Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie oławskim 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2030) Starosta Oławski utworzył punkty, w których poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, jest udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych

 

Pierwszy punkt znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oławie, pl. Zamkowy 15 (pokój nr 13).

Pomoc prawna świadczona będzie w dni powszednie, w godzinach od 14.00 do 18.00.

Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni.


Drugi punkt
jest zlokalizowany w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jelczu - Laskowicach przy ul. Witosa 41, (pokój 21).

Harmonogram przyjęć: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 8.00 do 13.00 oraz we wtorki: od godz. 13.00 do 18.00.

Punkt prowadzi Organizacja Pozarządowa. Porad prawnych udziela radca prawny.


Trzeci punkt działa w dwóch miejscach.

 Harmonogram przyjęć jest następujący:

  1. dla mieszkańców gminy Domaniów - w budynku Urzędu Gminy Domaniów, Domaniów 56, pokój nr 1a, w piątki: od godz. 09.00 do 14:00,
  1. dla mieszkańców gminy Oława - w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. św Rocha 3, pok. nr 10  – poniedziałki i wtorki od godz. 10.30 do 15.30, środy: od godz. 8.00 do 13.00 i czwartki: od godz. 8.30 do 13.30.

Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej (osoby uprawnionej) o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym

w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatna pomoc prawna przysługiwać będzie osobie fizycznej, która:

1) nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

2) jest w ciąży,

3) jest członkiem zarządu koła gospodyń wiejskich działającego na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. poz. 2212)

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje informacje w zakresie: Prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, Prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje natomiast spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust 2).

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 

 

 

NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES

TELEFON

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

WWW

e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1.

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

 

 

 

 

 

- poradnictwo psychologiczne

 

 

 

 

ul. 3 Maja 1

55-200 Oława

 

 

 

 

 

71 303 29 71

 

poniedziałek 7.30 - 15.30

 

wtorek  7.30 - 15.30

środa  8.00 -16.00

czwartek od 7.30 - 15.30

piątek 7.30 -15.30

 

 

 

 

http://www.pcpr-olawa.pl/

 

sekretariat@pcpr-olawa.pl

 

 

 

 

 

Każdy mieszkaniec powiatu

2.

 

 

 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

 

 

 

 

-Porady prawne

-Porady psychologiczne

-Porady psychoterapeutyczne

 

 

 

 

 

Pl. Św. M.M Kolbe 4

55-200 Oława

 

 

 

 

 

71 740 00 49

Duszpasterz

IV poniedziałek m-ca 15.00-16.00

Prawnik

poniedziałek 16.00-20.00

Doradca życia rodzinnego I, III wtorek m-ca 16.30-17.30

Psycholog IV środa m-ca 10.00-18.00

Psycholog

czwartek 10.00-18.00

Psycholog

czwartek 10.00-18.00

 

 

 

 

 

 

 

Każdy mieszkaniec powiatu

PSYCHOLOGICZNE

3.

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

 

opieka :

-rehabilitantów,

-pedagogów,

-psychologów,

-logopedów

 

 

 

 

pl. Zamkowy 18,

 55-200 Oława

 

 

 

71 313 22 39

 

poniedz. - czwartek
7.15 – 15.15

piątek
7.00 - 15.00

 

 

 

www.poradnia.olawa.pl

 

 

 

Każdy mieszkaniec powiatu

4.

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

 

 

Konsultacje

- psychologiczne,

- pedagogiczne

-logopedyczne

 

 

Al. Młodych 1 oraz punkt przy ul. Bożka 13,

 

55-220

Jelcz-Laskowice

 

 

 

 

71 318 13 97

 

poniedz. -czwartek:

 800 – 1600

 

 

piątek:

 800 – 1500

 

www.pppjelczlaskowice.pl

 

ppp.jelczlaskowice@neostrada.pl

 

 

 

Każdy mieszkaniec powiatu

5.

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

(zlecenie NFZ)

 

 

Kryzysy

-psychiczne,

-stany depresyjne,

-myśli samobójcze

 

 

 

Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa

 

 

800 70 2222

bezpłatna infolinia

 

 

 

24  godz. przez

7 dni w tygodniu

 

 

 

www.liniawsparcia.pl

 

porady@liniawsparcia.pl

 

 

 

Dla osób  będących

w kryzysie

psychicznym

 

 

 

 

 

PEDAGOGICZNE

6.

 

 

 

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

 

 

 

 

Opieka:

-pedagogów,

-psychologów,

-logopedów

 

 

 

 

 

pl. Zamkowy 18,

55-200 Oława

 

 

 

 

 

71 318 13 97

 

 

 

poniedz. – czwartek


7.15 – 15.15


 

 

 

 

http://www.poradnia.olawa.pl/

 

 

 

Każdy mieszkaniec powiatu

-konsultacje  pedagogiczne i logopedyczne,

-konsultacje dotyczące decyzji o rozpoczęciu edukacji szkolnej dzieci,

-diagnoza poziomu dojrzałości szkolnej i informacje o metodach wspierania i rozwijania potencjału

 

 

Al. Młodych 1 oraz punkt przy ul. Bożka 13,

55-220

Jelcz-Laskowice

 

 

 

 

71 318 13 97

 

 

poniedz.- czwartek

800 – 1600

 

Piątek:

800 – 1500

 

 

 

http://pppjelczlaskowice.pl/wordpress/

 

ppp.jelczlaskowice@neostrada.pl

 

 

 

Każdy mieszkaniec powiatu

POMOC SPOŁECZNA

7.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

 

 

 

Poradnictwo psychologiczne

 

 

 

 

ul. 3 Maja 1

55-200 Oława

 

 

 

 

 

71 303 29 71

 

poniedziałek 7.30-  15.30

 

wtorek  7.30 15.30

środa  8.00 -16.00

czwartek od 7.30- 15.30

piątek 7.30 -15.30

 

 

 

http://www.pcpr-olawa.pl/

 

sekretariat@pcpr-olawa.pl

 

 

 

 

 

Każdy mieszkaniec powiatu

8.

 

 

Dom Pomocy Społecznej

 

zapewnienie całodobowej opieki,

zaspakajanie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących standardów,  organizowanie terapii zajęciowej w pracowni terapii

 

 

 

 

 

 

ul. Lwowska 6,

55-200 Oława

 

 

 

 

71 313 01 10

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dps.olawa.pl/

 

sekretariat@dps.olawa.pl

 

 

 

  ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

 

9.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 w Gminie Oława

 

 

 

Konsultacje dla osób nadużywających

 i uzależnionych

od alkoholu

 

 

 

 

ul. Św. Rocha 3

55-200 Oława

 

 

 

 

 

71 301 10 23

 

 

 

 

Wtorek , czwartek

 

12.00-16.00

 

 

 

 

 

www.bip.gminaolawa.pl

 

 

 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Gminie Miejskiej Oława

 

 

 

Konsultacje dla osób nadużywających

 i uzależnionych

 od alkoholu

 

 

ul. Młyńska 12 a

 

 

71 313 25 17

 

 

 

 

Piątek

 

 15.30 - 17.00

 

www.um.olawa.pl

 profilaktyka@um.olawa.pl

 

10

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Gminie Jelcz Laskowice

 

 

 

Konsultacje dla osób nadużywających

 i uzależnionych

od alkoholu

 

 

 

ul. Wincentego Witosa 24
55-220

Jelcz-Laskowice

 

 

 

71 381 71 00

 

 

 

 

www.jelcz-laskowice.pl

 

 

 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Gminie Domaniów

 

 

 

Konsultacje dla osób nadużywających

 i uzależnionych

od alkoholu

 

 

 

Domaniów 56,

55-216 Domaniów

 

 

 

71 382 81 24

 

 

 

 

www.domaniow.naszops.pl

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

11

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy

 w rodzinie w gminie  Miejskiej Oława

 

pomoc w sprawach socjalnych, bytowych, prawnych i psychologicznych, udzielanie  informacji na temat instytucji lokalnych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.

 

 

 

ul. 3 Maja 18g/u

55-200 Oława

 

 

 

 

71 726 36 46

 

poniedziałek

15.00 - 18.00


czwartek

16.00 - 19.00

 

 

 

 

 

www.mopsolawa.pl

 

Dla osób doświadczających  przemocy domowej

12

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy

w rodzinie w gminie Jelcz Laskowice

pomoc w sprawach socjalnych, bytowych, prawnych i psychologicznych, udzielanie  informacji na temat instytucji lokalnych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.

 

 

ul. Witosa 41
55-220

Jelcz-Laskowice

 

 

 

71 318 15 12

 

 

Każda  4-ta środa miesiąca

w godzinach od 12.00 do 14.00

 

 

 

www.jelcz-laskowice.mgops.info.pl

 

Dla osób doświadczających  przemocy domowej

13

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy

w rodzinie w gminie Domaniów

 

pomoc w sprawach socjalnych, bytowych, prawnych i psychologicznych, udzielanie  informacji na temat instytucji lokalnych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.

 

 

Domaniów 56,

55-216 Domaniów

 

 

 

71 382 81 33

 

 

 

 

www.domaniow.naszops.pl

 

Dla osób doświadczających  przemocy domowej

14

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy

w rodzinie w gminie Oława

pomoc w sprawach socjalnych, bytowych, prawnych i psychologicznych, udzielanie  informacji na temat instytucji lokalnych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy

 

św. Rocha 3

55-200 Oława,

 

 

 

 

71 381 22 58

 

 

www.gops.olawa.pl

 

gopsolawa@poczta.onet.pl

 

Dla osób doświadczających  przemocy domowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy

w Rodzinie „ Niebieska linia”

- wsparcie

- pomoc psychologiczna,

- informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

 

800 120 002

 

Bezpłatna infolinia

 

pn. – sob.

godz. 08.00–22.00

ndz. i święta

godz. 08.00–16.00

 

 

www.niebieskalinia.info

 

biuro@niebieskalinia

 

 

Dla osób doświadczających  przemocy domowej

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

16

 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Gmina Oława

 

 

monitorowanie bezpieczeństwa

 

 

 

 

Pl. Marszałka

 J. Piłsudskiego 28
55-200 Oława

 

 

 

 

 

71 313 30 44

 

poniedziałek, wtorek  7.30 - 15.30
środa 7.30 - 16.00
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.00

 

www.GminaOlawa.pl

sekretariat@gminaolawa.pl

 

 

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

 

17

 

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego

w Oławie

 

monitorowanie bezpieczeństwa

 

 

 

Plac Zamkowy 15

55-200 Oława

 

 

 

71 303-55-01

 

pn., wt., czw., pt. 7:30-15:30

 

środa

7:30 - 17:00

 

 

 

 

www.um.olawa.pl

 

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

18

 

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

 

 

 

monitorowanie bezpieczeństwa

 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

 


22  361 69 00

 

22 785 700 177

 

 

 

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

 

 

 

www.rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

 

poczta@rcb.gov.pl

 

dyzurny@rcb.gov.pl

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

 

19

 

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy  w Oławie

 

 

 

 

 

 

 

3 Maja 1

55-200 Oława

 

 

 

 

 

 

71 313 96 52

 

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - Piątek 

7:00 – 15:00

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek - Piątek 

 8:00 –10:45 ;

11:00 -14:00

 

 

 

 

 

www.olawa.praca.gov.pl

 

sekretariat@pup-olawa.pl

 

 

 

zarejestrowani

-poszukujący pracy

- pracodawcy

20

 

 

Powiatowy Urząd Pracy filia w Jelczu Laskowicach

 

 

 

 

 

ul. Witosa 41

55-220 Jelcz Laskowice

 

 

 

 

71 726 22 16

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - Piątek 

7:00 – 15:00

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek - Piątek 

 8:00 –10:45 ;

11:00 -14:00

 

 

 

 

 

 

zarejestrowani

-poszukujący pracy

- pracodawcy

21

 

Wojewódzki Urząd Pracy

 

 

 

al. Armii Krajowej 54

50-541 Wrocław

 

 

 

 

71 39 74 200

 

 

 

Poniedziałek-piątek

7.30- 15.30

 

 

www.bip.dwup.pl

 

 

zarejestrowani

-poszukujący pracy

- pracodawcy

22

 

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia

 

Pod tym numerem udzielane są

informacje o usługach urzędów pracy.

 

ul. Ciepła 20

15-472 Białystok.

 

19 524

(z Polski)

+48 22 19524

(z zagranicy)

 

 

pn.- pt.

 08.00-18.00

 

 

www.zielonalinia.gov.pl

 

biuro@zielonalinia.gov.pl

- zarejestrowani

-poszukujący pracy

- pracodawcy

 

 

 


Liczba odwiedzin : 2138
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamil Mrówczyński
Czas wytworzenia: 2016-01-26 11:06:40
Czas publikacji: 2019-01-22 14:59:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2019-01-07