Sposoby finansowania działalności 

 
  

1. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową, na podstawie budżetu Powiatu.
2. Budżet Powiatu jest planem finansowym, obejmującym dochody i wydatki Powiatu.
3. Budżet Powiatu jest uchwalany przez Radę Powiatu, na rok kalendarzowy, zwany dalej „rokiem budżetowym”.

Więcej wiadomości o przepisach dotyczących gospodarki finansowej zawartych w Rozdziale 6 Ustawy o samorządzie powiatowym

Zgodnie z art. 51 powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki powiatu, jest uchwalany przez radę powiatu na rok kalendarzowy, zwany dalej "rokiem budżetowym".
Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu.
Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie budżetu powiatu.
Opracowywanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budżetu powiatu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu (art. 55).
Bez zgody zarządu powiatu rada powiatu nie może wprowadzić w projekcie budżetu powiatu zmian powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

Rada powiatu określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, ustalając w szczególności:

  • obowiązki jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży w toku prac nad projektem budżetu powiatu
  • wymaganą przez radę powiatu szczegółowość projektu, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach
  • wymagane materiały informacyjne, które zarząd powiatu powinien przedstawić radzie powiatu wraz z projektem uchwały budżetowej
  • terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu powiatu


Zgodnie z art. 56 Ustawy o samorządzie powiatowym dochodami powiatu są: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości określonej odrębną ustawą, subwencje z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiatowe służby, inspekcje i straże, dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz wpłaty innych powiatowych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku powiatu, odsetki za nieterminowe przekazywanie udziałów, dotacji i subwencji.
Dochodami powiatu mogą być: subwencja wyrównawcza z budżetu państwa, dotacje z państwowych funduszów celowych, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, spadki, zapisy i darowizny, odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych oraz inne dochody.

Subwencje ogólne są ustalane dla powiatów według zobiektywizowanych kryteriów, które określa odrębna ustawa (art. 57).

Wg art. 59 w uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody.

Zgodnie z art. 60 Za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu odpowiada zarząd powiatu. Zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo:

1. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu,
2. emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu,
3. dokonywania wydatków budżetowych,
4. zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu,
5. dysponowania rezerwami budżetu powiatu,
6. blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Gospodarka finansowa powiatu jest jawna (art 61).

Wg art. 64 kontrolę gospodarki finansowej powiatów sprawują regionalne izby obrachunkowe.


 

Liczba odwiedzin : 885
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2003-05-05 16:55:54
Czas publikacji: 2003-05-05 16:55:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych