IZP.272.35.2018 - Zakup miejsc na studiach podyplomowych i kursach dla nauczyciela w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-272/17 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne

 

Zakup miejsc na studiach podyplomowych i kursach dla nauczyciela w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-272/17

 ( nazwa zamówienia)

 

Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup miejsc na studiach podyplomowych i kursach dla nauczyciela zawodu ze szkół ponadpodstawowych  Powiatu Oławskiego, w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia 2”. Przedmiot zamówienia podzielono na 5 części, zwanych dalej zadaniami:

Zadanie nr 1 - studia podyplomowe z zakresu „Profesjonalna sprzedaż i zarządzanie sprzedażą” dla nauczyciela z ZSP nr 2 w Oławie.

Przedmiot zamówienia winien przygotować nauczyciela do samodzielnego koordynowania modeli sprzedaży z systemami motywacyjnymi oraz przygotować do zarządzania cyklem życia klienta. Przedmiot zamówienia winien składać się z zajęć praktycznych, warsztatów i wykładów, kształtujących właściwe relacje zarówno w firmie między szefem działu sprzedaży i jego pracownikami, jak i między pracownikami a klientami. Studia winne rozwijać kompetencje sprzedażowe, umiejętności budowania zespołu sprzedażowego, realizacji założonych celów sprzedażowych i ich raportowania oraz zdobycie umiejętności negocjacyjnych.

Zadanie nr 2 - studia podyplomowe z zakresu „Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw” dla nauczyciela z ZSP 2 w Oławie.

Przedmiot zamówienia winien pogłębiać wiedzę nauczyciela z zakresu istoty i znaczenia koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw dla uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynkach Europy i rynku globalnym. Ponadto winien przekazać i pogłębiać wiedzę i umiejętności w obszarze analizy, planowania, konfigurowania, integracji, koordynacji i kontroli łańcuchów dostaw, w tym wykorzystania tradycyjnych i nowoczesnych rozwiązań zarządczych (koncepcji, metod, narzędzi) w celu poprawy skuteczności i efektywności zarządzania łańcuchami dostaw, a także pogłębiać wiedzę i umiejętności z zakresu praktycznych i teoretycznych aspektów zarządzania zasobami materialnymi i niematerialnymi w łańcuchu dostaw oraz doboru i doskonalenia infrastruktury technicznej i informatycznej łańcuchów dostaw, przy jednoczesnym propagowaniu idei współpracy w tym zakresie, opartej na partnerstwie.

Zadanie nr 3 - studia podyplomowe z zakresu „Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i foto-poligraficznych” dla nauczyciela z CKZiU w Oławie.

Przedmiot zamówienia winien pozwalać na zdobycie przez nauczyciela wiedzy i umiejętności z zakresu grafiki komputerowej, multimediów i fotografii w projektowaniu tradycyjnych i nowoczesnych przekazów informacyjnych i reklamowych. Winien kształcić specjalistów zajmujących się tworzeniem projektów graficznych i wizualizacji multimedialnych.

Zadanie nr 4 – 10 kursów/szkoleń on-line z zakresu nowego podejścia do samodyscypliny uczniów, tworzenia komiksów i e-booków oraz stosowania narzędzi coachingowych w pracy z grupą.

Przedmiot zamówienia winien przekazać uczestnikom wiedzę w jaki sposób dobierać treści do swoich materiałów, w tym jak zrobić własny komiks lub e-book. Winien nauczyć uczestników jak opracować innowacyjne i oryginalne materiały, w celu ich druku i rozpowszechnienia wśród klientów lub przesyłania emailem. Przedmiot zamówienia winien również pomóc uczestnikom w rozpoznaniu podstawowych różnic w postrzeganiu świata i pracy przez przedstawicieli różnych pokoleń oraz różnic w preferowanych kanałach komunikacji. Winien uczyć konstruować atrakcyjną ofertę dla przedstawicieli wybranej grupy docelowej.

Zadanie nr 5 – kurs/szkolenie z zakresu „Projektowanie gier komputerowych w silniku Unity3D” dla nauczyciela z ZSP nr 2 w Oławie.

Przedmiot zamówienia winien pozwolić uczestnikom zdobyć ogólną wiedzę pozwalającą na swobodne posługiwanie się silnikiem Unity 5, tworzenie wirtualnej scenerii, elementów rozgrywki oraz ergonomicznych interfejsów użytkownika. Winien być ukierunkowany na szybkie oraz przystępne przyswojenie całego wachlarza możliwości jaki oferuje środowisko Unity 5.

Uczestnik powinien zdobyć umiejętności pozwalające na samodzielne tworzenie gier 2d i 3d, a także interaktywnych aplikacji w środowisku trójwymiarowym.

Nazwa i kody zgodne ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

80300000-7 usługi szkolnictwa wyższego

80430000-7 usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

80500000-9 usługi szkoleniow

Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 1. Dla Zadań 1 – 3: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do organizacji studiów podyplomowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) – Wykonawca winien załączyć do oferty kopię odpowiednich uprawnień.
 2. Dla zadań 4 – 5: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy prowadzą jako główną/podstawową działalność szkoleniową i doradczą, świadczącą usługi w zakresie IT
 3. Dla zadań 1 – 5: Wykonawca winien załączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

3.      Kryteria oceny oferty: Cena - 100 %

4.      Termin wykonania zamówienia: 02.11.2018  do 28.08.2020.

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

 1. w formie pisemnej, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława
 2. w formie elektronicznej: zamowienia@starostwo.olawa.pl

      w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.11.2018 r., do godziny 13.00;

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2018 r., o godzinie 14.00 w Starostwie Powiatowym w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława sala 12

 1. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
  1. Dla Zadań 1 – 3 Wykonawca winien załączyć do oferty kopię odpowiednich uprawnień.
  2. Dla Zadań 4 – 5 Wykonawca winien załączyć do oferty zaświadczenie z odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej (CEIDG, KRS)
  3. Dla Zadań 1 – 5 Wykonawca winien załączyć do oferty oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia
 2. Złożona oferta przez Wykonawcę stanowić będzie oświadczenie woli do wykonania przedmiotowego zamówienia na warunkach w niej zawartych.
 3. Zamawiający może unieważnić prowadzone przez siebie postepowanie bez podania wykonawcom przyczyn.
 4. Płatnikiem faktur wystawianych przez Wykonawców będzie Powiat Oławski.
 

Załączniki

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

Data: 2018-11-06 10:34:10 Rozmiar: 272.04k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie - Baza konkurencyjności.pdf

Data: 2018-10-26 09:30:33 Rozmiar: 1.25M Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu.docx

Data: 2018-10-26 09:30:33 Rozmiar: 63.9k Format: .docx Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-10-26 09:30:33 Rozmiar: 420.29k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2715
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Petrykiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Petrykiewicz
Czas wytworzenia: 2018-10-26 09:30:32
Czas publikacji: 2018-11-06 10:34:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2018-10-26 00:00:00