Ustanawianie stref ochronych ujęć wody 

 
  

Starosta ustanawia strefę ochronną ujęcia wód obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej.
Ustanowienie stref następuje na wniosek i koszt właściciela ujęcia.
Jeżeli ujęcie wody wymaga wyznaczenia dodatkowo terenu ochrony pośredniej, strefę ochronną ujęcia (bezpośrednią i pośrednią) ustanawia w drodze rozporządzenia Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

1. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy.

Agnieszka Truskawiecka – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska.

2. Rozstrzygnięcie administracyjne (sposób załatwienia sprawy).

Decyzja ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej ujęcia.

3. Podstawa prawna rozstrzygnięcia administracyjnego.

art. 58 ust. 5 w związku z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

4. Wymogi formalne i materialnoprawne.

1) wniosek właściciela ujęcia wody, zawierający:
a) uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochronnej,
b) propozycje granic strefy wraz z planem sytuacyjnym,
c) charakterystykę techniczną ujęcia wody,
2) załączniki:
a) dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych, wraz z informacją o jej przyjęciu przez właściwy organ administracji geologicznej,
3) upoważnienie inwestora w przypadku występowania w jego imieniu przez inne osoby,
4) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej..

5. Opłata skarbowe za załatwienie sprawy.

1) 10 zł za wydanie decyzji,
2) 17 zł za składane pełnomocnictwo albo upoważnieni
Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Oławie lub na właściwy rachunek bankowy tego organu podatkowego.

6. Termin załatwienia sprawy.

Zgodnie z art. 35 kpa, lecz nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

7. Tryb odwoławczy.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. 

Liczba odwiedzin : 1234
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-11-20 12:32:10
Czas publikacji: 2007-11-20 12:32:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych