Opłata ekologiczna - informacje 

 
Starostwo Powiatowe w Oławie informuje, że z dniem 1 stycznia 2006 r. wchodzi w życie zmiana art. 72 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku –, Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami) - rejestracji pojazdu dokonuje się po przedstawieniu zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25 poz. 202), oprócz obecnie wymaganych dokumentów, dowodu wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 w/w ustawy lub oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy albo faktury, zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd rejestrowany jest po raz pierwszy.

Przepis ten dotyczy pojazdów samochodowych zaliczonych do kategorii M1 i N1 –, są to pojazdy:
Kategoria M1 –, pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające nie więcej niż 8 miejsc, oprócz siedzenia kierowcy.
Kategoria N1 –, pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu ładunków mające max. dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 tony.

Informujemy ponadto, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu –, wprowadzający pojazdy na terytorium kraju nie więcej niż 1000 pojazdów w roku kalendarzowym, może nie zapewniać sieci.

Wprowadzający pojazd oraz podmiot nie będący przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrz wspólnotowego nabycia lub importu pojazdu, jest obowiązany do wniesienia, na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opłaty w wysokości 500 zł od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju.

Dowód wpłaty musi zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu.

Wprowadzający pojazd jest obowiązany dołączyć do faktury wystawionej nabywcy pojazdu oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci lub dowód wpłaty.

Wpłat należy dokonywać na rachunek NFOŚiGW w BGK III Oddział Warszawa Nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014

Przypominany, że zgodnie z art. 4 ustawy o recyklingu, wprowadzenie pojazdu następuje:
1. z dniem dopuszczenia go do obrotu na terytorium kraju, w przypadku importu,
2. z dniem wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrz wspólnotowe nabycie,
3. z dniem wydania pojazdu z magazynu, w przypadku pojazdów u nas produkowanych.

 
 

Liczba odwiedzin : 1011
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2006-02-09 09:58:49
Czas publikacji: 2006-02-09 09:58:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych