Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

 
 

Podjęcie i wykonanie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nie uprawnia do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Zezwolenie uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z rodzajem przewozów w nim określonym.

Zezwolenie udziela się na czas nieoznaczony.

Opłaty:

Opłata administracyjna za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika wynosi 1000 zł. Opłata ulega powiększeniu za każdy kolejny pojazd zgłoszony do zezwolenia o 11% w/w opłaty.

Termin i sposób załatwienia:

Zezwolenie wydaje się najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia dostarczenia wszystkich odpowiednich dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Ewentualne odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Do wniosku o wydanie zezwolenia, należy załączyć następujące dokumenty:

  • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem wraz z jego oświadczeniem;
  • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
  • oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy;
  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym, lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym;
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia;
  • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób, o których mowa w art. 7a ust. 3 pkt 6 ustawy o transporcie drogowym.
  • oświadczenie osób, o których mowa w art. 7a ust. 3 pkt 6 ustawy o transporcie drogowym o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada Staroście wykaz pojazdów.

Do pobrania:

 

Liczba odwiedzin : 1798
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2013-08-16 12:51:01
Czas publikacji: 2016-12-20 12:44:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych