Biuro bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego 

 
 

Zbigniew Golemo
Główny Specjalista
pok. 407
tel. 0 71 301 15 52

Monika Barabasz
pok. 407
tel. 0 71 301 15 52


Dog podstawowych zadań biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego należą następujące sprawy:
 

1. określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom na administrowanym obszarze,

2. zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, współpraca z gminnymi centrami zarządzania kryzysowego,

3. dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego,

4. koordynowanie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji samorządowej w przypadku klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń,

5. opracowywanie i aktualizowanie powiatowego planu reagowania kryzysowego, opiniowanie gminnych planów reagowania kryzysowego,

6. wykonywanie pozostałych zadań wynikających z przepisów ustaw: o zarządzaniu kryzysowym i o stanie klęski żywiołowej,

7. prowadzenie spraw związanych z planowaniem oraz koordynowaniem przez starostę działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

8. realizowanie programów wynikających z polityki województwa w zakresie obrony cywilnej,

9. opracowywanie planu obrony cywilnej powiatu,

10. koordynowanie przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie powiatu, w zakresie przygotowania zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

11. organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,

12. opracowywanie założeń akcji kurierskiej w powiecie i nadzór nad ich realizacją,

13. przygotowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,

14. tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych wykonywanych w powiecie oraz koordynowanie planowania i realizacji tych zadań w zakresie ustalonym przepisami,

15. opracowywanie i aktualizowanie planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia

bezpieczeństwa państwa i wojny ; nadzór nad opracowywaniem takich planów w gminach, na które nałożono zadania obronne,

16. planowanie rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej dla potrzeb zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych,

17. organizowanie i utrzymywanie w stałej gotowości do działania systemu łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego, obronnych i kierowania obroną cywilną, nadzór nad uruchamianiem tego systemu w powiecie i gminach,

18. prowadzenie powiatowej bazy danych sprzętu i materiałów służących zarządzaniu kryzysowemu, obronie cywilnej i sprawom obronnym,

19. prowadzenie dokumentacji Administratora Danych Osobowych

 

Podstawę prawną do podejmowania decyzji w zakresie zarządzania kryzysowego stanowią akty prawne:

 • ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym,

 • ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej,

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2002r. o stanie wyjątkowym,

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 2002r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,

 • ustawa z dnia 22 listopada 2002r. o wyrównaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela,

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu,

 • rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,

 • ustawa z dnia 4 września 1997r. o działach administracji rządowej,

 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie,

 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa,

 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym,

 • ustaw z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

 • ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej,

 • ustaw z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji,

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,

 • ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe,

 • ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne,

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

 • ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych,

 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,

 • Dekret z dnia 23 kwietnia 1953r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych,

 • ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o Powszechnym Obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Liczba odwiedzin : 2278
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamil Mrówczyński
Czas wytworzenia: 2007-07-04 11:06:34
Czas publikacji: 2019-01-28 07:47:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2018-11-20