Dokonanie wpisu lub zmiany wpisu osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora/zaświadczenia 

 
 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów wraz z załącznikami:

a) kserokopia prawa jazdy:

 • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
 • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii B,
 • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E – co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia,

b) kserokopia prawa jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenia do kierowania tramwajem – dotyczy instruktorów ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem,

c) kserokopia ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,

d) kserokopia ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,

e) kserokopia zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu kandydatów na instruktorów,

f) kserokopia dokumentu potwierdzającego zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,

g) informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą niekaralność za:

 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowia,
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,

h) wyraźną fotografię,

i) dotychczasową legitymację instruktora – w przypadku rozszerzenia posiadanych uprawnień,

j)  potwierdzenie wniesienia opłat

2. Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a), b), c), d) – nie dotyczą osób ubiegających się o wpisanie do ewidencji wykładowców.

Opłaty:

- 50 zł – za wpis do ewidencji instruktorów ,

- 50 zł – za wpis do ewidencji wykładowców,

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Oławie, lub na konto Starostwa Powiatowego w Oławie Nr 59 9585 0007 0010 0018 0542 8089

Miejsce złożenia i odbioru:

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Oławie pokój 208

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2016 r. poz. 280 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. z 2016 r. poz. 1791)

Do pobrania:

 

Liczba odwiedzin : 1039
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-01-02 14:00:29
Czas publikacji: 2017-01-26 14:22:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych