Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja Starosty Oławskiego

Starosta Oławski działając na podstawie art. 72 ust. 6, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 )

podaje do publicznej wiadomości

informację  o  wydanej decyzji nr 36/2019 z dnia 11.01.2019r. Starosty Oławskiego dotyczącej

- zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

dla zadania pod nazwą „ kontrakt 4b – budowa magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych odpadów” obejmującego swoim zakresem: 1) budowę magazynu paliwa RDF wraz z dokiem załadunkowym, 2) budowę boksów magazynowych odzyskanych i selektywnie zebranych materiałów, 3) budowę konstrukcji wsporczej pod układ zewnętrznych przenośników napowietrznych, 4) budowę konstrukcji wsporczej pod instalację ciepła, 5) budowę placu technicznego, 6) sieć wodociągową, 7) sieć kanalizacji deszczowej, 8) oświetlenie terenu, sieć elektryczna, 9) przebudowa wewnątrzzakładowych sieci kolidujących z budową.  Adres zamierzenia budowlanego: 

Jednostka ewidencyjna

Obręb ewidencyjny

Nr działki ewidencyjnej

021504_2 Oława-gmina

0005 Gać

384/10 AM-2

 W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ), organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się  z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumenty są dostępne do wglądu w Starostwie Powiatowym w Oławie przy ul. 3 Maja 1 (Wydział Architektury i Budownictwa   pokój 304 III piętro ) w godzinach otwarcia urzędu w terminie 14 dni od ukazania się niniejszej informacji.

Z up. Starosty
Mariusz Wigdorczyk
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

Sprawę prowadzi:
Marta Bigda
Inspektor Wydziału Architektury i Budownictwa 

 

2019-01-22 14:54:52
Informacja Starosty Oławskiego

Starosta Oławski działając na podstawie art. 72 ust. 6, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 )

podaje do publicznej wiadomości

informację  o  wydanej decyzji nr 35/2019 z dnia 11.01.2019r. Starosty Oławskiego dotyczącej

- zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

dla zadania pod nazwą „ kontrakt 4a – budowa magazynu odpadów wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku” obejmującego swoim zakresem:  1) budowę boksów magazynowych na odpady wielkogabarytowe, 2) budowę hali demontażu, 3) dostawę typowego kontenera socjalnego, 4) dostawę typowego kontenera magazynowego                        5) budowę placu magazynowego, 6) sieć wodociągową, 7) sieć kanalizacji deszczowej,               8) oświetlenie terenu, sieć elektryczna9) kanalizacja tłoczna   i kanalizacja sanitarna.  Adres zamierzenia budowlanego: 

Jednostka ewidencyjna

Obręb ewidencyjny

Nr działki ewidencyjnej

021504_2 Oława-gmina

0005 Gać

384/10 AM-2

W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ), organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji   i o możliwościach zapoznania się  z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.
Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumenty są dostępne do wglądu w Starostwie Powiatowym w Oławie przy ul. 3 Maja 1 (Wydział Architektury i Budownictwa   pokój 304 III piętro ) w godzinach otwarcia urzędu w terminie 14 dni od ukazania się niniejszej informacji.

Z up. Starosty
Mariusz Wigdorczyk
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

Sprawę prowadzi:
Marta Bigda
Inspektor Wydziału Architektury i Budownictwa 

2019-01-22 14:52:15
Informacja Starosty Oławskiego

Starosta Oławski działając na podstawie art. 72 ust. 6, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 )

podaje do publicznej wiadomości

informację  o  wydanej decyzji nr 34/2019 z dnia 11.01.2019r. Starosty Oławskiego dotyczącej

- zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

dla zadania pod nazwą „ kontrakt 5 – dostawa zbiornika biogazu wraz z montażem  na fundamencie i oprzyrządowaniem ” obejmującego swoim zakresem: 1) budowę fundamentu pod zbiornik biogazu, 2) montaż zbiornika biogazu o pojemności 4000 m 3,  3) budowę fundamentów pod maszty odgromowe – gotowy fundament prefabrykowany,  4) montaż masztów odgromowych wraz z instalacja odgromową,  5) budowę dojazdu i dojścia do zbiornika, 6) budowę rurociągu biogazu, 7) utwardzenie pod kotłownię olejową oraz jej montaż, 8) utwardzenie terenu pod agregat prądotwórczy oraz  jego montaż, 9) kanalizację deszczową, 10) ogrodzenie terenu, grama wjazdowa,  11) wykonanie linii kablowej  230/400V zasilającej dmuchawy. Adres zamierzenia budowlanego: 

Jednostka ewidencyjna

Obręb ewidencyjny

Nr działki ewidencyjnej

021504_2 Oława-gmina

0005 Gać

384/10 AM-2

W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ), organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji   i o możliwościach zapoznania się  z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumenty są dostępne do wglądu w Starostwie Powiatowym w Oławie przy ul. 3 Maja 1 (Wydział Architektury i Budownictwa   pokój 304 III piętro ) w godzinach otwarcia urzędu w terminie 14 dni od ukazania się niniejszej informacji.

