Biuro Rady 

 
​ 
STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE
BIURO RADY
55-200 Oława, ul. 3 Maja 1
pok. nr 2A, budynek A,
Zadania biura

Biuro Rady prowadzi:

Magdalena Kiwak
pokój 2 parter tel. 0 71 301 15 40

Natalia Borecka
pokój 2 parter tel. 0 71 301 15 40Zasady dostępu do informacji publicznej

Prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (m.in. na sesje rady powiatu) wynika wprost z art. 61 ust. 2 Konstytucji RP, a także z art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) oraz z art. 3 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z 6 września 2002r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności oraz praw innych osób i podmiotów gospodarczych, a także ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa (art. 61 ust. 3 Konstytucji). 

Ustawa o samorządzie powiatowym stanowi, że „zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut powiatu”. Rada Powiatu w Oławie uchwałą Nr XXIX/171/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Oławskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2001r. Nr 139, poz. 1764) wprowadziła techniczno – organizacyjne zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich:

1. protokoły z obrad Rady Powiatu i jej komisji przechowuje się i udostępnia do publicznego wglądu w siedzibie Rady Powiatu,

2. udostępnianie dokumentów polega na: przedkładaniu żądanego dokumentu /dokumentów/ do wglądu i umożliwienie sporządzania notatek, odpisów i kserokopii tych dokumentów,

3. uprawnionymi do dostępu dokumentów, z wyjątkiem ich części, dotyczącej niejawnej części obrad, są wszystkie osoby zainteresowane, bez potrzeby wskazywania interesu prawnego bądź faktycznego, chcące uzyskać informacje, związane z działaniem Rady Powiatu i jej komisji,

4. wniosek o udostępnienie dokumentów można składać w zależności od jego złożoności lub obszerności, ustnie lub pisemnie. Wniosek winien być załatwiony bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego wniesienia.

5. przeglądanie w siedzibie Starostwa Powiatowego dokumentów jest bezpłatne,

6. za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów oraz ich przesyłanie zainteresowanemu, pobiera się opłatę w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty,

7. wysokość opłat, a także sposób ich uiszczenia określa Zarząd Powiatu.

Do pobrania:


 

Liczba odwiedzin : 1389
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-02-20 11:23:43
Czas publikacji: 2007-02-20 11:23:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych