Wydanie licencji na przewóz osób samochodem osobowym lub licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą 

 
 

Podjęcie i wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, wymaga uzyskania odpowiedniej licencji, którą wydaje Starosta.

Licencji w/w udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony.

Opłaty:

Opłata administracyjna za wydanie licencji w zakresie przewozu osób jest zróżnicowana, zależna jest od okresu ważności licencji i zawiera się w przedziale 700 zł. – 900 zł. Opłata ulega powiększeniu za każdy kolejny pojazd zgłoszony do licencji o 11% w/w opłaty.

Termin i sposób załatwienia:

Licencję wydaje się w ciągu 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Ewentualne odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Do wniosku o wydanie licencji, należy załączyć następujące dokumenty:

  • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem wraz z jego oświadczeniem;
  • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym;
  • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym ;
  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym;
  • wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: marka, typ; rodzaj/przeznaczenie; numer rejestracyjny; numer VIN; wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

Do pobrania:

 

Liczba odwiedzin : 733
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-01-05 08:47:04
Czas publikacji: 2015-07-28 11:17:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych