Wydział Architektury i Budownictwa 

 


 

STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
55-200 Oława ul. 3 Maja 1
e-mail: architektura@starostwo.olawa.pl
Zadania wydziału

 

Wydział Architektury i Budownictwa

 • wtorki, czwartki - od 7.30 do 15.30,
 • środy - od 7.30 do 17.00,
 • piątki - od 7.30 do 14.00

Sprawy prowadzą:

Danuta Misiec - główny specjalista
pokój 302 III p. tel. 0-71-301-15-34

Marta Bigda - inspektor
pokój 304 III p. tel. 0-71-301-15-65

Marek Górny - inspektor
pokój 304 III p. tel. 0-71-301-15-65

Irmina Kowal - starszy specjalista
pokój 302 III p. tel. 0-71-301-15-34

Adam Brzuchacz - inspektor
pokój 307 III p. tel. 0-71-301-15-73

Katarzyna Żak - Podinspektor
pokój 307 III p. tel. 0-71-301-15-73 

Małgorzata Hołówka - inspektor
pokój 303 III p. tel. 0-71-301-15-31

Aleksandra Stankiewicz - Inspektor
pokój 303 III p. tel. 0-71-301-15-31

Mariusz Wigdorczyk - Naczelnik wydziału
pokój 301 III p. tel. 0-71-301-15-32

Anna Nowacka - Inspektor
pokój 307 III p. tel. 0-71-301-15-73


Wykaz spraw

 

Uwaga ! Z dniem 17 grudnia 2016 roku obowiązują nowe wzory wniosków o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. (więcej informacji na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa)

Decyzje i pozwolenia

Zgłoszenia robót budowlanych

ZaświadczeniaAktualne akty prawne

 

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-  Kodeks postępowania administracyjnego 
  (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1257 ze zm.)
 • ustawa z dnia 7 lipca  1994 r - Prawo budowlane
  (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1332 ze zm.)
 • ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  (Dz. U. z 2014r., poz. 1446 ze zm.)
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.   Prawo ochrony środowiska  
  (Dz. U. z 2016r., poz. 672 ze zm.)
 • ustawa z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
  (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm. ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
  (Dz. U z 2016r., poz. 1827 ze zm.)
 • ustawa  z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne  
  (Dz. U. z 2017r., poz. 1121 ze zm.)  
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
  (Dz. U. z 2012r., poz. 462 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórę z dnia 24 sierpnia 2016 r.
  (Dz. U. z 2016r., poz. 1493)
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych
  (t.j. Dz.U.01.156.1817 ze zm.)
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali
  (Dz. U. z 2015r., poz. 1892 ze zm.)

 


 

Liczba odwiedzin : 18951
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamil Mrówczyński
Czas wytworzenia: 2007-12-07 08:18:28
Czas publikacji: 2018-02-23 13:14:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych