Cele i zadania 

 
Cele i zadania 

Dom świadczy usługi zgodnie z obowiązującym standardem usług, a w szczególności:

 1. w zakresie potrzeb bytowych, zapewnia:
  • miejsce zamieszkania,
  • wyżywienie, w tym również dietetyczne, zgodnie ze wskazaniami lekarza,
  • odzież i obuwie,
  • utrzymanie czystości,
 2. opiekuńcze, polegające na:
  • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  • pielęgnacji,
  • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
 3. wspomagające, polegające na:
  • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
  • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
  • umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
  • zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
  • stymulowaniu nawiązywania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem
  • działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości,
  • pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
  • zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, pokryciu, w miarę możliwości, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 27 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej,
  • zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,
  • sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.


Zakres usług świadczonych przez Dom, zgodnie ze standardem usług ustala się, uwzględniając indywidualne potrzeby mieszkańca. W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca Domu oraz zakres usług, o których mowa Dom organizuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się z pracowników Domu. Skład osobowy zespołów ustala dyrektor domu. Do zadań tych zespołów należy w szczególności opracowanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcem Domu ich realizacja. Mieszkaniec Domu korzysta z usług, których zakres i rodzaj wynika z indywidualnego planu wspierania mieszkańca, opracowanego z jego udziałem, jeżeli udział z nim jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca. Działania wynikające z indywidualnego planu wspierania mieszkańca koordynuje pracownik Domu (pracownik pierwszego kontaktu) - wskazany przez mieszkańca, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych.

Dom zapewnia:

 • organizację terapii zajęciowej w pracowni terapii,
 • możliwość korzystania przez mieszkańców z punktu bibliotecznego oraz prasy codziennej,
 • umożliwia zapoznanie się z przepisami prawnymi dotyczącymi Domów Pomocy Społecznej oraz innymi przepisami z zakresu pomocy społecznej,
 • organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie udziału w imprezach kulturalno turystycznych,
 • możliwości kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca,
 • regularny kontakt z dyrektorem Domu w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości na tablicy ogłoszeń,
 • sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca Domu.


Dom zapewnia trzy posiłki dziennie z uwzględnieniem możliwości wyboru zestawu oraz dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Podstawowe produkty żywnościowe takie jak: chleb, masło ser, dżem oraz napoje (kawa, herbata) są dostępne przez całą dobę i znajdują się w kuchenkach na odcinkach mieszkalnych. Mieszkaniec może spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych.

 

Liczba odwiedzin : 718
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2003-07-21 10:21:20
Czas publikacji: 2003-07-21 10:21:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych