Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu 

 
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji – II piętro, pokój 214
tel. 71 301 15 20
tel. 71 301 15 37

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o rejestrację pojazdu,
  2. dowód własności pojazdu,
  3. karta pojazdu,
  4. świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane,
  5. oświadczenie producenta / importera o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów lub stosowny wpis w fakturze VAT,
  6. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży / importera, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju,
  7. dokument odprawy celnej przywozowej lub adnotacja na fakturze o dokonaniu odprawy celnej w przypadku pojazdu wyprodukowanego w kraju spoza UE.

Dokumenty do wglądu:

dowód osobisty

Opłaty:

13,50 zł pozwolenie czasowe
54,00 zł dowód rejestracyjny
18,50 zł nalepka kontrolna
12,50 zł komplet znaków legalizacyjnych

Opłata za tablice rejestracyjne:

80,00 zł samochodowe
40,00 zł motocyklowe / na ciągnik rolniczy / na przyczepę
30,00 zł motorowerowe
1 000,00 zł oplata za tablice indywidualne 500,00 zł / 1 szt.
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego (A)
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego (B)
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych (C)
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej (D)

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas załatwienia sprawy to ok. 30 min

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oławskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek o rejestrację może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo od każdego pozostałego współwłaściciela.

W przypadku wniosku o wydanie tablic indywidualnych właściciel składa podanie o wydanie tablic (tablicy) indywidualnych, wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz, skrót lub określenie w języku polskim, nie zawierający treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Organ rejestrujący wydaje tablice indywidualne po sprawdzeniu w ewidencji tablic (tablicy) indywidualnych, wydanych na obszarze województwa, że identyczne tablice (tablica) nie zostały wydane dla innego pojazdu zarejestrowanego na terenie województwa.

Organ rejestrujący, właściwy dla miejsca rejestracji pojazdu, na wniosek właściciela, wydaje do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, dodatkową tablicę rejestracyjną, o tym samym numerze rejestracyjnym co numer rejestracyjny tego pojazdu.

W tym przypadku wymagane są następujące dokumenty:

1. wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej,
2. dowód rejestracyjny pojazdu.

Opłaty za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej:

40,00 zł tablica samochodowa
12,50 zł komplet znaków legalizacyjnych
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej (C)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych z dnia 11 grudnia 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

Do pobrania:

 

Załączniki

Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację albo wyrejestrowanie pojazdu.pdf

Data: 2018-10-16 10:43:01 Rozmiar: 151.23k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2360
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-12-07 09:45:29
Czas publikacji: 2018-10-16 10:43:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2018-10-01