Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 

 
 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek,
 • dowód wniesienia opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Miejsce załatwienia spraw:

Wydział Komunikacji
Starostwo Powiatowe w Oławie
55 – 200  Oława
ul.3 Maja 1  

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia.

Opłaty:

 • 500 zł – opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia Kierowców. Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Oławie, lub na konto Starostwa Powiatowego w Oławie Nr 59 9585 0007 0010 0018 0542 8089.

Dodatkowe informacje:

Warunki, jakie musi spełniać przedsiębiorca składający wniosek o wpis do rejestru:

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:

 • posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:
 • salę wykładową,
 • pomieszczenie biurowe,
 • plac manewrowy oraz
 • pojazd przeznaczony do nauki jazdy,
 • zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego  uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania,
 • posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 327)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2016 r. poz. 280)

Do pobrania:

 

WYKAZ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU OŁAWSKIEGO

 

L.p.

Numer zezwolenia

Nazwa przedsiębiorcy

Adres biura/

Telefon

Szkolenie w zakresie

 prawa jazdy kategorii:

1.

00080215

Ośrodek Kształcenia Kierowców

Stanisław Górski

Ul. Gałczyńskiego 2

55-200 Oława

Tel. 071 313 42 10

       0661212275

 

B

2.

00140215

„SAREL BIS” S.C. Sabik Ryszard, Sabik Grzegorz, Polakowska Monika

 

Zawieszona działalność

Ul. Oławska 194

55-220 Jelcz-Laskowice

A, B, T, D, CE, DE

3.

00200215

Ośrodek Szkolenia Kierowców

AUTO MOTO NAUKA

Iwona Musztyfaga

Ul. 3 Maja 4N

55-200 Oława

 

Ul.  Franciszka Żwirki 16

55-220 Jelcz-Laskowice

 

Tel. 071 318 11 13

       071 303 75 44

A, B

4.

00270215

PERFECT Leszek Niepsujewicz

Ul. Bolesława Chrobrego 20C/II

55-200 Oława

Tel. 0511 600 606

 

A1, A2, A, B

5.

00340215

 

OSK „LIDER”

Krystian Rzepecki

 

Ul. 3 Maja 16

55-200 Oława

Tel. 0600 100 335

 

A1, A2, A, B

6.

00360215

Ośrodek Szkolenia Kursowego

Tomasz Kolendowski

Ul. 11 Listopada

55-200 Oława

Tel. 0507484466

B

7.

00380215

Ośrodek Oświaty Pozaszkolnej Nauka Jazdy Rokicki Marek

 

Ul. Rynek 25

55-200 Oława

Tel. 504 911 879

A2, A, B

8.

00390215

Nauka Jazdy REWELKA Magdalena Gajewska

Ul. Kutrowskiego 19A

55-200 Oława

Tel. 510 336 733

B

9.

00400215

KAR-KLUB Iwona Wlazło

Ul. Oławska 18

55-220 Jelcz-Laskowice

Ul. 3 Maja 4

55-200 Oława

Tel. 781 788 770

AM, A1, A2, A, B, BE, T

10.

00410215

KAR KLUB Aleksandra Szczerba

Ul. Oławska 18

55-220 Jelcz-Laskowice

Tel. 600 717 151

B

 

Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w ośrodkach wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez Starostę Oławskiego za 2017 r. w raz z liczbą zgłoszonych skarg.

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978  z późn. zm.) Starosta podaje do publicznej wiadomości wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców prowadzonych na terenie powiatu Oławskiego. Dane statystyczne zostały opracowane w oparciu o informacje przekazywane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Przedstawiona analiza zdawalności nie stanowi rankingu ośrodków szkolenia kierowców.

Ponadto informuję, iż w 2017 roku nie wniesiono skarg na ośrodki szkolenia kierowców.

 

 

Liczba odwiedzin : 2371
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamil Mrówczyński
Czas wytworzenia: 2013-10-29 09:57:43
Czas publikacji: 2019-02-27 16:21:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2018-10-10