Usuwanie pojazdów z dróg i umieszczanie na parkingu strzeżonym lub odstąpienie od usunięcia. 

 
 

W związku z usunięciem pojazdu z drogi i umieszczeniem go na parkingu strzeżonym lub odstąpieniem od usunięcia w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,  właściciel pojazdu lub osoba uprawniona winni:

1) udać się na parking strzeżony prowadzony przez „AUTO-MATUNIN” Sp. z o.o. z/s ul. Wrocławska 23, 55-220 Jelcz-Laskowice, w celu naliczenia i uiszczenia opłaty na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Oławie;

2) po uiszczeniu należnej opłaty udać się do uprawnionego podmiotu (Policja, Straż Miejska, itd.) wydającego dyspozycję usunięcia pojazdu w celu uzyskania zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu.

Zezwolenie na odbiór pojazdu nie jest wymagane gdy:

a) pojazd został usunięty, a kierowała nim osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b) kierowała nim osoba nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,

c) stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

 

UWAGA :

  • Wpłaty można dokonać w godzinach pracy Starostwa w tamtejszej kasie bądź na rachunek bankowy Starostwa z wpisem: Opłata komunikacyjna za usunięcie i parkowanie pojazdu.    Nr konta:  59 9585 0007 0010 0018 0542 8089 Bank Spółdzielczy w Oławie.
    W przypadku dokonywania opłaty za pomocą przelewu, informację o wysokości należnej opłaty, można uzyskać u właściciela parkingu. Podstawę naliczenia stanowi Uchwała Rady Powiatu Nr II/12/2018 z dnia 28 listopada 2018 r.
  • W przypadku nie odebrania pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, Starosta Oławski wystąpi z wnioskiem do sądu o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu.
  • W przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym) właściciel lub użytkownik pojazdu zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia,  pokryć powstałe koszty, zgodnie z paragrafem 2 w/w Uchwały Rady Powiatu. W tym celu należy się zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Oławie, pokój 212.
  • Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu
  • Należności te wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 Dodatkowe informacje :

Starostwo Powiatowe w Oławie
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława

Godziny pracy urzędu:

Pn, Wt, Cz  w godz. 7:30 – 15:30, Śr.  7:30 – 17:00, Pt  7:30 – 14:00

nr tel. 71  3011544, 71 3011550, nr fax 71 3011562

 

Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów: 

rodzaj pojazdu

opłata za usunięcie

opłata za przechowywanie

za każdą rozpoczętą dobę

koszt odstąpienia od usunięcia

rower lub motorower

80 zł

12 zł

20 zł

motocykl

170 zł

15 zł

50 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

420 zł

27 zł

100 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

430 zł

35 zł

150 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

550 zł

50 zł

210 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

800 zł

85 zł

300 zł

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1 000 zł

130 zł

350 zł

 

Liczba odwiedzin : 1105
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2011-10-20 09:22:19
Czas publikacji: 2019-01-08 06:57:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2019-01-08