Zadania Poradni 

 
Zadania Poradni 

1. Celem działania Poradni jest udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

2. Poradnia realizuje cele poprzez wykonywanie zadań i programów dotyczących:

 • wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do 7 roku życia,
 • wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
 • pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i  planowania kariery zawodowej,
 • pomocy i działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzicom,
 • pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej,
 • profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
 • pomocy dzieciom i nauczycielom w diagnozowaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron ucznia,
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

3. Pracownicy Porani realizują zadania statutowe również poza Poradnią, w środowisku rodzinnym oraz w środowisku dzieci i młodzieży.

4. Poradnia w realizacji swoich zadań statutowych współdziała z innymi poradniami, a także instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, tj.:

 • Sądem
 • Policją
 • MOPS
 • PCPR
 • placówkami służby zdrowia
 • organizacjami i stowarzyszeniami

5. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

 • diagnozę
 • konsultację
 • terapię
 • psychoedukację
 • doradztwo
 • mediacje
 • interwencje w środowisku ucznia
 • działalność informacyjną

6. Do szczegółowych zadań Poradni należy opiniowanie w sprawach:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
 • pozostawienia ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,
 • objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się,
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego,
 • udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauczania.
 

Liczba odwiedzin : 471
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2005-01-10 11:26:09
Czas publikacji: 2005-01-10 11:26:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych