Informacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 21 października 2005r. 

 
Ministerstwo Infrastruktury informuje, że z dniem 21 października 2005 r., wchodzi w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 180, poz.1497), która zmieniła między innymi wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym, uchylając przepisy dotyczące numeru silnika jako cechy identyfikującej pojazd. W praktyce oznacza to, że numer silnika nie jest warunkiem dopuszczenia pojazdu do ruchu.

Ponad to od dnia 21 października 2005 roku nie będą miały zastosowania niektóre wymagania rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy oto najważniejsze z nich:
1) W zakresie przepisów rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów ( Dz. U. 133, poz.1123 z póź. zm.) organ rejestrujące nie będzie miał obowiązku stosowania wymagań.
- § 2 ust.10 pkt 3
- § 14 ust.1 pkt 3
- § 28 ust.2
- § 40 ust.4
- § 3 i 4 w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

Ponadto w stosowaniu przepisu § 40 w ust.3 ww. rozporządzenia –,nr silnika umieszczony na podstawie dotychczasowych przepisów nie będzie miał znaczenia dla uznania, że pojazd spełnia wymagania w zakresie posiadania tej cechy identyfikacyjnej, wymaganej do rejestracji pojazdu. Jednocześnie we wniosku o rejestrację czasowa lub wyrejestrownie pojazdu decyzji oraz w zaświadczeniu potwierdzającym dane zawarte w zgubionym dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu, o którym mowa w załączniku nr 1 i2 do rozporządzenia od dnia 21 października 2005 r. nie wypełnia się rubryki określającej numer silnika.

2) W zakresie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2003 r., Nr 227, poz.2250 z póź. zm.) nie będzie obowiązku:

- przeprowadzenia identyfikacji pojazdów na podstawie numeru silnika (porównywanie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym ) zgodnie z wykazem czynności kontrolnych oraz metod i kryteriów oceny stanu technicznego pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego (załącznik nr 1 do rozporządzenia) a brak numeru silnika nie będzie przesłanką do negatywnego wyniku badania
- wypełniania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do rozporządzenia pozycji „numer silnika”, w rejestrze badań technicznych pojazdów i innych czynności,
- wypełniania zgodnie z załącznikiem Nr 9 do rozporządzenia pozycji „numer silnika”, w dokumencie identyfikacyjnym pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą lub nowego pojazdu typu wyprodukowanego lub importowanego w ilości jednej sztuki rocznie.

Do postępowań administracyjnych wszczętych a nie zakończonych przed dniem 21 października 2005 roku starosta (prezydent miasta) w zakresie obowiązku posiadania numeru silnika stosuje przepisy obowiązujące przed ta datą.


 

Starosta Oławski

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Oławie

Sekretarza Powiatu Oławskiego

 

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak przynależności do partii politycznych,
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w następujących jednostkach:
  • urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
  • starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
  • urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych,
  • biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,
  • biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
 • w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w wyżej wymienionych jednostkach oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego i postępowania administracyjnego, wiedza z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych,
 • wysoka kultura osobista, stanowczość, uprzejmość w stosunku do klientów, pełna dyspozycyjność i zaangażowanie w wykonywanie zadań, zdolności negocjacyjne
 

Liczba odwiedzin : 1061
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2005-11-08 08:05:23
Czas publikacji: 2005-11-08 08:05:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych