Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wyniki otwartego konkursu ofert

Oława, 31.03.2015 r.

OKZ.524.1.2015

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu w Oławie po przeprowadzeniu postępowania konkursowego wybrał do realizacji zgłoszone w otwartym konkursie następujące oferty na realizację zadań Powiatu Oławskiego na rok 2015 w zakresie:

1. Ochrony i promocji zdrowia:

 • prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia,
 • podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej osób niesamodzielnych, przewlekle, nieuleczalnie i terminalnie chorych, przebywających w opiece stacjonarnej lub środowisku domowym,
 • realizacja programów promocji zdrowia psychicznego oraz organizowanie wsparcia, szczególnie środowiskowego dla osób z problemami zdrowia psychicznego,
 • realizacja programu uczenia dzieci i młodzieży radzenia sobie w sytuacjach trudnych (np. przemoc w szkole, depresja, stres i inne),

następujące oferty:

 1. Oferta Nr 5 Fundacja „Krok po kroku” na zadanie pn „Ja-człowiek IV” - kwota przyznana 12 000 zł,
 2. Oferta Nr 6 Stowarzyszenie Pomocy dzieciom „Tęcza” w Oławie na zadanie pn „Psychoterapia psychodynamiczna szansą na eliminację zaburzeń psychicznych o podłożu emocjonalnym” - kwota przyznana 4 000 zł.

2. Bezpieczeństwa i porządku publicznego:

 • wspieranie edukacji mieszkańców powiatu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,

następującą ofertę:

Oferta Nr 2 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Oławie na zadanie pn „Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole i w środowisku”- kwota przyznana 3 000 zł.

3. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • rehabilitacja ruchowa,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji np. w formie półkolonii,

następującą ofertę:

Oferta Nr 7 Fundacja „Pomaluj mi świat” na zadanie pn „Półkolonie na wsi”- kwota przyznana 12 000 zł.

4. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy:

 • objęcie poradnictwem zawodowym i szkoleniami osób z zaburzeniami psychicznymi w celu pomocy w wytyczeniu ich ścieżki zawodowej,

następującą ofertę:

Oferta Nr 9 Fundacja „Pomaluj mi świat” na zadanie pn „Cykl szkoleniowo-edukacyjny II”- kwota przyznana 5 000 zł.

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

 

2015-04-01 08:00:03
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.

Oława, 21.01.2015 r.

OKZ.524.2.2014

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu w Oławie po przeprowadzeniu postępowania konkursowego wybrał do realizacji zgłoszone w otwartym konkursie następujące oferty na realizację zadań Powiatu Oławskiego na rok 2015 w zakresie:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 • organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży,
 • wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych powiatu oławskiego

następujące oferty:

 1. Oferta Nr 1 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oławie na zadanie pn „XVI Dolnośląskie Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi” - kwota przyznana 29 000 zł
 2. Oferta Nr 2 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oławie na zadanie pn „Organizacja mistrzostw powiatu dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wybranych dyscyplinach sportowych - kwota przyznana 32 000 zł
 3. Oferta Nr 3 Stowarzyszenie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom niepełnosprawnym „Iskierka Nadziei” na zadanie pn „Rowerem i pieszo po ziemi oławskiej” – kwota przyznana 3 000 zł
 4. Oferta Nr 4 Fundacja „Laboratorium Futurum” na zadanie pn „Mistrzostwa Koszykówki 3x3 Powiatu Oławskiego 2015” – kwota przyznana 5 000 zł
 5. Oferta Nr 5 Ludowy Klub Piłki Ręcznej „MOTO - JELCZ OŁAWA” na zadanie pn „Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę ręczną w Handball Academy oraz udziału drużyn w rozgrywkach Ligowych w Piłkę Ręczną prowadzoną przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce i Dolnośląski Związek Piłki Ręcznej” – kwota przyznana 25 500 zł
 6. Oferta Nr 6 Klub Biegacza „Harcownik” Jelcz-Laskowice na zadanie pn „Propagowanie biegania-zdrowy styl życia wraz z wyznaczeniem tras biegowych” – kwota przyznana 5 500 zł

2. Kultury:

 • wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej powiatu,
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży powiatu,
 • upowszechnianie i ochrona kultury, tradycji regionalnych i dziedzictwa narodowego

następującą ofertę:

Oferta Nr 7 Ochotnicza Straż Pożarna w Domaniowie na zadanie pn „Wydanie płyty przez Orkiestrę Dętą przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaniowie z okazji jubileuszu 50-lecia Orkiestry” - kwota przyznana 7 000 zł

3. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

 • poradnictwo i terapia rodzinna,

następującą ofertę:

Oferta Nr 8 Rzymsko-Katolicka Parafia pw. NMP Matki Pocieszenia w Oławie na zadanie pn „Specjalistyczna poradnia rodzinna w Oławie” – kwota przyznana 25 000 zł

4. Edukacji:

 • organizacja przedsięwzięć edukacyjnych, mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów klas III gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 • wspieranie programów dotyczących aktywności, przedsiębiorczości, przygotowania do rynku pracy oraz samorządności dzieci i młodzieży,

następujące oferty:

 1. Oferta Nr 10 Stowarzyszenie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom niepełnosprawnym „Iskierka Nadziei” na zadanie pn „Odkryj swoje zdolności II” – kwota przyznana 2 000 zł
 2. Oferta Nr 11 Stowarzyszenie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom niepełnosprawnym „Iskierka Nadziei” na zadanie pn „Twórcze działania – zrobisz to sam” – kwota przyznana 6 000 zł
 3. Oferta Nr 12 Fundacja „Laboratorium Futurum” na zadanie pn „Klub Futurum Gra o przyszłość” – kwota przyznana 4 000 zł

5. Ochrony i promocji zdrowia:

 • prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia,
 • podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej osób niesamodzielnych, przewlekle, nieuleczalnie i terminalnie chorych, przebywających w opiece stacjonarnej lub środowisku domowym,
 • realizacja programów promocji zdrowia psychicznego oraz organizowanie wsparcia, szczególnie środowiskowego dla osób z problemami zdrowia psychicznego,
 • realizacja programu uczenia dzieci i młodzieży radzenia sobie w sytuacjach trudnych (np. przemoc w szkole, depresja, stres i inne),

następującą ofertę:

Oferta Nr 13 Stowarzyszenie „Zawsze Kobieta” na zadanie pn „Zdrowe piersi, Marsz różowej wstążki” - profilaktyka raka piersi - kwota przyznana 9 000 zł

6. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • rehabilitacja ruchowa,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji np. w formie półkolonii,

następujące oferty:

 1. Oferta Nr 16 Stowarzyszenie pomocy dzieciom „Tęcza” w Oławie na zadanie pn „Ruch to zdrowie”- kwota przyznana 40 000 zł
 2. Oferta Nr 17 Stowarzyszenie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom niepełnosprawnym „Iskierka nadziei” na zadanie pn „Gimnastyka mózgu i ciała - III” - kwota przyznana 4 000 zł
 3. Oferta Nr 18 Fundacja „Pomaluj mi świat” na zadanie pn „Talasoterapia nad morzem” - kwota przyznana 9 000 zł

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

2015-01-22 07:13:07
Uchwała Nr L/325/2014 Rady Powiatu w Oławie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr L/325/2014 Rady Powiatu w Oławie z dnia 5 listopada 2014 r. (264.8 KB)
w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2014r. (465.1 KB)

2014-12-24 07:46:17
Powstaje Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

W dniu 7 lipca 2014 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór kandydatów do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w DRDPP potrwa do 5 sierpnia 2014 r. Szczegółowe informacje o naborze kandydatów zostały zamieszczone na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe, tablicy ogłoszeń w UMWD oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego stanowi organ konsultacyjny i opiniodawczy. Na szczeblu wojewódzkim powołuje ją Marszałek Województwa. Możliwość powołania Rady daje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Do zadań Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy w szczególności:

 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego;
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe;
 • wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa.

Określenie trybu powoływania członków Rady Wojewódzkiej, zgodnie z ustawą, należy do kompetencji Zarządu Województwa. Ustawa wymaga, by reprezentanci organizacji pozarządowych stanowili co najmniej połowę członków rady. Ważne jest również, by na etapie wyłaniania pozarządowych członków rady wojewódzkiej zapewnić ich reprezentatywność w zakresie form prawnych, jeśli chodzi o terytorium i zakres prowadzonej działalności.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 czerwca 2014 r. uchwałą nr 5957/IV/14 ustalił tryb powoływania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalności na terenie województwa dolnośląskiego do zgłaszania kandydatów na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Bliższe informacje udziela Andrzej Stachowiak, tel. 71 /770 41 36, email andrzej.stachowiak@umwd.pl

 

2014-07-15 07:02:11
Konsultacje Społeczne, a co to takiego ?

To nic innego jak jedna z najbardziej skutecznych i znanych metod do rozwiązywania problemów społecznych! Jeśli tylko mieszkańcy oraz urzędnicy chcą rozmawiać i wspólnie radzić w sprawie problemów, z którymi się borykają, mogą poprzez konsultacje społeczne osiągnąć bardzo dużo dla dobra całego społeczeństwa.

Tematów do konsultacji społecznych może być wiele np. szkoła, czy też jej brak, świetlica, która jest czynna raz w tygodniu, a w pozostałe dni dzieci nie mają się gdzie podziać, profilaktyka, edukacja itp. Rozbieżność spraw, które możemy konsultować jest naprawdę bardzo szeroka!

Celem konsultacji jest wspomaganie współpracy pomiędzy władzą, mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcami, aby zwiększać potencjał drzemiący w społecznościach lokalnych. Często łatwiej jest znaleźć rozwiązanie problemu, wyjście z trudnej sytuacji gdy jest nas więcej, gdy możemy wyrazić swoje zdanie. Zaangażowanie stron daje możliwości, zgodnie z znanym powiedzeniem: „co dwie głowy to nie jedna.”

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkim zaangażowanym w konsultacje społeczne stronom zaprasza do udziału w projekcie „Dolnośląska Platforma Dialogu i Konsultacji Społecznych” W ramach projektu nasz ekspert ds. konsultacji społecznych przeprowadzi szkolenia dotyczące aktywnych narzędzi i technik konsultacji społecznych oraz budowania pozytywnego postrzegania się partnerów oraz wsparcie eksperckie z zakresu prowadzenia konsultacji społecznych.

Projekt realizowany jest w oparciu o „Siedem Zasad Konsultacji”, które są częścią Kodeksu Konsultacji, opracowanego przez ekspertów społecznych i przedstawicieli Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

2014-06-17 07:13:23
Informacja

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD, zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu oławskiego do skorzystania z profesjonalnego doradztwa udzielanego w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno Doradczym dla Organizacji Pozarządowych.

Doradztwo udzielane jest zarówno w formie osobistej, jak i telefonicznej i mailowej.

Aby skorzystać z doradztwa osobistego należy wcześniej umówić się pod nr tel. 71 770 40 76 lub pod adresem mailowym: konsultacje_ngo@umwd.pl, na który również można przesyłać zapytania w formie elektronicznej.

Zapraszamy na ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław [piętro I, pok. 401]

poniedziałek 11.00-16.00
środa 8.00-13.00.

Nasz doradca może wesprzeć lokalne NGO w wielu aspektach ich działania, a w szczególności:

 1. w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, ofert, właściwej konstrukcji budżetu projektu, zarządzania projektem oraz doradzania w trakcie jego realizacji;
 2. doradzić w sprawie kwalifikalności wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i dotacji budżetu Województwa Dolnośląskiego;
 3. pomóc w zakresie prawidłowości opisywania dokumentów finansowo-księgowych oraz ich księgowania;
 4. pomóc w przygotowaniu finansowych dokumentów sprawozdawczych,
 5. doradzić przy przygotowywaniu wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji zadań publicznych, projektów;
 6. doradzić na etapie zakładania i likwidowania organizacji, prowadzenia bieżącej działalności organizacji.
 7. poinformować o możliwościach korzystania ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz ze środków publicznych.

Doradcą w Punkcie Konsultacyjnym jest pani Jolanta Kluba.
Socjolożka i ekonomistka, doktorantka Studium Doktoranckiego Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawodowo zajmuje się pracą przy realizacji projektów współfinansowanych z środków UE, z programu Młodzież w Działaniu, FIO oraz innych źródeł publicznych (m.in. projektów współfinansowanych ze środków JST) w zakresie ich rozliczania oraz ewaluacji. Z organizacjami pozarządowymi związana od 2003 roku. Współpracuje zarówno z dopiero powstałymi organizacjami, jak i tymi, które współtworzą i rozwijają polskie społeczeństwo obywatelskie już od wielu lat.
Posiada ukończone kursy: tworzenia wniosków do PO KL, zarządzania projektem, a także kursy rozliczania środków publicznych (krajowych i unijnych).
Posiada praktyczną znajomość generatorów ofert/wniosków poszczególnych programów grantowych (m.in. FIO, ASOS, system składania i obsługi wniosków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, generatory JST), programów księgowych (Rewizor GT, RAKS i LeftHand), a także programów statystycznych (służących statystycznej analizie danych): SPSS i STATISTICA.

Link do strony z informacją o PKD: http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/doradztwo-dla-ngo/

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

http://www.dolnyslask.pl

 

2014-02-20 14:43:57
Uchwała Nr XXXVI/254/2013 Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 października 2013 r.

Uchwała Nr XXXVI/254/2013 Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 października 2013 r. (187.8 KB)
w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XXXVI/254/2013 Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 października 2013 r (335.7 KB)

2013-12-05 14:48:09
ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Zarząd Powiatu w Oławie w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert w dniu 05.12.2013 r. OKZ.524.1.2013 na realizację zadań publicznych w roku 2014 powierzenia lub wspierania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wspierania z zakresu edukacji, kultury, ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy zagrożonych zwolnieniem z pracy, zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) do udziału w składzie komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

W przypadku większej liczby zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: ela.semko@starostwo.olawa.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława z dopiskiem „Komisja Konkursowa NGO 2014” w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2013 r. do godz. 12.00

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

2013-12-05 14:46:35
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu w Oławie
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, kultury, ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Powiatu Oławskiego w roku 2014.


I. RODZAJE ZADAŃ ORAZ ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA ICH REALIZACJĘ

W zakresie powierzenia lub wspierania:

1. Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 • - organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży,
 • - wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych powiatu oławskiego,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – do 100 000 zł

W zakresie wspierania:

1. Zadanie z zakresu edukacji:

 • - organizacja przedsięwzięć edukacyjnych, mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • - rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów klas III gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 • - wspieranie programów dotyczących aktywności, przedsiębiorczości, przygotowania do rynku pracy oraz samorządności dzieci i młodzieży,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – do 12 000 zł

2. Zadanie z zakresu kultury:

 • - wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej powiatu,
 • - edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży powiatu,
 • - upowszechnianie i ochrona kultury, tradycji regionalnych i dziedzictwa narodowego,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – do 15 000 zł

3. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

 • prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia,
 • podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej osób niesamodzielnych, przewlekle, nieuleczalnie i terminalnie chorych, przebywających w opiece stacjonarnej lub środowisku domowym,
 • realizacja programów promocji zdrowia psychicznego oraz organizowanie wsparcia, szczególnie środowiskowego dla osób z problemami zdrowia psychicznego,
 • realizacja programu uczenia dzieci i młodzieży radzenia sobie w sytuacjach trudnych (np. przemoc w szkole, depresja, stres i inne),

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – do 25 000 zł

4. Zadanie z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego:

 • wspieranie edukacji mieszkańców powiatu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – do 3 000 zł

5. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • rehabilitacja ruchowa,
 • poradnictwo specjalistyczne,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – do 65 000 zł

6. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

 • poradnictwo i terapia rodzinna,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – do 25 000 zł

7. Zadanie z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy:

 • objęcie poradnictwem zawodowym i szkoleniami osób z zaburzeniami psychicznymi w celu pomocy w wytyczeniu ich ścieżki zawodowej,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – do 5 000 zł

2013-12-05 13:08:56
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2012 rok

W dniu 30 listopada 2011 r. Rada Powiatu w Oławie przyjęła uchwałę Nr XIII/84/2011 w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

W programie określono finansowy i pozafinansowy charakter współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Realizacja współpracy o charakterze finansowym:

W roku 2012 ogłoszono 4 otwarte konkursy ofert w siedmiu zakresach (wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, kultury, ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób), w których złożono 29 ofert. Ostatecznie podpisano 19 umów na łączną kwotę 218 000 zł z zaplanowanych w budżecie 225 000 zł.

Wysokość środków własnych zaangażowanych w realizację zadań, na które organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie to kwota w wysokości 146 340,00 zł.

2013-03-25 11:13:31