Budżet  

 
 

W poniższej tabeli przedstawiony został budżet Powiatu Oławskiego w latach 2002 – 2013 (plan i wykonanie).

 

 

Plan

Wykonanie

%

Rok 2002

Dochody: 31 002 401
Wydatki: 31 970 643
Przychody: 1 518 242
Rozchody: 300 000

30 606 404
31 100 732
1 518 242
300 000

98,72 %
97,27 %
100 %
100 %

Rok 2003

Dochody: 28 009 876
Wydatki: 28 233 790
Przychody: 223 914
Rozchody: ----------

27 174 551
27 319 648
223 914
------------

97,02 %
96,76 %
100 %
-------

Rok 2004

Dochody: 30 106 445
Wydatki: 30 185 262
Przychody: 78 817
Rozchody: ----------

30 535 880
29 634 154
78 817
-------------

101,43 %
98,18 %
100 %
---------

Rok 2005

Dochody: 33 626 672
Wydatki: 34 607 215
Przychody: 980 543
Rozchody: -----------

33 936 498
33 407 409
980 543
-------------

100,92 %
96,53 %
100 %
----------

Rok 2006

Dochody: 37 302 828
Wydatki: 36 850 459
Przychody: 1 509 631
Rozchody: 1 962 000

37 220 997
35 349 765
1 509 631
1 961 653

99,78 %
95,93 %
100 %
99, %

Rok 2007

Dochody: 38 644 374
Wydatki: 38 536 248
Przychody: 2 147 110
Rozchody: 2 255 236

39 029 538
37 018 236
3 380 863
2 255 236

100,99 %
96,06 %
157,46 %
100 %

Rok 2008

Dochody: 45 868 524
Wydatki: 48 335 043
Przychody: 3 775 276
Rozchody: 1 308 757

46 483 378
46 391 637
6 030 513
1 108 757
101,34 %
  95,98 %
159,74 %
84,72 %
Rok 2009

Dochody: 50 202 654
Wydatki: 54 729 479
Przychody: 5 091 243
Rozchody: 564 418

50 626 024
52 420 474
6 355 007
288 889
100,84 %
95,78 %
124,82 %
51,18 %
Rok 2010

Dochody: 52 720 483
Wydatki: 60 767 967
Przychody: 9 146 295
Rozchody: 1 098 811

53 547 738,50
59 040 036,69
8 020 821,59
688 884,84   

101,57 %
97,16 %
87,69 %
62,69 %

Rok 2011

Dochody: 60.025.283
Wydatki: 65.011.727
Przychody: 6.289.942
Rozchody: 1.303.498

61.970.606,23
61.930.601,80
5.339.638,56
1.022.208,84

102,24 %
95,26 %
84,89 %
78,42 %

Rok 2012

Dochody: 54.361.023
Wydatki: 55.668.730
Przychody: 2.798.158
Rozchody:1.459.381

53.811.252,03
52.205.405,44
4.703.271,15
1.454.892,48

98,99 %
93,78 %
168,08 %
99,69 %

 

Rok 2013

 

Dochody: 56.185.022
Wydatki: 58.822.089
Przychody: 4.249.501
Rozchody: 1.586.300
 56.541.236,21
56.948.395,64
4.854.225,26
1.586.291,40
 100,63 %
96,82 %
114,23 %
100,00 %

 

Rok 2014

 

Dochody: 62.350.969
Wydatki: 66.570.274
Przychody: 5.825.274
Rozchody: 1.586.300
 63.425.324,18
61.069.729,05
4.360.774,43
1.586.291,40
 101,72 %
91,74 %
74,86 %
100,00 %

 

Rok 2015

 

Dochody: 65.724.708
Wydatki: 72.307.414
Przychody: 8.169.006
Rozchody: 1.586.300
 67.061.721,30
67.840.686,50
7.430.078,16
1.586.291,40
 102,03 %
93,82 %
90,95 %
100,00 %

Rok 2016

Dochody: 70.271.918
Wydatki: 78.145.439
Przychody: 9.459.821
Rozchody: 1.586.300
71.839.016,38
74.275.014,51
10.164.821,56
1.586.291,40
102,23 %
95,05 %
107,45 %
99,99 %

Rok 2017

Dochody: 73.588.983
Wydatki: 77.737.465
Przychody: 5.734.782
Rozchody: 1.586.300
74.505.459,35
73.688.645,12
7.642.532,03
1.586.291,84
101,25 %
94,79 %
133,27 %
99,99 %

 

Plan na 2018 rok.

  • Dochody 67.712.587
  • Wydatki 70.415.147
  • Przychody 4.000.000
  • Rozchody 1.297.440
 
Więcej wiadomości o przepisach dotyczących gospodarki finansowej zawartych w Rozdziale 6 Ustawy o samorządzie powiatowym

Zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym (art. 55) projekt budżetu przygotowuje zarząd powiatu. Bez zgody zarządu powiatu rada powiatu nie może wprowadzić w projekcie budżetu powiatu zmian powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów. Zarząd powiatu przygotowuje i przedstawia radzie powiatu, nie później niż do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa rada powiatu. Do czasu uchwalenia budżetu przez radę powiatu, jednak nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony radzie powiatu.
W przypadku nieuchwalenia budżetu w ustawowym terminie, regionalna izba obrachunkowa ustala budżet powiatu w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych w terminie do końca lutego roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu.

Wg art. 59 w uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody.

Starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej (art. 78) uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru izby.

 


 

Liczba odwiedzin : 1252
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2006-01-11 15:53:15
Czas publikacji: 2018-04-17 11:38:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych