Wydanie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy 

 
 

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odpowiedniej licencji, którą wydaje Starosta.

Licencji w/w udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony.

Opłaty:

Opłata administracyjna za wydanie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wynosi:

800 zł. od 2 do 15 lat,

900 zł. powyżej 15 do 30 lat,

1000 zł. powyżej 30 do 50 lat.

Termin i sposób załatwienia:

Licencję wydaje się w ciągu 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Ewentualne odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Do wniosku o wydanie licencji, należy załączyć następujące dokumenty:

  • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem wraz z jego oświadczeniem;
  • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym;
  • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym;
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

Do pobrania:

 

Liczba odwiedzin : 838
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-01-29 08:23:50
Czas publikacji: 2015-07-28 11:16:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych