Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie oławskim 

 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294) Starosta Oławski utworzył punkty, w których poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, jest udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych

 

Pierwszy punkt znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oławie, pl. Zamkowy 15 (pokój nr 13).

Pomoc prawna świadczona będzie w dni powszednie, w godzinach od 14.00 do 18.00.

Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni.


Drugi punkt
jest zlokalizowany w budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach przy ul. Witosa 41, (pokój 21).

Harmonogram przyjęć: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 8.00 do 13.00 oraz we wtorki: od godz. 13.00 do 18.00.

Punkt prowadzi Organizacja Pozarządowa. Porad prawnych udziela radca prawny.


Trzeci punkt działa w dwóch miejscach.

 Harmonogram przyjęć jest następujący:

  1. dla mieszkańców gminy Domaniów - w budynku Urzędu Gminy Domaniów, Domaniów 56, pokój nr 1a, w piątki: od godz. 09.00 do 14:00,
  1. dla mieszkańców gminy Oława - w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. św Rocha 3, pok. nr 10  – poniedziałki i wtorki od godz. 10.30 do 15.30, środy: od godz. 8.00 do 13.00 i czwartki: od godz. 8.30 do 13.30.

Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej (osoby uprawnionej) o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym

w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatna pomoc prawna przysługiwać będzie osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży stosowne oświadczenie.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje informacje w zakresie: Prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, Prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje natomiast spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust 2).

 

Liczba odwiedzin : 2274
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamil Mrówczyński
Czas wytworzenia: 2016-01-26 11:06:40
Czas publikacji: 2019-02-28 11:01:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2019-01-07