Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Zarząd Powiatu w Oławie w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert w dniu 05.12.2013 r. OKZ.524.1.2013 na realizację zadań publicznych w roku 2014 powierzenia lub wspierania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wspierania z zakresu edukacji, kultury, ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy zagrożonych zwolnieniem z pracy, zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) do udziału w składzie komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

W przypadku większej liczby zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: ela.semko@starostwo.olawa.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława z dopiskiem „Komisja Konkursowa NGO 2014” w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2013 r. do godz. 12.00

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

2013-12-05 14:46:35
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu w Oławie
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, kultury, ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Powiatu Oławskiego w roku 2014.


I. RODZAJE ZADAŃ ORAZ ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA ICH REALIZACJĘ

W zakresie powierzenia lub wspierania:

1. Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 • - organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży,
 • - wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych powiatu oławskiego,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – do 100 000 zł

W zakresie wspierania:

1. Zadanie z zakresu edukacji:

 • - organizacja przedsięwzięć edukacyjnych, mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • - rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów klas III gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 • - wspieranie programów dotyczących aktywności, przedsiębiorczości, przygotowania do rynku pracy oraz samorządności dzieci i młodzieży,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – do 12 000 zł

2. Zadanie z zakresu kultury:

 • - wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej powiatu,
 • - edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży powiatu,
 • - upowszechnianie i ochrona kultury, tradycji regionalnych i dziedzictwa narodowego,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – do 15 000 zł

3. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

 • prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia,
 • podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej osób niesamodzielnych, przewlekle, nieuleczalnie i terminalnie chorych, przebywających w opiece stacjonarnej lub środowisku domowym,
 • realizacja programów promocji zdrowia psychicznego oraz organizowanie wsparcia, szczególnie środowiskowego dla osób z problemami zdrowia psychicznego,
 • realizacja programu uczenia dzieci i młodzieży radzenia sobie w sytuacjach trudnych (np. przemoc w szkole, depresja, stres i inne),

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – do 25 000 zł

4. Zadanie z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego:

 • wspieranie edukacji mieszkańców powiatu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – do 3 000 zł

5. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • rehabilitacja ruchowa,
 • poradnictwo specjalistyczne,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – do 65 000 zł

6. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

 • poradnictwo i terapia rodzinna,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – do 25 000 zł

7. Zadanie z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy:

 • objęcie poradnictwem zawodowym i szkoleniami osób z zaburzeniami psychicznymi w celu pomocy w wytyczeniu ich ścieżki zawodowej,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – do 5 000 zł

2013-12-05 13:08:56
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2012 rok

W dniu 30 listopada 2011 r. Rada Powiatu w Oławie przyjęła uchwałę Nr XIII/84/2011 w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

W programie określono finansowy i pozafinansowy charakter współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Realizacja współpracy o charakterze finansowym:

W roku 2012 ogłoszono 4 otwarte konkursy ofert w siedmiu zakresach (wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, kultury, ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób), w których złożono 29 ofert. Ostatecznie podpisano 19 umów na łączną kwotę 218 000 zł z zaplanowanych w budżecie 225 000 zł.

Wysokość środków własnych zaangażowanych w realizację zadań, na które organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie to kwota w wysokości 146 340,00 zł.

2013-03-25 11:13:31
Informacja

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza na Dolnośląskie Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej oraz Targi NGO, które odbędą się 26 maja 2013 r.

Dolnośląskie Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej to wydarzenie realizowane przez Halę Stulecia oraz wrocławskie organizacje pozarządowe.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, Hala Stulecia zaprasza organizacje pozarządowe do szeroko rozumianej współpracy.

Będzie to już II edycja DFOPIAS. Polega na zorganizowaniu Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych (NGO) na Pergoli oraz Forum "Współpraca trójsektorowa na rzecz rozwoju Dolnego Śląska. Projekt współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

W ciągu całego dnia na Pergoli swoją aktywność prezentuje ponad 100 organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa, grupy nieformalne itp.) działające aktywnie na terenie Dolnego Śląska. W tym dniu wszyscy mieszkańcy regionu mogą bezpłatnie korzystać z atrakcji przygotowanych na Pergoli. Wydarzenie ma charakter familijno - piknikowy, dlatego zachęcamy wszystkich do udziału i spędzenia DNIA SPOŁECZNEJ SUPER MOCY przy Hali Stulecia we Wrocławiu. Organizacje Pozarządowe oprócz stoisk wystawienniczych szykują dla odwiedzających wiele wydarzeń towarzyszących oraz niespodzianek: konkursy, warsztaty, pokazy, happeningi etc. To świetna okazja, aby poznać czym zajmują się dolnośląskie NGO, jak również możliwość nawiązania szerszej współpracy z nimi.

Więcej informacji na stronie: www.halastulecia.pl/web/10157/174

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Departament Spraw Społecznych
tel. 770-40-76  pok. nr 401
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

2013-03-20 15:43:00
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Oława, 28.01.2013 r.

OKZ.524.4.2012

Zarząd Powiatu w Oławie po przeprowadzeniu postępowania w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert wybrał do realizacji zadań Powiatu Oławskiego na rok 2013 następujące oferty w poszczególnych zakresach:

I. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 • organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży,
 • propagowanie aktywności ruchowej poprzez organizacje wycieczek rowerowych w okresie od kwietnia do września dla mieszkańców powiatu oławskiego

następujące oferty:

1. Oferta Nr 1 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oławie na zadanie pn „Organizacja mistrzostw powiatu dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wybranych dyscyplinach sportowych - kwota przyznana 32 000 zł

2. Oferta Nr 2 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oławie na zadanie pn „XIV Dolnośląskie Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi” - kwota przyznana 25 000 zł

3. Oferta Nr 4 Fundacja Akademia Talentu na zadanie pn „Organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży” - kwota przyznana 2 800 zł

4. Oferta Nr 5 Ludowy Oławski Miejsko-Gminny Klub Piłki Ręcznej „Szczypiorniak Oława” na zadanie pn „Handball Academy (całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę ręczną” - kwota przyznana 16 000 zł

5. Oferta Nr 6 Stowarzyszenie Pomocy dzieciom młodzieży i osobom niepełnosprawnym „Iskierka Nadziei” na zadanie pn „rowerem po ziemi oławskiej” - kwota przyznana 2 700 zł

6. Oferta Nr 7 Miejsko Gminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „BOKS TEAM” Oława na zadanie pn „Turnieje sportowe Boks team - spędzaj czas na sportowo” - kwota przyznana 1 500 zł

2013-01-29 14:53:08
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Oława, 18.12.2012 r.

OKZ.524.4.2012

Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, kultury, ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Powiatu Oławskiego w roku 2013.

I. RODZAJE ZADAŃ ORAZ ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA ICH REALIZACJĘ

W zakresie powierzenia lub wspierania:

1. Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 • organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży,
 • propagowanie aktywności ruchowej poprzez organizację wycieczek rowerowych w okresie od kwietnia do września dla mieszkańców powiatu oławskiego,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 80 000 zł

W zakresie wspierania:

1. Zadanie z zakresu edukacji:

 • organizacja przedsięwzięć edukacyjnych, mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • organizacja niestandardowych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu oławskiego,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 15 000 zł

2. Zadanie z zakresu kultury:

 • organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie powiatu,
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży powiatu,
 • upowszechnianie i ochrona kultury, tradycji regionalnych i dziedzictwa narodowego,

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 12 000 zł

3. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

 • edukacja w zakresie profilaktyki zdrowia,
 • wspieranie opieki hospicyjnej,
 • realizacja programu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • realizacja programu uczenia dzieci i młodzieży radzenia sobie w sytuacjach trudnych (np. przemoc w szkole, depresja, stres i inne),

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania - 25 000 zł

4. Zadanie z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego:

 • wspieranie edukacji mieszkańców powiatu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,

Łączna  przeznaczona kwota na realizację zadania - 3 000 zł

5. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • rehabilitacja ruchowa,
 • poradnictwo specjalistyczne,

Łączna  przeznaczona kwota na realizację zadania - 65 000 zł

6. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

 • poradnictwo i terapia rodzinna,

Łączna  przeznaczona kwota na realizację zadania - 25 000 zł

2012-12-19 07:37:21
Tydzień poradniczy: zakładanie organizacji

Chcesz się zaangażować społecznie, a nie wiesz jak? Wahasz się, czy założyć stowarzyszenie, fundację?

Od 17 do 21 września 2012 r. Informatorium dla organizacji pozarządowych organizuje tydzień poradniczy, w czasie którego uzyskasz odpowiedzi na te i inne pytania związane z zakładaniem i rejestracją organizacji.

Jak skorzystać z naszej pomocy?

W ramach tygodnia poradniczego możesz:

1. W godz. 10.00 - 16.00 zadać pytanie doradczyniom

 • telefonicznie 801 646 719
 • przez Skype: Informatorium_ngo
 • przez komunikator gadu gadu: numer gg 43576851

2. Przesłać pytanie mailowo na adres info@ngo.pl lub przez formularz zadawania pytań na stronie: poradnik.ngo.pl/zapytaj

3. Wziąć udział w seminarium pt. "Stowarzyszenie czy fundacja - oto jest pytanie"

Seminarium ma na celu wyjaśnić podstawowe podobieństwa i różnice pomiędzy stowarzyszeniem a fundacją. Przedstawimy także, krótko zagadnienia dotyczące zakładania i rejestracji organizacji. Mamy nadzieję, że ułatwi to podjęcie świadomej decyzji o sformalizowaniu działań społecznych.
Seminarium odbędzie się 19 września 2012 r. w godz. 12.00 - 14.30, w siedzibie Centrum Szpitalna przy ul. Szpitalnej 5/5 w Warszawie.
Zgłoszenia na seminarium można przesyłać do 18 września 2012 r. na adres info@ngo.pl
Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w seminarium jest bezpłatny. Nie zwracamy kosztów podróży.

Informatorium dla organizacji pozarządowych jest prowadzone wspólnie przez Stowarzyszenie Klon/Jawor i Federację "Centrum Szpitalna"

Zapraszamy! Ty działasz - my pomagamy!

2012-09-19 08:12:45
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informacje o przyjętym przez Radę Ministrów Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, którego celem jest poprawa jakości i zwiększania zaangażowania społecznego osób starszych oraz ogłoszeniu I edycji konkursu w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Oferty w konkursie w ramach Rządowego Programu ASOS można składać od 5 do 27 września 2012 r.

Informacje o Programie znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,7566,5876,rzadowy-program-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lata-2012-2013-przyjety.html

Informacje o I edycji konkursu otwartego w ramach Programu ASOS znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,5884,konkurs-na-najlepsze-projekty-dofinansowywane-ze-srodkow-rzadowego-programu-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lat.html

Kontakt z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej

Pani Marzena Breza  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz
Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel.: +48 22 661 12 08
fax: +48 22 661 51 03
Tel. kom. +48 608 409 647

2012-09-11 10:56:12
Informacja o spotkaniach informacyjnych dotyczących planowanego konkursu dla organizacji działających na rzecz aktywności seniorów.

 
2012-08-30 11:57:08
Dolnośląska Baza Organizacji Wolontariackich

Rada Unii Europejskiej podkreślając znaczenie wolontariatu w życiu społecznym oraz dążąc do upowszechniania wartości z nim związanych, ogłosiła rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu.

Kontynuując działania podjęte w roku poprzednim, pragniemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom wolontariuszy. W tym celu planujemy stworzyć bazę organizacji wolontariackich, dzięki której przyszli oraz obecni wolontariusze odnajdą istotne dla siebie informacje.

Celem bazy będzie udostępnienie informacji (źródła kontaktów), wszystkim współpracującym w obszarze wolontariatu - kandydatom na wolontariuszy, wolontariuszom, organizacjom skupiającym wolontariuszy oraz podmiotom korzystającym bądź zainteresowanym korzystaniem z wolontariatu.

Formularz zgłoszeniowy kierujemy do:

 • dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie funkcjonujących w obszarze wolontariatu (np. pracujących z wolontariuszami, organizujących szkolenia dla wolontariuszy),
 • podmiotów znajdujących się na terenie Dolnego Śląska, które zatrudniają wolontariuszy,
 • dolnośląskich pełnomocników gminnych i powiatowych współpracujących z organizacjami pozarządowymi,
 • dolnośląskich centrów wolontariatu.

Gromadząc i udostępniając kontakty chcemy utworzyć podstawowe narzędzie informacyjne dla osób zainteresowanych działalnością wolontariacką.

W związku z tym, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie na adres e-mail: renata.pedziwiater@umwd.pl lub na adres:

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

Do pobrania:

2012-05-16 16:53:47