Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie oławskim 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Starosta Oławski utworzył punkty, w których poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, jest udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych

Pierwszy punkt znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oławie, pl. Zamkowy 15 (pokój nr 13). Pomoc prawna świadczona będzie w dni powszednie, w godzinach od 14.00 do 18.00. Porad prawnych udzielają adwokaci.

Drugi punkt jest zlokalizowany w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach przy ul. Witosa 24, (sala USC). Harmonogram przyjęć: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 8.00 do 13.00 oraz we wtorki: od godz. 15.00 do 19.00. Punkt prowadzi Organizacja Pozarządowa. Porad prawnych udziela radca prawny.

Trzeci punkt działa w dwóch miejscach. Porad prawnych udzielają radcy prawni. Harmonogram przyjęć jest następujący:

 1. dla mieszkańców gminy Domaniów - w budynku Urzędu Gminy Domaniów, Domaniów 56, pokój nr 1a, w piątki: od godz. 10.00 do 14.00,
 2. dla mieszkańców gminy Oława - w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. św Rocha 3, pok. nr 10  – poniedziałki i wtorki od godz. 11.30 do 15.30, środy: od godz. 8.00 do 12.00 i czwartki: od godz. 8.30 do 12.30.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, że dana sprawa znajduje się na etapie przed sądowym, a w przypadku spraw karnych – nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze,
 4. pomoc w sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowo - administracyjne,
 5. pomoc w sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym (art. 3 ust 1).

Nieodpłatna pomoc prawna przysługiwać będzie osobie fizycznej, która:

 1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
 2. posiada Kartę Dużej Rodziny;
 3. uzyskała zaświadczenie przewidziane w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. nie ukończyła 26 lat albo która ukończyła 65 lat;
 6. w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
 7. jest w ciąży

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje informacje w zakresie: Prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, Prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje natomiast spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust 2).

Zachęcamy osoby uprawnione do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach określonych wyżej wymienioną ustawą.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (kliknij).


Wzór tablicy, wywieszonej przed poszczególnymi punktami nieodpłatnej pomocy prawnej

Wzór tablicy

 


Liczba odwiedzin : 1980
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2016-01-26 11:06:40
Czas publikacji: 2018-01-02 10:34:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych