
 • wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych powiatu oławskiego

następujące oferty:

 1. Oferta Nr 1 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oławie na zadanie pn „XVI Dolnośląskie Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi” - kwota przyznana 29 000 zł
 2. Oferta Nr 2 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oławie na zadanie pn „Organizacja mistrzostw powiatu dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wybranych dyscyplinach sportowych - kwota przyznana 32 000 zł
 3. Oferta Nr 3 Stowarzyszenie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom niepełnosprawnym „Iskierka Nadziei” na zadanie pn „Rowerem i pieszo po ziemi oławskiej” – kwota przyznana 3 000 zł
 4. Oferta Nr 4 Fundacja „Laboratorium Futurum” na zadanie pn „Mistrzostwa Koszykówki 3x3 Powiatu Oławskiego 2015” – kwota przyznana 5 000 zł
 5. Oferta Nr 5 Ludowy Klub Piłki Ręcznej „MOTO - JELCZ OŁAWA” na zadanie pn „Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę ręczną w Handball Academy oraz udziału drużyn w rozgrywkach Ligowych w Piłkę Ręczną prowadzoną przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce i Dolnośląski Związek Piłki Ręcznej” – kwota przyznana 25 500 zł
 6. Oferta Nr 6 Klub Biegacza „Harcownik” Jelcz-Laskowice na zadanie pn „Propagowanie biegania-zdrowy styl życia wraz z wyznaczeniem tras biegowych” – kwota przyznana 5 500 zł

2. Kultury:

 • wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej powiatu,
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży powiatu,
 • upowszechnianie i ochrona kultury, tradycji regionalnych i dziedzictwa narodowego

następującą ofertę:

Oferta Nr 7 Ochotnicza Straż Pożarna w Domaniowie na zadanie pn „Wydanie płyty przez Orkiestrę Dętą przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaniowie z okazji jubileuszu 50-lecia Orkiestry” - kwota przyznana 7 000 zł

3. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

 • poradnictwo i terapia rodzinna,

następującą ofertę:

Oferta Nr 8 Rzymsko-Katolicka Parafia pw. NMP Matki Pocieszenia w Oławie na zadanie pn „Specjalistyczna poradnia rodzinna w Oławie” – kwota przyznana 25 000 zł

4. Edukacji:

 • organizacja przedsięwzięć edukacyjnych, mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów klas III gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 • wspieranie programów dotyczących aktywności, przedsiębiorczości, przygotowania do rynku pracy oraz samorządności dzieci i młodzieży,

następujące oferty:

 1. Oferta Nr 10 Stowarzyszenie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom niepełnosprawnym „Iskierka Nadziei” na zadanie pn „Odkryj swoje zdolności II” – kwota przyznana 2 000 zł
 2. Oferta Nr 11 Stowarzyszenie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom niepełnosprawnym „Iskierka Nadziei” na zadanie pn „Twórcze działania – zrobisz to sam” – kwota przyznana 6 000 zł
 3. Oferta Nr 12 Fundacja „Laboratorium Futurum” na zadanie pn „Klub Futurum Gra o przyszłość” – kwota przyznana 4 000 zł

5. Ochrony i promocji zdrowia:

 • prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia,
 • podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej osób niesamodzielnych, przewlekle, nieuleczalnie i terminalnie chorych, przebywających w opiece stacjonarnej lub środowisku domowym,
 • realizacja programów promocji zdrowia psychicznego oraz organizowanie wsparcia, szczególnie środowiskowego dla osób z problemami zdrowia psychicznego,
 • realizacja programu uczenia dzieci i młodzieży radzenia sobie w sytuacjach trudnych (np. przemoc w szkole, depresja, stres i inne),

następującą ofertę:

Oferta Nr 13 Stowarzyszenie „Zawsze Kobieta” na zadanie pn „Zdrowe piersi, Marsz różowej wstążki” - profilaktyka raka piersi - kwota przyznana 9 000 zł

6. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • rehabilitacja ruchowa,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji np. w formie półkolonii,

następujące oferty:

 1. Oferta Nr 16 Stowarzyszenie pomocy dzieciom „Tęcza” w Oławie na zadanie pn „Ruch to zdrowie”- kwota przyznana 40 000 zł
 2. Oferta Nr 17 Stowarzyszenie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom niepełnosprawnym „Iskierka nadziei” na zadanie pn „Gimnastyka mózgu i ciała - III” - kwota przyznana 4 000 zł
 3. Oferta Nr 18 Fundacja „Pomaluj mi świat” na zadanie pn „Talasoterapia nad morzem” - kwota przyznana 9 000 zł

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

2015-01-22 07:13:07
Uchwała Nr L/325/2014 Rady Powiatu w Oławie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr L/325/2014 Rady Powiatu w Oławie z dnia 5 listopada 2014 r. (264.8 KB)
w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2014r. (465.1 KB)

2014-12-24 07:46:17
Powstaje Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

W dniu 7 lipca 2014 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór kandydatów do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w DRDPP potrwa do 5 sierpnia 2014 r. Szczegółowe informacje o naborze kandydatów zostały zamieszczone na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe, tablicy ogłoszeń w UMWD oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego stanowi organ konsultacyjny i opiniodawczy. Na szczeblu wojewódzkim powołuje ją Marszałek Województwa. Możliwość powołania Rady daje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Do zadań Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy w szczególności:

 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego;
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe;
 • wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa.

Określenie trybu powoływania członków Rady Wojewódzkiej, zgodnie z ustawą, należy do kompetencji Zarządu Województwa. Ustawa wymaga, by reprezentanci organizacji pozarządowych stanowili co najmniej połowę członków rady. Ważne jest również, by na etapie wyłaniania pozarządowych członków rady wojewódzkiej zapewnić ich reprezentatywność w zakresie form prawnych, jeśli chodzi o terytorium i zakres prowadzonej działalności.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 czerwca 2014 r. uchwałą nr 5957/IV/14 ustalił tryb powoływania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalności na terenie województwa dolnośląskiego do zgłaszania kandydatów na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Bliższe informacje udziela Andrzej Stachowiak, tel. 71 /770 41 36, email andrzej.stachowiak@umwd.pl

 

2014-07-15 07:02:11
Konsultacje Społeczne, a co to takiego ?

To nic innego jak jedna z najbardziej skutecznych i znanych metod do rozwiązywania problemów społecznych! Jeśli tylko mieszkańcy oraz urzędnicy chcą rozmawiać i wspólnie radzić w sprawie problemów, z którymi się borykają, mogą poprzez konsultacje społeczne osiągnąć bardzo dużo dla dobra całego społeczeństwa.

Tematów do konsultacji społecznych może być wiele np. szkoła, czy też jej brak, świetlica, która jest czynna raz w tygodniu, a w pozostałe dni dzieci nie mają się gdzie podziać, profilaktyka, edukacja itp. Rozbieżność spraw, które możemy konsultować jest naprawdę bardzo szeroka!

Celem konsultacji jest wspomaganie współpracy pomiędzy władzą, mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcami, aby zwiększać potencjał drzemiący w społecznościach lokalnych. Często łatwiej jest znaleźć rozwiązanie problemu, wyjście z trudnej sytuacji gdy jest nas więcej, gdy możemy wyrazić swoje zdanie. Zaangażowanie stron daje możliwości, zgodnie z znanym powiedzeniem: „co dwie głowy to nie jedna.”

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkim zaangażowanym w konsultacje społeczne stronom zaprasza do udziału w projekcie „Dolnośląska Platforma Dialogu i Konsultacji Społecznych” W ramach projektu nasz ekspert ds. konsultacji społecznych przeprowadzi szkolenia dotyczące aktywnych narzędzi i technik konsultacji społecznych oraz budowania pozytywnego postrzegania się partnerów oraz wsparcie eksperckie z zakresu prowadzenia konsultacji społecznych.

Projekt realizowany jest w oparciu o „Siedem Zasad Konsultacji”, które są częścią Kodeksu Konsultacji, opracowanego przez ekspertów społecznych i przedstawicieli Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

2014-06-17 07:13:23
Informacja

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD, zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu oławskiego do skorzystania z profesjonalnego doradztwa udzielanego w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno Doradczym dla Organizacji Pozarządowych.

Doradztwo udzielane jest zarówno w formie osobistej, jak i telefonicznej i mailowej.

Aby skorzystać z doradztwa osobistego należy wcześniej umówić się pod nr tel. 71 770 40 76 lub pod adresem mailowym: konsultacje_ngo@umwd.pl, na który również można przesyłać zapytania w formie elektronicznej.

Zapraszamy na ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław [piętro I, pok. 401]

poniedziałek 11.00-16.00
środa 8.00-13.00.

Nasz doradca może wesprzeć lokalne NGO w wielu aspektach ich działania, a w szczególności:

 1. w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, ofert, właściwej konstrukcji budżetu projektu, zarządzania projektem oraz doradzania w trakcie jego realizacji;
 2. doradzić w sprawie kwalifikalności wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i dotacji budżetu Województwa Dolnośląskiego;
 3. pomóc w zakresie prawidłowości opisywania dokumentów finansowo-księgowych oraz ich księgowania;
 4. pomóc w przygotowaniu finansowych dokumentów sprawozdawczych,
 5. doradzić przy przygotowywaniu wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji zadań publicznych, projektów;
 6. doradzić na etapie zakładania i likwidowania organizacji, prowadzenia bieżącej działalności organizacji.
 7. poinformować o możliwościach korzystania ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz ze środków publicznych.

Doradcą w Punkcie Konsultacyjnym jest pani Jolanta Kluba.
Socjolożka i ekonomistka, doktorantka Studium Doktoranckiego Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawodowo zajmuje się pracą przy realizacji projektów współfinansowanych z środków UE, z programu Młodzież w Działaniu, FIO oraz innych źródeł publicznych (m.in. projektów współfinansowanych ze środków JST) w zakresie ich rozliczania oraz ewaluacji. Z organizacjami pozarządowymi związana od 2003 roku. Współpracuje zarówno z dopiero powstałymi organizacjami, jak i tymi, które współtworzą i rozwijają polskie społeczeństwo obywatelskie już od wielu lat.
Posiada ukończone kursy: tworzenia wniosków do PO KL, zarządzania projektem, a także kursy rozliczania środków publicznych (krajowych i unijnych).
Posiada praktyczną znajomość generatorów ofert/wniosków poszczególnych programów grantowych (m.in. FIO, ASOS, system składania i obsługi wniosków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, generatory JST), programów księgowych (Rewizor GT, RAKS i LeftHand), a także programów statystycznych (służących statystycznej analizie danych): SPSS i STATISTICA.

Link do strony z informacją o PKD: http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/doradztwo-dla-ngo/

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

http://www.dolnyslask.pl

 

2014-02-20 14:43:57
Uchwała Nr XXXVI/254/2013 Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 października 2013 r.

Uchwała Nr XXXVI/254/2013 Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 października 2013 r. (187.8 KB)
w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XXXVI/254/2013 Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 października 2013 r (335.7 KB)

2013-12-05 14:48:09
ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Zarząd Powiatu w Oławie w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert w dniu 05.12.2013 r. OKZ.524.1.2013 na realizację zadań publicznych w roku 2014 powierzenia lub wspierania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wspierania z zakresu edukacji, kultury, ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy zagrożonych zwolnieniem z pracy, zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) do udziału w składzie komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

W przypadku większej liczby zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: ela.semko@starostwo.olawa.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława z dopiskiem „Komisja Konkursowa NGO 2014” w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2013 r. do godz. 12.00

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

2013-12-05 14:46:35
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu w Oławie
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, kultury, ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Powiatu Oławskiego w roku 2014.


I. RODZAJE ZADAŃ ORAZ ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA ICH REALIZACJĘ

W zakresie powierzenia lub wspierania:

1. Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 • - organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży,
 • - wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych powiatu oławskiego,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – do 100 000 zł

W zakresie wspierania:

1. Zadanie z zakresu edukacji:

 • - organizacja przedsięwzięć edukacyjnych, mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • - rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów klas III gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 • - wspieranie programów dotyczących aktywności, przedsiębiorczości, przygotowania do rynku pracy oraz samorządności dzieci i młodzieży,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – do 12 000 zł

2. Zadanie z zakresu kultury:

 • - wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej powiatu,
 • - edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży powiatu,
 • - upowszechnianie i ochrona kultury, tradycji regionalnych i dziedzictwa narodowego,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – do 15 000 zł

3. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

 • prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia,
 • podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej osób niesamodzielnych, przewlekle, nieuleczalnie i terminalnie chorych, przebywających w opiece stacjonarnej lub środowisku domowym,
 • realizacja programów promocji zdrowia psychicznego oraz organizowanie wsparcia, szczególnie środowiskowego dla osób z problemami zdrowia psychicznego,
 • realizacja programu uczenia dzieci i młodzieży radzenia sobie w sytuacjach trudnych (np. przemoc w szkole, depresja, stres i inne),

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – do 25 000 zł

4. Zadanie z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego:

 • wspieranie edukacji mieszkańców powiatu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – do 3 000 zł

5. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • rehabilitacja ruchowa,
 • poradnictwo specjalistyczne,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – do 65 000 zł

6. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

 • poradnictwo i terapia rodzinna,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – do 25 000 zł

7. Zadanie z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy:

 • objęcie poradnictwem zawodowym i szkoleniami osób z zaburzeniami psychicznymi w celu pomocy w wytyczeniu ich ścieżki zawodowej,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – do 5 000 zł

2013-12-05 13:08:56
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2012 rok

W dniu 30 listopada 2011 r. Rada Powiatu w Oławie przyjęła uchwałę Nr XIII/84/2011 w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

W programie określono finansowy i pozafinansowy charakter współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Realizacja współpracy o charakterze finansowym:

W roku 2012 ogłoszono 4 otwarte konkursy ofert w siedmiu zakresach (wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, kultury, ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób), w których złożono 29 ofert. Ostatecznie podpisano 19 umów na łączną kwotę 218 000 zł z zaplanowanych w budżecie 225 000 zł.

Wysokość środków własnych zaangażowanych w realizację zadań, na które organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie to kwota w wysokości 146 340,00 zł.

2013-03-25 11:13:31
Informacja

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza na Dolnośląskie Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej oraz Targi NGO, które odbędą się 26 maja 2013 r.

Dolnośląskie Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej to wydarzenie realizowane przez Halę Stulecia oraz wrocławskie organizacje pozarządowe.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, Hala Stulecia zaprasza organizacje pozarządowe do szeroko rozumianej współpracy.

Będzie to już II edycja DFOPIAS. Polega na zorganizowaniu Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych (NGO) na Pergoli oraz Forum "Współpraca trójsektorowa na rzecz rozwoju Dolnego Śląska. Projekt współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

W ciągu całego dnia na Pergoli swoją aktywność prezentuje ponad 100 organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa, grupy nieformalne itp.) działające aktywnie na terenie Dolnego Śląska. W tym dniu wszyscy mieszkańcy regionu mogą bezpłatnie korzystać z atrakcji przygotowanych na Pergoli. Wydarzenie ma charakter familijno - piknikowy, dlatego zachęcamy wszystkich do udziału i spędzenia DNIA SPOŁECZNEJ SUPER MOCY przy Hali Stulecia we Wrocławiu. Organizacje Pozarządowe oprócz stoisk wystawienniczych szykują dla odwiedzających wiele wydarzeń towarzyszących oraz niespodzianek: konkursy, warsztaty, pokazy, happeningi etc. To świetna okazja, aby poznać czym zajmują się dolnośląskie NGO, jak również możliwość nawiązania szerszej współpracy z nimi.

Więcej informacji na stronie: www.halastulecia.pl/web/10157/174

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Departament Spraw Społecznych
tel. 770-40-76  pok. nr 401
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

2013-03-20 15:43:00
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Oława, 28.01.2013 r.

OKZ.524.4.2012

Zarząd Powiatu w Oławie po przeprowadzeniu postępowania w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert wybrał do realizacji zadań Powiatu Oławskiego na rok 2013 następujące oferty w poszczególnych zakresach:

I. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 • organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży,
 • propagowanie aktywności ruchowej poprzez organizacje wycieczek rowerowych w okresie od kwietnia do września dla mieszkańców powiatu oławskiego

następujące oferty:

1. Oferta Nr 1 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oławie na zadanie pn „Organizacja mistrzostw powiatu dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wybranych dyscyplinach sportowych - kwota przyznana 32 000 zł

2. Oferta Nr 2 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oławie na zadanie pn „XIV Dolnośląskie Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi” - kwota przyznana 25 000 zł

3. Oferta Nr 4 Fundacja Akademia Talentu na zadanie pn „Organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży” - kwota przyznana 2 800 zł

4. Oferta Nr 5 Ludowy Oławski Miejsko-Gminny Klub Piłki Ręcznej „Szczypiorniak Oława” na zadanie pn „Handball Academy (całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę ręczną” - kwota przyznana 16 000 zł

5. Oferta Nr 6 Stowarzyszenie Pomocy dzieciom młodzieży i osobom niepełnosprawnym „Iskierka Nadziei” na zadanie pn „rowerem po ziemi oławskiej” - kwota przyznana 2 700 zł

6. Oferta Nr 7 Miejsko Gminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „BOKS TEAM” Oława na zadanie pn „Turnieje sportowe Boks team - spędzaj czas na sportowo” - kwota przyznana 1 500 zł

2013-01-29 14:53:08
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Oława, 18.12.2012 r.

OKZ.524.4.2012

Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, kultury, ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Powiatu Oławskiego w roku 2013.

I. RODZAJE ZADAŃ ORAZ ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA ICH REALIZACJĘ

W zakresie powierzenia lub wspierania:

1. Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 • organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży,
 • propagowanie aktywności ruchowej poprzez organizację wycieczek rowerowych w okresie od kwietnia do września dla mieszkańców powiatu oławskiego,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 80 000 zł

W zakresie wspierania:

1. Zadanie z zakresu edukacji:

 • organizacja przedsięwzięć edukacyjnych, mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • organizacja niestandardowych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu oławskiego,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 15 000 zł

2. Zadanie z zakresu kultury:

 • organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie powiatu,
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży powiatu,
 • upowszechnianie i ochrona kultury, tradycji regionalnych i dziedzictwa narodowego,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 12 000 zł

3. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

 • edukacja w zakresie profilaktyki zdrowia,
 • wspieranie opieki hospicyjnej,
 • realizacja programu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • realizacja programu uczenia dzieci i młodzieży radzenia sobie w sytuacjach trudnych (np. przemoc w szkole, depresja, stres i inne),

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania - 25 000 zł

4. Zadanie z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego:

 • wspieranie edukacji mieszkańców powiatu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,

Łączna  przeznaczona kwota na realizację zadania - 3 000 zł

5. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • rehabilitacja ruchowa,
 • poradnictwo specjalistyczne,

Łączna  przeznaczona kwota na realizację zadania - 65 000 zł

6. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

 • poradnictwo i terapia rodzinna,

Łączna  przeznaczona kwota na realizację zadania - 25 000 zł

2012-12-19 07:37:21
Tydzień poradniczy: zakładanie organizacji

Chcesz się zaangażować społecznie, a nie wiesz jak? Wahasz się, czy założyć stowarzyszenie, fundację?

Od 17 do 21 września 2012 r. Informatorium dla organizacji pozarządowych organizuje tydzień poradniczy, w czasie którego uzyskasz odpowiedzi na te i inne pytania związane z zakładaniem i rejestracją organizacji.

Jak skorzystać z naszej pomocy?

W ramach tygodnia poradniczego możesz:

1. W godz. 10.00 - 16.00 zadać pytanie doradczyniom

 • telefonicznie 801 646 719
 • przez Skype: Informatorium_ngo
 • przez komunikator gadu gadu: numer gg 43576851

2. Przesłać pytanie mailowo na adres info@ngo.pl lub przez formularz zadawania pytań na stronie: poradnik.ngo.pl/zapytaj

3. Wziąć udział w seminarium pt. "Stowarzyszenie czy fundacja - oto jest pytanie"

Seminarium ma na celu wyjaśnić podstawowe podobieństwa i różnice pomiędzy stowarzyszeniem a fundacją. Przedstawimy także, krótko zagadnienia dotyczące zakładania i rejestracji organizacji. Mamy nadzieję, że ułatwi to podjęcie świadomej decyzji o sformalizowaniu działań społecznych.
Seminarium odbędzie się 19 września 2012 r. w godz. 12.00 - 14.30, w siedzibie Centrum Szpitalna przy ul. Szpitalnej 5/5 w Warszawie.
Zgłoszenia na seminarium można przesyłać do 18 września 2012 r. na adres info@ngo.pl
Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w seminarium jest bezpłatny. Nie zwracamy kosztów podróży.

Informatorium dla organizacji pozarządowych jest prowadzone wspólnie przez Stowarzyszenie Klon/Jawor i Federację "Centrum Szpitalna"

Zapraszamy! Ty działasz - my pomagamy!

2012-09-19 08:12:45
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informacje o przyjętym przez Radę Ministrów Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, którego celem jest poprawa jakości i zwiększania zaangażowania społecznego osób starszych oraz ogłoszeniu I edycji konkursu w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Oferty w konkursie w ramach Rządowego Programu ASOS można składać od 5 do 27 września 2012 r.

