Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Punkt doradczy dla organizacji pozarządowych

Punkt doradczy dla organizacji pozarządowych
Dolnośląskiej Sieci Doradztwa w ramach Mobilnego Inkubatora Organizacji Pozarządowych

Bezpłatne doradztwo specjalistyczne obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • Prawa-opiniowanie/sporządzanie umów, asysta przy czynnościach rejestrowych, zmiany ustrojowe/zastępstwo przed organami administracyjnymi/sądami (również dla osób niebędącym przedstawicielami organizacji – planującym założenie organizacji udzielane będzie doradztwo dot. zakładania organizacji);
   
 • Zarządzania finansowego-prowadzenie księgowości, sporządzanie planów finansowych, rozliczanie dotacji, ubezpieczenia społeczne/podatki;
   
 • Pozyskiwania środków na działalność organizacji-źródła finansowania, sporządzanie wniosków o dofinansowanie, zarządzanie projektem;
   
 • Zarządzania organizacją-zarządzanie zespołem, zarządzanie projektami, zdobywanie środków na działalność, organizację współpracy z administracją publiczną, projekty partnerskie;
   
 • Prowadzenia działalności zarobkowej – odpłatnej i gospodarczej (tylko dla NGO, które nie prowadzą działalności gospodarczej)

Jeden UP może skorzystać z dowolnej liczby doradztwa w ramach cyklu, ale Realizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakwalifikowania w pierwszej kolejności osób, które wcześniej nie brały udziału w doradztwie.
 

Adres PUNKTU DORADCZEGO

Gimnazjum nr 3, sala 1.11
ul. Lwowska 10
55-Oława

godziny konsultacji: wtorek 15:45-18:15

2011-07-14 13:58:52
Mobilny Inkubator Organizacji Pozarządowych

Bezpłatny program edukacyjny dla pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych i aktywnych obywateli:

dla powiatów wrocławskiego, średzkiego, oławskiego, oleśnickiego, wołowskiego.

Więcej informacji na stronie: www.sektor3.wroclaw.pl

2011-03-17 10:08:35
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu w Oławie po przeprowadzeniu postępowania konkursowego wybrał do realizacji zgłoszone w otwartym konkursie oferty na realizację zadań Powiatu Oławskiego na rok 2011 w zakresie:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 • organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży,
 • organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców powiatu

następujące oferty:

 1. Oferta nr 1 Powiatowego Zrzeszenia LZS w Oławie na zadanie pod nazwą: „Sport i rekreacja w powiecie oławskim” – przyznana kwota 20 500, 00 zł
 2. Oferta Nr 2 Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Oławie na zadanie pod nazwą: „Organizacja mistrzostw Powiatu dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wybranych dyscyplinach sportowych” – przyznana kwota 40 500,00 zł
 3. Oferta Nr 3 Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Oławie na zadanie pod nazwą: „Organizacja czasu wolnego młodzieży - Trener Osiedlowy” – przyznana kwota 30 000,00 zł
 4. Oferta Nr 4 Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Oławie na zadanie pod nazwą: „Popularyzacja turystyki rowerowej poprzez organizacje w szkołach Powiatu Oławskiego wycieczek rowerowych” – przyznana kwota 3 000 ,00 zł
 5. Oferta Nr 5 Fundacja Akademia Talentu na zadanie pod nazwą: „Organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży”- przyznana kwota 8 000,00 zł
 6. Oferta Nr 6 Stowarzyszenie Sportowe Moto-Jelcz Oldboje Oława na zadanie pod nazwą: „Puchar Starosty Oldboje 2011”– przyznana kwota 1 500,00 zł
 7. Oferta Nr 7 Klub Sportów Ekstremalnych Jelcz na zadanie pod nazwą: „Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców powiatu” w okresie od 9.09 do 11.09.2011r.– przyznana kwota 11000,00 zł
 8. Oferta Nr 8 Miejsko Gminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „BOKS TEAM” OŁAWA na zadanie pod nazwą: „Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców powiatu”- przyznana kwota 5 500,00 zł
2011-02-07 11:30:48
Ważna informacja dla organizacji pozarządowych składających oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Starostę Oławskiego na rok 2011.

UWAGA !!!

Z dniem 17 stycznia 2011r. zacznie obowiązywać Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz. U. 2011 Nr 6 poz. 25), zgodnie z którym zmianie ulegną dotychczasowe wzory ofert, umów i sprawozdań dotyczących realizacji zadania publicznego.

Organizacje pozarządowe, które biorą udział w ogłoszonym otwartym konkursie ofert  na rok 2011 obowiązane są złożyć oferty na nowym druku do dnia 21 stycznia 2011r. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Oławie.


Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń
  Do pobrania:
2011-01-12 16:21:59
Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.

Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego na wspieranie lub powierzenie, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Powiatu Oławskiego w roku 2011.


I. RODZAJE ZADAŃ ORAZ ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA ICH REALIZACJĘ

1. Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 • organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży,
 • organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców powiatu

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 120 000 zł                                                                          

2. Zadanie z zakresu kultury:

 • organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie powiatu,
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży powiatu,
 • upowszechnianie i ochrona kultury i tradycji regionalnych

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 15 000 zł

3. Zadanie z zakresu edukacji:

 • organizacja przedsięwzięć edukacyjnych, mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • organizacja niestandardowych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu (np. warsztaty interdyscyplinarne, plenery malarskie, konkursy historyczne i fotograficzne, sesje popularnonaukowe, programy profilaktyczne)

Łączna przeznaczona kwota  na realizację  zadania - 15 000 zł

4. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

 • edukacja w zakresie profilaktyki raka piersi,
 • działania wspierające i promujące zdrowy styl życia wśród mieszkańców powiatu,
 • działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania - 15 000 zł

5. Zadanie z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego:

 • wspieranie edukacji mieszkańców powiatu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania - 5 000 zł.

2010-12-23 14:41:11
Uchwała Nr LIV/273/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 października 2010r.

 Uchwała Nr LIV/273/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 października 2010r. (40.6 KB)
w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

2010-11-23 08:04:23
Wyniki konsultacji

Wyniki konsultacji
dotyczące
projektu programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011


Do dnia 12.10.2010r. do godz. 10.00 wpłynęły dwa wnioski z opiniami i uwagami dotyczącymi powyższego projektu programu.
Wnioski złożyły:

1. Stowarzyszenie „Zawsze Kobieta”
2.
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Pogotowi Opiekuńczych „Drogowskaz”

Zarząd Powiatu w Oławie na posiedzeniu w dniu 14.10.2010 r. rozpatrzył złożone wnioski i podjął następujące decyzje:
- przyjęto w rozdziale V  § 5 ust 3 pkt. 2 po słowie „wykazu” dodano „i elektronicznej bazy danych”.

Starosta Oławski
Marek Szponar
2010-10-22 07:30:22
Uchwała Nr LII/265/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 sierpnia 2010r.

 Uchwała Nr LII/265/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 sierpnia 2010r. (22.6 KB)
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego

2010-10-13 15:46:45
Informacja Starosty Oławskiego

Do wszystkich organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na rzecz mieszkańców powiatu oławskiego.

Przedkładam Państwu do konsultacji projekt programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Zapraszam organizacje pozarządowe o zapoznanie się z jego tekstem w celu zgłoszenia ewentualnych uwag, czy propozycji zmian.
Jednocześnie zaznaczam, iż program ten stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Określa on bowiem cele, zasady i formy współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz obszary zadań publicznych, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.
Z uwagi na chęć budowy dialogu obywatelskiego oraz realizację swych zadań ustawowych w ścisłej współpracy z trzecim sektorem, serdecznie zapraszam do składania uwag i propozycji do przedmiotowego projektu.

Propozycje zmian proszę składać w terminie do dnia 12.10.2010 rok do godz. 10.00 na adres:

Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, z dopiskiem: „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok” lub na e-mail: ela.semko@starostwo.olawa.pl, wypełniając poniższy formularz konsultacji.

W celu uzyskania bliższych informacji proszę o kontakt z następującymi osobami:

 • Małgorzata Łagowska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (tel. 71 301 15 49)
 • Elżbieta Semko – podinspektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (tel. 71 301 15 68).
Starosta Oławski
Marek Szponar
2003-10-29 12:43:37