Z up. Starosty
Mariusz Wigdorczyk
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

Sprawę prowadzi:
Marta Bigda
Inspektor Wydziału Architektury i Budownictwa 

2019-01-22 14:48:59
Informacja Starosty Oławskiego

Starosta Oławski działając na podstawie art. 72 ust. 6, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 )

podaje do publicznej wiadomości

informację  o  wydanej decyzji nr 1018/2018 z dnia 25.10.2018r. Starosty Oławskiego dotyczącej

- zatwierdzenia projektu budowlanego wprowadzającego zmiany do projektu budowlanego obejmującego rozbudowę istniejącej hali produkcyjnej ( tłoczenia  na zimno blach stalowych) z częścią socjalną  ( na działce nr ewidencyjny 472/36, 472/48 )  wraz z instalacjami: c.o., wod.kan., gazową, wentylacji grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczną wraz oświetleniem zewnętrznym, teletechniczną  oraz rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej obejmującej sieci wewnątrz zakładowe:  wodociągową, gazową, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną linią zasilania elektroenergetycznego, utwardzenie terenu ( przebudowa terenów utwardzonych   wraz z utwardzonymi miejscami parkingowymi oraz placem manewrowym), likwidacja istniejącej skarpy ( niwelacja terenu pod zabudowę ), budowa zbiornika p.poż. Adres zamierzenia budowlanego: 

Jednostka ewidencyjna

Obręb ewidencyjny

Nr działki ewidencyjnej

021504_2 Oława-gmina

0007 Godzikowice

472/36 AM - 2

021504_2 Oława-gmina

0007 Godzikowice

472/48 AM - 2

w zakresie wprowadzanie następujących zmian:

1. Zmiana lokalizacji projektowanego budynku socjalnego względem projektowanej rozbudowy

2. Zmiana projektowanych instalacji wewnętrznych ( c.o., wod.-kan., gazowej, wentylacji grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznej)

3. Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu i wody do tunelu myjącego ( wewnątrz hali)

4. Zmiana lokalizacji projektowanych wewnątrzzakładowych sieci: sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej

5. Zmiana terenów utwardzonych – likwidacja i zmiana długości i szerokości projektowanych chodników dla ruchu pieszego

6. Zmiana lokalizacji projektowanych miejsc parkingowych oraz placu manewrowego

7. Zmiana poziomu i lokalizacji projektowanych skarp

8. zmiana rodzaju, poziomu i lokalizacji projektowanego zbiornika p.poż.

9. Zmiana  sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej na halę produkcyjną

10. Wprowadzenie etapowania inwestycji:

ETAP I:

- wykonanie rozbudowy hali produkcyjnej wraz z montażem na terenie hali produkcyjnej tymczasowego kontenera sanitarnego

- wykonanie infrastruktury technicznej obejmującej sieci wewnątrzzakładowe ( sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, wewnętrzna linia zasilania elektroenergetycznego)

- wykonanie oświetlenia zewnętrznego na hali

- wykonanie terenu utwardzonego – kruszywo tłuczeń ( m.in. placu manewrowego, droga),

- niwelacja terenu pod zabudowę, likwidacja istniejącej skarpy

- montaż zbiornika p.poż

- zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej na halę produkcyjną

- rozbudowa instalacji gazu i wody do tunelu myjącego wewnątrz hali

- wykonanie nawierzchni terenów utwardzonych z kostki betonowej ( m.in. placu manewrowego, miejsc parkingowych, drogi)

 ETAP II:

- budowa budynku socjalnego

- wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku socjalnym ( c.o., wod.-kan., gazowa, wentylacji grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznej)

- wykonanie sieci wewnątrzzakładowych  obejmujących kanalizację sanitarna, podłączenie budynku socjalnego do wykonanych w I etapie sieci: wodociągowej, kanalizacji deszczowej

- wydzielenie miejsc parkingowych,

- zmiana terenów utwardzonych – likwidacja i zmiana  długości i szerokości projektowanych chodników dla ruchu pieszego

- ostateczne wyprofilowanie nowoprojektowanych skarp

oraz udzielenia pozwolenia na budowę w zakresie objętym zmianami zgodnie z przedłożonym projektem budowlanym wprowadzającym zmiany

W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ), organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się  z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.
Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumenty są dostępne do wglądu w Starostwie Powiatowym w Oławie przy ul. 3 Maja 1 ( Wydział Architektury i Budownictwa   pokój 304 III piętro ) w godzinach otwarcia urzędu w terminie 14 dni od ukazania się niniejszej informacji.

Z up. Starosty
Mariusz Wigdorczyk
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

Sprawę prowadzi:
Marta Bigda
Inspektor Wydziału Architektury i Budownictwa 

2018-10-31 14:33:06
Informacja Starosty Oławskiego

Starosta Oławski działając na podstawie art. 72 ust. 6, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.),

 podaje do publicznej wiadomości

informację o wydanej decyzji nr 669/2018 z dnia 17.07.2018 r. Starosty Oławskiego  na rzecz Autoliv Poland Sp. z o.o., ul. Polna 49, 55-200 Oława dotyczącej budowy, rozbudowy i przebudowy zakładu pracy Autoliv w Jelczu Laskowicach (APL & AEP)   na działkach nr : 6/4, 6/6, 6/7, 6/8, 6/11  AM- 30 obręb ewidencyjny Laskowice oraz na działkach nr : 13/24, 13/27 AM-1 obręb ewidencyjny Jelcz.

W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.), organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-13, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumenty są dostępne do wglądu w Starostwie Powiatowym w Oławie przy ul. 3 Maja 1 ( Wydział Architektury i Budownictwa pokój 301 III piętro )  w godzinach otwarcia urzędu w terminie 14 dni od ukazania się niniejszej informacji.

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

 

2018-10-01 10:10:09