Informacje o Programie znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,7566,5876,rzadowy-program-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lata-2012-2013-przyjety.html

Informacje o I edycji konkursu otwartego w ramach Programu ASOS znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,5884,konkurs-na-najlepsze-projekty-dofinansowywane-ze-srodkow-rzadowego-programu-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lat.html

Kontakt z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej

Pani Marzena Breza  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz
Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel.: +48 22 661 12 08
fax: +48 22 661 51 03
Tel. kom. +48 608 409 647

2012-09-11 10:56:12
Informacja o spotkaniach informacyjnych dotyczących planowanego konkursu dla organizacji działających na rzecz aktywności seniorów.

 
2012-08-30 11:57:08
Dolnośląska Baza Organizacji Wolontariackich

Rada Unii Europejskiej podkreślając znaczenie wolontariatu w życiu społecznym oraz dążąc do upowszechniania wartości z nim związanych, ogłosiła rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu.

Kontynuując działania podjęte w roku poprzednim, pragniemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom wolontariuszy. W tym celu planujemy stworzyć bazę organizacji wolontariackich, dzięki której przyszli oraz obecni wolontariusze odnajdą istotne dla siebie informacje.

Celem bazy będzie udostępnienie informacji (źródła kontaktów), wszystkim współpracującym w obszarze wolontariatu - kandydatom na wolontariuszy, wolontariuszom, organizacjom skupiającym wolontariuszy oraz podmiotom korzystającym bądź zainteresowanym korzystaniem z wolontariatu.

Formularz zgłoszeniowy kierujemy do:

 • dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie funkcjonujących w obszarze wolontariatu (np. pracujących z wolontariuszami, organizujących szkolenia dla wolontariuszy),
 • podmiotów znajdujących się na terenie Dolnego Śląska, które zatrudniają wolontariuszy,
 • dolnośląskich pełnomocników gminnych i powiatowych współpracujących z organizacjami pozarządowymi,
 • dolnośląskich centrów wolontariatu.

Gromadząc i udostępniając kontakty chcemy utworzyć podstawowe narzędzie informacyjne dla osób zainteresowanych działalnością wolontariacką.

W związku z tym, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie na adres e-mail: renata.pedziwiater@umwd.pl lub na adres:

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

Do pobrania:

2012-05-16 16:53:47
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2011 rok

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2011 rok (100.3 KB)

2012-03-16 07:04:45
Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Oława, 22.02.2012 r.

OKZ.524.1.2012

Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, kultury, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na wspieranie lub powierzenie, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Powiatu Oławskiego w roku 2012.


I. RODZAJE ZADAŃ ORAZ ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA ICH REALIZACJĘ

1. Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 • organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży,
 • propagowanie aktywności ruchowej poprzez organizację wycieczek rowerowych po powiecie oławskim w okresie od kwietnia do września

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 7 500

2. Zadanie z zakresu edukacji:

 • organizacja przedsięwzięć edukacyjnych, mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • organizacja niestandardowych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu oławskiego

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 15 000 zł

3. Zadanie z zakresu kultury:

 • organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie powiatu,
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży powiatu,
 • upowszechnianie i ochrona kultury, tradycji regionalnych i dziedzictwa narodowego

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 12 000 zł

4. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

 • realizacja programu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • objęcie opieką psychologiczną dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania depresji i stresu

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 10 000 zł

5. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • organizacja aktywnych form spędzania czasu dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu oławskiego,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • poradnictwo specjalistyczne

Łączna przeznaczona kwota na realizacje zadania – 60 000 zł

6. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

 • poradnictwo i terapia rodzinna

Łączna  przeznaczona kwota na realizację zadania - 20 000 zł

2012-02-22 13:13:04
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA 2012r.

 Oława, 09.02.2012 r.

OKZ.524.5.2011

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu w Oławie po przeprowadzeniu postępowania w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert wybrał do realizacji zadań Powiatu Oławskiego na rok 2012 następujące oferty w poszczególnych zakresach:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 • organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży,
 • propagowanie aktywności ruchowej poprzez organizacje wycieczek rowerowych po powiecie oławskim w okresie od kwietnia do września

1. Oferta nr 2 Powiatowego Zrzeszenia LZS w Oławie na zadanie pod nazwą: „XIII Dolnośląskie Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi” – przyznana kwota 28 000, 00 zł

2. Oferta Nr 3 Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Oławie na zadanie pod nazwą: „Organizacja mistrzostw Powiatu dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wybranych dyscyplinach sportowych” – przyznana kwota 35 000,00 zł

3. Oferta Nr 4 Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Oławie na zadanie pod nazwą: „Organizacja czasu wolnego młodzieży - Trener Osiedlowy” – przyznana kwota 8 000,00 zł

4. Oferta Nr 5 Fundacja Akademia Talentu na zadanie pod nazwą: „Organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży”- przyznana kwota 4 000,00 zł

5. Oferta Nr 6 Miejsko Gminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „BOKS TEAM” OŁAWA na zadanie pod nazwą: „Organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży – Boks Team Oława”- przyznana kwota 2 500,00 zł

2012-02-09 11:18:55
Punkt doradczy dla organizacji pozarządowych

Punkt doradczy dla organizacji pozarządowych
Dolnośląskiej Sieci Doradztwa w ramach Mobilnego Inkubatora Organizacji Pozarządowych

Bezpłatne doradztwo specjalistyczne obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • Prawa-opiniowanie/sporządzanie umów, asysta przy czynnościach rejestrowych, zmiany ustrojowe/zastępstwo przed organami administracyjnymi/sądami (również dla osób niebędącym przedstawicielami organizacji – planującym założenie organizacji udzielane będzie doradztwo dot. zakładania organizacji);
   
 • Zarządzania finansowego-prowadzenie księgowości, sporządzanie planów finansowych, rozliczanie dotacji, ubezpieczenia społeczne/podatki;
   
 • Pozyskiwania środków na działalność organizacji-źródła finansowania, sporządzanie wniosków o dofinansowanie, zarządzanie projektem;
   
 • Zarządzania organizacją-zarządzanie zespołem, zarządzanie projektami, zdobywanie środków na działalność, organizację współpracy z administracją publiczną, projekty partnerskie;
   
 • Prowadzenia działalności zarobkowej – odpłatnej i gospodarczej (tylko dla NGO, które nie prowadzą działalności gospodarczej)

Jeden UP może skorzystać z dowolnej liczby doradztwa w ramach cyklu, ale Realizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakwalifikowania w pierwszej kolejności osób, które wcześniej nie brały udziału w doradztwie.
 

Adres PUNKTU DORADCZEGO

Gimnazjum nr 3, sala 1.11
ul. Lwowska 10
55-Oława

godziny konsultacji: wtorek 15:45-18:15

2011-07-14 13:58:52
Mobilny Inkubator Organizacji Pozarządowych

Bezpłatny program edukacyjny dla pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych i aktywnych obywateli:

dla powiatów wrocławskiego, średzkiego, oławskiego, oleśnickiego, wołowskiego.

Więcej informacji na stronie: www.sektor3.wroclaw.pl

2011-03-17 10:08:35
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu w Oławie po przeprowadzeniu postępowania konkursowego wybrał do realizacji zgłoszone w otwartym konkursie oferty na realizację zadań Powiatu Oławskiego na rok 2011 w zakresie:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 • organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży,
 • organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców powiatu

następujące oferty:

 1. Oferta nr 1 Powiatowego Zrzeszenia LZS w Oławie na zadanie pod nazwą: „Sport i rekreacja w powiecie oławskim” – przyznana kwota 20 500, 00 zł
 2. Oferta Nr 2 Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Oławie na zadanie pod nazwą: „Organizacja mistrzostw Powiatu dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wybranych dyscyplinach sportowych” – przyznana kwota 40 500,00 zł
 3. Oferta Nr 3 Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Oławie na zadanie pod nazwą: „Organizacja czasu wolnego młodzieży - Trener Osiedlowy” – przyznana kwota 30 000,00 zł
 4. Oferta Nr 4 Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Oławie na zadanie pod nazwą: „Popularyzacja turystyki rowerowej poprzez organizacje w szkołach Powiatu Oławskiego wycieczek rowerowych” – przyznana kwota 3 000 ,00 zł
 5. Oferta Nr 5 Fundacja Akademia Talentu na zadanie pod nazwą: „Organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży”- przyznana kwota 8 000,00 zł
 6. Oferta Nr 6 Stowarzyszenie Sportowe Moto-Jelcz Oldboje Oława na zadanie pod nazwą: „Puchar Starosty Oldboje 2011”– przyznana kwota 1 500,00 zł
 7. Oferta Nr 7 Klub Sportów Ekstremalnych Jelcz na zadanie pod nazwą: „Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców powiatu” w okresie od 9.09 do 11.09.2011r.– przyznana kwota 11000,00 zł
 8. Oferta Nr 8 Miejsko Gminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „BOKS TEAM” OŁAWA na zadanie pod nazwą: „Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców powiatu”- przyznana kwota 5 500,00 zł
2011-02-07 11:30:48
Ważna informacja dla organizacji pozarządowych składających oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Starostę Oławskiego na rok 2011.

UWAGA !!!

Z dniem 17 stycznia 2011r. zacznie obowiązywać Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz. U. 2011 Nr 6 poz. 25), zgodnie z którym zmianie ulegną dotychczasowe wzory ofert, umów i sprawozdań dotyczących realizacji zadania publicznego.

Organizacje pozarządowe, które biorą udział w ogłoszonym otwartym konkursie ofert  na rok 2011 obowiązane są złożyć oferty na nowym druku do dnia 21 stycznia 2011r. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Oławie.


Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń
  Do pobrania:
2011-01-12 16:21:59
Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.

Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego na wspieranie lub powierzenie, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Powiatu Oławskiego w roku 2011.


I. RODZAJE ZADAŃ ORAZ ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA ICH REALIZACJĘ

1. Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 • organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży,
 • organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców powiatu

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 120 000 zł                                                                          

2. Zadanie z zakresu kultury:

 • organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie powiatu,
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży powiatu,
 • upowszechnianie i ochrona kultury i tradycji regionalnych

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 15 000 zł

3. Zadanie z zakresu edukacji:

 • organizacja przedsięwzięć edukacyjnych, mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • organizacja niestandardowych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu (np. warsztaty interdyscyplinarne, plenery malarskie, konkursy historyczne i fotograficzne, sesje popularnonaukowe, programy profilaktyczne)

Łączna przeznaczona kwota  na realizację  zadania - 15 000 zł

4. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

 • edukacja w zakresie profilaktyki raka piersi,
 • działania wspierające i promujące zdrowy styl życia wśród mieszkańców powiatu,
 • działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania - 15 000 zł

5. Zadanie z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego:

 • wspieranie edukacji mieszkańców powiatu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania - 5 000 zł.

2010-12-23 14:41:11
Uchwała Nr LIV/273/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 października 2010r.

 Uchwała Nr LIV/273/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 października 2010r. (40.6 KB)
w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

2010-11-23 08:04:23
Wyniki konsultacji

Wyniki konsultacji
dotyczące
projektu programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011


Do dnia 12.10.2010r. do godz. 10.00 wpłynęły dwa wnioski z opiniami i uwagami dotyczącymi powyższego projektu programu.
Wnioski złożyły:

1. Stowarzyszenie „Zawsze Kobieta”
2.
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Pogotowi Opiekuńczych „Drogowskaz”

Zarząd Powiatu w Oławie na posiedzeniu w dniu 14.10.2010 r. rozpatrzył złożone wnioski i podjął następujące decyzje:
- przyjęto w rozdziale V  § 5 ust 3 pkt. 2 po słowie „wykazu” dodano „i elektronicznej bazy danych”.

Starosta Oławski
Marek Szponar
2010-10-22 07:30:22
Uchwała Nr LII/265/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 sierpnia 2010r.

 Uchwała Nr LII/265/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 sierpnia 2010r. (22.6 KB)
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego

2010-10-13 15:46:45
Informacja Starosty Oławskiego

Do wszystkich organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na rzecz mieszkańców powiatu oławskiego.

Przedkładam Państwu do konsultacji projekt programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Zapraszam organizacje pozarządowe o zapoznanie się z jego tekstem w celu zgłoszenia ewentualnych uwag, czy propozycji zmian.
Jednocześnie zaznaczam, iż program ten stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Określa on bowiem cele, zasady i formy współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz obszary zadań publicznych, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.
Z uwagi na chęć budowy dialogu obywatelskiego oraz realizację swych zadań ustawowych w ścisłej współpracy z trzecim sektorem, serdecznie zapraszam do składania uwag i propozycji do przedmiotowego projektu.

Propozycje zmian proszę składać w terminie do dnia 12.10.2010 rok do godz. 10.00 na adres:

Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, z dopiskiem: „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok” lub na e-mail: ela.semko@starostwo.olawa.pl, wypełniając poniższy formularz konsultacji.

W celu uzyskania bliższych informacji proszę o kontakt z następującymi osobami:

 • Małgorzata Łagowska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (tel. 71 301 15 49)
 • Elżbieta Semko – podinspektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (tel. 71 301 15 68).
Starosta Oławski
Marek Szponar
2003-10-29 12:43:37
10 20 30 40 50 Wyników