Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w transporcie krajowym 

 
 

Wymagane dokumenty:

wniosek o wydanie zezwolenia

Załączniki:

 • informację określającą grupę osób, która będzie korzystać z przewozów
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czas odjazdów i przyjazdów, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędną do wykonywania codziennych przewozów
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną oraz potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi
 • kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji

Do wglądu:

oryginały dokumentów załączonych do podania w kopii
dokument tożsamości wnioskodawcy

Opłaty:

opłata za wydanie zezwolenia jest uzależniona od obszaru prowadzenia działalności i okresu ważności zezwolenia i zawiera się w przedziale od 125,00 do 275,00 zł. ( w obszarze powiatu )

Termin i sposób załatwienia:

Wydział wydaje zezwolenie w ciągu 30 dni od daty złożenia podania

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie odmownej.

Uwagi:

 • Przewóz regularny specjalny jest niepublicznym przewozem regularnym określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób (np.: przewozem pracowników do pracy, uczniów do szkoły)
 • Zezwolenia udziela się na czas nie dłuższy niż 5 lat
 • Zezwolenie wydaje w zależności od zasięgu przewozów i siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy
  - wójt, burmistrz lub prezydent miasta - na obszar gminy,
  - starosta - na obszar wykraczający poza granice jednej gminy,
  - marszałka województwa właściwego dla siedziby przedsiębiorcy - na obszar wykraczający poza granice jednego powiatu,
  - Prezydenta m.st. Warszawy - na obszar m. st. Warszawy
  - burmistrz lub prezydent miasta - na wykonywanie przewozów a liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej
  - burmistrz albo prezydent miasta będącego siedzibą związku międzygminnego - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gmin, które utworzyły związek międzygminny
  - marszałek województwa - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu, jednakże nie wykraczających poza obszar województwa
  - marszałek województwa właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy - jeżeli linia komunikacyjnego wykracza poza obszar co najmniej jednego województwa

Podstawa prawna:

Art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

Do pobrania:

 

Liczba odwiedzin : 746
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-01-29 08:21:25
Czas publikacji: 2016-12-16 09:53:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych