Przyjmowanie 

 
  

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania (w tym przypadku brane jest pod uwagę miejsce pobytu osoby a nie miejsce zameldowania). Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej u osoby zainteresowanej przeprowadza w ciągu 14 dni wywiad środowiskowy oraz zbiera niezbędną dokumentację.
Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do Domu Pomocy Społecznej.
Decyzję o umieszczeniu w tut. DPS wydaje Starosta Powiatu Oławskiego.
W razie niemożności umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej z powodu braku miejsc powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie. Dyrektor Domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się o terminie przyjęcia do Domu.
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ustala starosta i jest on ogłoszony w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej są w kolejności:

Opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszą:

  1. mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70% swego dochodu,
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 - ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz U Nr 64 poz. 593),
  3. gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby o których mowa w pkt. 1 i 2.


Koszt miesięczny takiego pobytu wynika z ustalonego na dany rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu.

 

Liczba odwiedzin : 669
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2004-12-10 11:21:13
Czas publikacji: 2004-12-10 11:21:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych